شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005084146


شماره ثبت:
475561
تعداد بازدید:
22
تأسیس:
1394/4/21
آدرس:
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، 22 بهمن ، خيابان پنجاه و هشتم (شيرين ) ، بلوار ارگ ، پلاك 2 ، طبقه اول 1388143913

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید محمدرضا میرعلینقی 12988315
پرهام سیدین 12988315
محمدرضا شه بخش 14328284
سید حسین میری 14328284
آقای سامان فیروزی فیروز کوهی 14328284
آقای حامد شادکام 14328284

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12701535
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ۹۴۱۲۱۸۷۶۹۴۲۲۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12867988
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۵و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۲۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۰۲۰۶۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۵۰۴۰۱۱۱۱۳۳۹۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967793
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی آگاه حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۵۲۵۹۳۹۸۴۲۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988315
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرهام سیدین به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۶۷۶۹ به جای آقای سید محمدرضا میرعلینقی به شماره ملی ۰۰۵۶۲۸۶۱۰۴ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۰۶۵۵۳۹۳۹۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100949
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶

آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به عنوان بازرس علی البدل، برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618225
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶

با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۲۷۵ / ۱۲۲ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی به موجب شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۸۸۸۳ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ اصدار می‌گردد. پ۹۶۰۶۲۸۸۳۴۱۷۴۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640262
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۱۲۳۵۹۷۴۳۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13733973
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۸۷۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۸/۹۶ مجوز شماره ۲۷۸۷۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۰۲۰/۴ ریال (چهار هزار و بیست میلیارد و ششصد میلیون ریال) به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال (پنج هزار میلیارد ریال) از محل آورده نقدی طبق گواهی شماره ۹۵۰/۶۳۵۶۰ و تاریخ ۲۱/۰۸/۹۶ بانک ملت شعبه کندوان افزایش یافت وماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال (پنج هزار میلیارد ریال) است که به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ (پنج میلیارد) سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی با نام تقسیم شده و تمام پرداخت گردیده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا شد. پ۹۶۰۹۰۷۵۹۶۲۴۷۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051267
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۴۴۷ / ۱۲۲ مورخ ۰۸ / ۱۲ / ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع خودرو سازی کرمان به شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۲۲۰۸۰ شرکت کرمان موتور به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۵۱۹۷۴ شرکت خودرو سازان بم به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۷۴۶۵ شرکت عمران ارگ به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۵۲۵۲ شرکت خدمات و تجارت بم خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۴۰۵۸ پ۹۷۰۳۰۶۹۳۵۶۵۷۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051282
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۴۴۷ / ۱۲۲ مورخ ۰۸ / ۱۲ / ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۰۳۰۶۶۹۵۶۸۷۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249156
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۷۱۶۷۳۴۱۵۱۶۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308070
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ۲۲بهمن، خیابان پنجاه و هشتم (شیرین)، بلوار ارگ، پلاک ۲، طبقه اول، کدپستی ۱۳۸۸۱۴۳۹۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۷۰۸۲۱۶۴۴۳۲۹۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328284
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شه بخش دارای کدملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ با نمایندگی از جانب شرکت صنایع خودروسازی کرمان دارای شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۲۰۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سامان فیروزی فیروزکوهی دارای کدملی ۰۰۶۴۱۹۳۱۴۴ با نمایندگی از جانب شرکت خودروسازان بم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۷۴۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای پرهام سیدین دارای کدملی ۰۰۶۸۸۷۶۷۶۹ با نمایندگی از جانب شرکت کرمان موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۱۹۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسین میری دارای کدملی ۰۹۳۳۰۶۵۲۹۹ با نمایندگی از جانب شرکت خدمات و تجارت بم خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد شادکام دارای کدملی ۰۰۶۱۴۲۲۹۸۳ با نمایندگی از جانب شرکت عمران ارگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۲۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۹۰۵۲۰۱۹۳۲۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه