شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005155456


شماره ثبت:
477357
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1394/5/26
آدرس:
تهران، خيابان وليعصر(عج)، نرسيده به خيابان طالقاني، خيابان بزرگمهر، تقاطع خيابان فلسطين، ساختمان شماره 20، طبقه 6 1416934914

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علیرضا دهنوی 13628134
آقای مجتبی رستمی 13628139
حمیدرضا مقدم 13628139
آقای عباس دلیمی اصل 13851089
ذبیح مرادپور 13851089
آقای امیرحسین قرائیان 13851089
محمد رستمی 13851089
آقای ناصر پورفرح آبادی 14341820
آقای محمد جعفری اناری 14341820

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12763947
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی رستمی ک. م۳۲۵۷۳۲۳۱۵۸ به جای آقای مسعود میرزا عسگری بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. هیأت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود. مدیرعامل در حدود اختیاراتی که به شرح زیر به او تفویض گردیده نماینده شرکت بوده و از طرف شرکت حق امضاء دارد. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در وظایف تعیین شده زیر از سوی هیأت مدیره دارای اختیارات کامل می‌باشد: اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی مگر اینکه هیأت مدیره شخص دیگری را مامور کرده باشد. دعوت از اعضاء هیأت مدیره برای تشکیل جلسه تهیه و تنظیم و پیشنهاد خط مشی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت مدیره. تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و میان دوره‌ای شرکت و ارائه به هیأت مدیره تهیه و تنظیم آیین نامه‌های مالی و معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس انداز، رفاهی و ارائه آن جهت تصویب به هیأت مدیره تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه‌ها و ابلاغ به واحد‌ها اداره امور فنی و مالی و اداری و استخدامی شرکت نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت و انجام امور لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط. اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأت مدیره می‌باشد. عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات وآیین نامه مصوب و انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره خواهد بود. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت درهر یک از دادگاههای خاص یا عمومی، دادسراها و مراجع قضایی و غیرقضایی، دیوان عدالت اداری در جهت استیفای حقوق واقعی و یا متصوره و غیره شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هردعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی درهر یک از مراجع قضایی خاص یا غیرقضایی و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دردادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضوردرجلسات اعتراض به رای، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، درخواست تجدید نظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد، ادعای جعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری، یا توافق نامه داوری جدا گانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرروزیان، درخواست صدور برگ اجرایی و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب عملیات آن و معرفی بدهکار و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها و غیره تعیین مصدق و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم و امور مشابه از قبیل آنچه گذشت. پ۹۵۰۲۰۵۸۶۲۹۵۲۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875442
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کد پستی ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۸ مندرج در در بند۴ اساسنامه در ارتباط با آدرس محل دفتر مرکزی شرکت، به کد پستی ۱۴۱۶۹۳۵۱۴۸ تغییر یافت. عبارت ذیل به بند ۳۰ اساسنامه شرکت اضافه گردید: «هیچ یک از مجامع عمومی نمی‌تواند نسبت به انحلال شرکت بدون اخذ نظر وزیر محترم نیرو اقدام نماید.» پ۹۵۰۴۰۵۲۵۷۷۸۳۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050768
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران خیابان فلسطین شمالی خیابان بزرگمهر ساختمان ۲۰ طبقه ششم کدپستی ۱۴۱۶۹۳۴۹۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردد. کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. بند ۳۱ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید: شرکت به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از ۳ عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد. مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند. بند ۳۳ اساسنامه در خصوص سهام وثیقه مدیران به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مزبوطه در اساسنامه اصلاح گردید: هر یک ازمدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل ۰۰۰/۱ سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن سهم مانع از استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی‌باشد. ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور بعنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند. پ۹۵۰۷۱۱۶۹۸۳۷۹۷۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050775
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا مقدم به شماره ملی ۰۰۴۳۳۸۶۳۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین قرائیان به شماره ملی ۰۰۶۱۲۴۵۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مجتبی رستمی به شماره ملی۳۲۵۷۳۲۳۱۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره با عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین در غیاب عضو هیئت مدیره، امضا اسناد و اوراق بهادار با امضا سرپرست مالی و پشتیبانی شرکت به عنوان امضاء دوم تصویب گردید. مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۷۱۱۶۱۴۴۶۰۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050788
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثربه شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ وگروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۱۱۵۹۵۷۰۰۲۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061041
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۷۱۷۹۴۸۶۰۹۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585389
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۱ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید شرکت به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از ۳ یا ۵ عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد شد. مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند. پ۹۶۰۶۰۸۹۲۲۶۶۵۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601985
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ - شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ - گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ - شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۵۵ - شرکت مجتمع تولید گوشت و مرغ ماهان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۲۰۲۱۱۲۲۵۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628134
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید آقای علیرضا دهنوی با کدملی۰۹۳۰۶۲۰۵۸۵ به سمت ریاست هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ آقای محمد رستمی با کدملی ۰۰۵۹۰۶۶۷۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ آقای امیر حسین قرائیان با کدملی ۰۰۶۱۲۴۵۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ آقای محمد جعفری اناری با کدملی ۰۰۵۸۶۱۴۱۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ آقای ذبیح مرادپور با کدملی ۴۰۷۲۸۳۵۰۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۵۵ کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل به تصویب رسید. مدیرعامل در حدود اختیاراتی که به شرح زیر به او تفویض گردیده نماینده شرکت بوده و از طرف شرکت حق امضاء دارد. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در وظایف تعیین شده زیر از سوی هیئت مدیره دارای اختیارات کامل می‌باشد: اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی مگر اینکه هیئت مدیره شخص دیگری را مامور کرده باشد. دعوت از اعضاء هیئت مدیره برای تشکیل جلسه تهیه و تنظیم و پیشنهاد خط مشی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره. تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و میان دوره‌ای شرکت و ارائه به هیئت مدیره تهیه و تنظیم آیین نامه‌های مالی و معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس انداز، رفاهی و ارائه آن جهت تصویب به هیئت مدیره تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه‌ها و ابلاغ به واحد‌ها اداره امور فنی و مالی و اداری و استخدامی شرکت نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت و انجام امور لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط. اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره می‌باشد. عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات وآیین نامه مصوب و انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت درهر یک از دادگاههای خاص یا عمومی، دادسراها و مراجع قضایی و غیرقضایی، دیوان عدالت اداری در جهت استیفای حقوق واقعی و یا متصوره و غیره شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هردعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی درهر یک از مراجع قضایی خاص یا غیرقضایی و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دردادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضوردرجلسات اعتراض به رای، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، درخواست تجدید نظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد، ادعای جعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری، یا توافق نامه داوری جدا گانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرروزیان، درخواست صدور برگ اجرایی و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب عملیات آن و معرفی بدهکار و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها و غیره تعیین مصدق و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم و امور مشابه از قبیل آنچه گذشت. پ۹۶۰۷۰۳۲۴۲۲۵۶۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628139
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بخ شرح ذیل تعیین گردید آقای حمید رضا مقدم به شماره ملی ۰۰۴۳۳۸۶۳۵۰ به سمت ریاست هیئت مدیره آقای مجتبی رستمی به شماره ملی۳۲۵۷۳۲۳۱۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امیر حسین قرائیان به شماره ملی ۰۰۶۱۲۴۵۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد جعفری اناری به شماره ملی ۰۰۵۸۶۱۴۱۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ذبیح مرادپور به شماره ملی ۴۰۷۲۸۳۵۰۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۷۰۳۴۶۰۱۹۷۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628149
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبربه شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردید: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شماره ثبت ۷۵۳۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شماره ثبت ۴۷۹۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر به شماره ثبت ۲۴۸۳۲۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۵۵ شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شماره ثبت ۴۵۰۶ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ پ۹۶۰۷۰۳۲۹۸۳۸۰۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13726309
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده می‌باشد از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید پ۹۶۰۹۰۱۵۲۴۳۲۰۶۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851089
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا دهنوی کدملی ۰۹۳۰۶۲۰۵۸۵ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آقای محمد جعفری اناری کدملی ۰۰۵۸۶۱۴۱۱۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای امیر حسین قرائیان کدملی ۰۰۶۱۲۴۵۶۶۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای عباس دلیمی اصل کدملی ۳۵۰۱۱۹۳۴۲۴ به جای آقای محمد رستمی با کدملی ۰۰۵۹۰۶۶۷۸۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای ناصر پورفرح آبادی کدملی به جای آقای ذبیح مرادپور با کدملی ۴۰۷۲۸۳۵۰۵۶ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۵۵ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۱۱۶۵۷۳۳۰۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171162
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرارگرفت پ۹۷۰۵۲۴۱۸۸۱۵۷۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171176
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۵۲۴۱۵۲۹۵۸۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235436
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر پور فرح آبادی نماینده شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۷۰۷۰۷۴۹۵۲۹۴۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235448
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نفت و گاز کوثر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ به جای شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۵۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید پ۹۷۰۷۰۷۴۴۱۴۹۸۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14256662
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا دهنوی به کدملی ۰۹۳۰۶۲۰۵۸۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و ناصر پور فرح آبادی به کدملی۰۳۸۵۵۷۰۱۵۵ به سمت رئیس هیات مدیره و محمد جعفری اناری به کدملی۰۰۵۸۶۱۴۱۱۷ به سمت عضو هیات مدیره و عباس دلیمی اصل به کدملی۳۵۰۱۱۹۳۴۲۴ به سمت عضو هیات مدیره و امیر حسین قرائیان به کدملی۰۰۶۱۲۴۵۶۶۶ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۷۰۷۲۱۷۷۹۸۹۲۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14269894
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷و مجوز شماره ۴۰۱۴۲/۱۲۲مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: موضوع شرکت عبارت است از: الف - موضوع اصلی: تولید و فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور. انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی برق و سایر حامل‌های انرژی به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری شرکت. خرید سوخت مورد نیاز. خرید و فروش کالا، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی از داخل و یا خارج از کشور. انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه. برونسپاری عملیات اجرایی فنی و مهندسی (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، طراحی، نصب، راه اندازی، نظارت، توسعه و بهینه سازی تأسیسات). پیش فروش انرژی برق و سایر روشهای تامین مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات داخلی و خارجی و عرضه اوراق مشارکت. سرمایه گذاری و مشارکت در سهام شرکت‌های بهره برداری و نگهداری از کلیه واحدها و تاسیسات نیروگاه‌ها. شرکت در کلیه مزایده و مناقصه‌های داخلی و خارجی و همچنین برگزاری آنها. ب - موضوع فرعی: سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید انواع نیروگاه‌ها. سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر شرکتها و موسسات مالی و اعتباری. انجام سایر فعالیت هایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد. تاسیس یا مشارکت در شرکتهای حوزه زنجیره ارزش صنعت برق نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ماده و۱۱تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر از سهامی خاص به سهامی عام ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷و شناسه ملی۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶ - ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف - موضوع اصلی: •تولید و فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور. •انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی برق و سایر حامل‌های انرژی به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری شرکت. •خرید سوخت مورد نیاز. •خرید و فروش کالا، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی از داخل و یا خارج از کشور. •انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه. •برونسپاری عملیات اجرایی فنی و مهندسی (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، طراحی، نصب، راه اندازی، نظارت، توسعه و بهینه سازی تأسیسات). •پیش فروش انرژی برق و سایر روشهای تامین مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات داخلی و خارجی و عرضه اوراق مشارکت. •سرمایه گذاری و مشارکت در سهام شرکت‌های بهره برداری و نگهداری از کلیه واحدها و تاسیسات نیروگاه‌ها. •شرکت در کلیه مزایده و مناقصه‌های داخلی و خارجی و همچنین برگزاری آن‌ها. ب - موضوع فرعی: •سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید انواع نیروگاه‌ها. •سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر شرکتها و موسسات مالی و اعتباری. •انجام سایر فعالیت هایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد. •تاسیس یا مشارکت در شرکتهای حوزه زنجیره ارزش صنعت برق. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به خیابان طالقانی، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، ساختمان شماره ۲۰، طبقه ۶ به کد پستی ۱۴۱۶۹۳۴۹۱۴ می‌باشد. ۴) مدت شرکت: مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین می‌شود. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقیقی یا حقوقی شمارۀ ثبت اشخاص حقوقیشناسۀ ملی اشخاص حقوقینمایندهنام پدرشماره شناسنامهکد ملیسمت به طور کامل سازمان اقتصادی کوثر ۶۹۹۷۳ / ۵ ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ علیرضا دهنویرجبعلی۶۲۰۹۱۰۹۳۰۶۲۰۵۸۵مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) ۴۷۹۹۱۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ امیر حسین قرائیاناحمد ۱۱۹۰۰۶۱۲۴۵۶۶۶ عضو هیات مدیره شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) ۴۵۰۶۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ محمد جعفری اناریکاظم ۴۰۳۷۲۰۰۵۸۶۱۴۱۱۷عضو هیات مدیره گروه سرمایه - گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) ۷۵۳۴۷۱۰۱۰۱۲۰۲۳ ۴۶عباس دلیمی اصلحمید ۱۴۹۵۳۵۰۱۱۹۳۴۲۴ عضو هیات مدیره شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص) ۳۱۹۳۳۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ناصر پورفرح آبادیمحمد علی۹۰۳۸۵۵۷۰۱۵۵رئیس هیات مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت: • اعلامیۀ خرید سهام، • گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، • اصل ورقۀ سهام، •تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود: تقسیم سود شرکت بر اساس قانون تجارت انجام می‌گیرد. اندوخته قانونی: وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶ جمع بدهی‌های کوتاه مدت (میلیون ریال) ۴۵۳، ۴۰۷ جمع بدهی‌های بلند مدت (میلیون ریال) ۹، ۷۸۴، ۵۹۹ جمع کل بدهی‌ها (میلیون ریال) ۱۰، ۲۳۸، ۰۰۶ بدهی و تعهدات احتمالی - تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث - ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه ابرار اساسنامه شرکت و دو تراز نامه و حساب سود و زیان آن مربوط به سالهای ۱۳۹۵و ۱۳۹۶و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۷۰۷۲۸۶۶۷۸۱۸۲۳۸ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341820
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای علیرضا دهنوی ک. م ۰۹۳۰۶۲۰۵۸۵به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد جعفری اناری ک. م ۰۰۵۸۶۱۴۱۱۷به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر پور فرح آبادی ک. م ۰۳۸۵۵۷۰۱۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به مدیر عامل به شرح ذیل واگذار نموند: مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به شرح زیر به او تفویض گردیده نماینده شرکت بوده و از طرف شرکت حق امضاء دارد. مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و دروظایف تعیین شده زیر از سوی هیئت مدیره دارای اختیارات کامل می‌باشد: اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی مگر اینکه هیئت مدیره شخص دیگری را مأمور کرده باشد، دعوت از اعضاء هیئت مدیره برای تشکیل جلسه، تهیه و تنظیم و پیشنهاد خط مشی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره، تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و میان دوره‌ای شرکت و ارائه به هیئت مدیره، تهیه و تنظیم آئین نامه‌های مالی و معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس انداز، رفاهی و ارائه آن جهت تصویب به هیئت مدیره، تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه‌ها و ارائه به هیئت مدیره، اداره امور فنی و مالی و اداری و استخدامی شرکت، نظارت بر حسن اجرای آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های شرکت و انجام امور لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط، اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره می‌باشد، عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آئین نامه مصوب و انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود، اقامه هرگونه دعوی و اعتراض حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های خاص یا عمومی، دادسراها و مراجع قضایی و غیر قضایی، دیوان عدالت اداری در جهت استیفای حقوق واقعی و یا متصوره و غیره شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی خاص و یا غیر قضایی ودیوان عدالت اداری در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، درخواست تجدید نظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد، ادعای جعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری، یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان، درخواست صدور برگ اجرایی و صدر دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب عملیات آن و معرفی بدهکار و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آن‌ها و غیره تعیین مصدق و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم و امور مشابه از قبیل آنچه گذشت پ۹۷۰۹۱۲۷۵۶۵۲۰۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه