اعتباری کاسپین

شرکت اعتباری کاسپین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005432871
تهران شهر تهران-شهيد بهشتي-خيابان بيهقي-كوچه دهم غربي-پلاك 5-طبقه همكف-واحد 1- 1514747111
8
افراد
6
آگهی‌ها
483045
شماره ثبت
1394/9/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12683979
آگهی تغییرات شرکت اعتباری کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ ومجوزشماره ۳۳۵۶۶۲/۹۴مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «اعتباری کاسپین» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۴۱۲۱۰۱۶۳۱۳۷۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328546
آگهی تغییرات شرکت اعتباری کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ و نامه‌های شماره ۳۳۶۲۱۷/۹۵ مورخ ۲۳/۱۰/۹۵ و ۳۵۲۱۸۴/۹۵ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۵ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای مرتضی عنایتی کدملی ۲۰۹۲۲۳۵۰۹۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره به جای علی رحمانی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ۹۵۱۲۰۸۴۱۳۲۸۵۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454216
آگهی تغییرات شرکت اعتباری کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۴۷۳۰۱/۹۶ مورخ ۲۰/۲/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: علی نعیمی به شماره ملی ۲۶۵۹۱۳۶۴۳۲، سیدقادر محمدی به شماره ملی ۲۸۷۱۸۰۳۰۵۶، علی ساعی راد به شماره ملی ۰۹۴۴۲۸۳۲۷۶، علیرضا طاهریان به شماره ملی ۲۱۲۲۱۷۱۲۴۳ و مرتضی عنایتی به شماره ملی۲۰۹۲۲۳۵۰۹۵بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره، آقای مهدی مقبلی با شماره ملی ۰۶۵۲۵۹۷۷۹۳ به عنوان عضو علی البدل اول و آقای غلامحسین ملایی ازیرانی با شماره ملی ۱۲۹۱۸۴۴۰۳۱به عنوان عضو علی البدل دوم برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۶۰۳۱۰۴۱۸۸۳۴۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510251
آگهی تغییرات شرکت اعتباری کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۵۲۷۴۵/۹۶ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان بیهقی کوچه دهم غربی پلاک ۵ کدپستی ۱۵۱۴۷۴۷۱۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۰۴۲۱۱۴۴۸۱۷۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510262
آگهی تغییرات شرکت اعتباری کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۷۱۳۴۷/۹۶ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی نعیمی به کد ملی ۲۶۵۹۱۳۶۴۳۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد جعفر افتخار به کد ملی ۰۰۴۷۳۴۵۵۷۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو عضوء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. وامضا سایر مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۲ و ۵ ماده ۸۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۴۲۱۵۰۷۴۹۷۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13670166
آگهی تغییرات شرکت اعتباری کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۷۲۹۴/۹۶ مورخه ۱۵/۰۷/۱۳۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی نعیمی با کد ملی ۲۶۵۹۱۳۶۴۳۲ بعنوان مدیرعامل و آقای سید قادر محمدی با کد ملی ۲۸۷۱۸۰۳۰۵۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نائب رئیس و در غیاب ایشان با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء سایر مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۸۴ و ۲ ۸۴ و ۵ ۸۴ ماده ۸۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض کرد. پ۹۶۰۷۳۰۸۷۵۶۰۲۷۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک