پسته دامغان قومس

شرکت پسته دامغان قومس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005003402
استان سمنان شهر اميريه كوچه معلم انتهاي كوچه 3681617687
5
افراد
4
آگهی‌ها
2472
شماره ثبت
1394/3/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12969919
آگهی تغییرات شرکت پسته دامغان قومس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع به اتفاق آراء اعضای هیئت مدیره را به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمود: آقای مهدی طاهری پور خانم ایدا علائی خانم مریم طاهری پور آقای سهیل علم دار نیاکی خانم طاهره حسن لو ضمنا مجمع به اتفاق آرا اعضای علی البدل هیئت مدیره را نیز به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمود: آقای محسن علم دار نیاکی خانم فاطمه طاهری پور مجمع موسسة حسابرسی و خدمات مدیریتی آرمان بصیر به شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شماره شناسة ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ را بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی توانگر محاسب و همکاران دارندة شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۲۲ و شماره ثبت ۳۱۱۸۲ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت جهت سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب نمود. ش۹۵۰۵۲۶۲۵۰۶۶۲۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969925
آگهی تغییرات شرکت پسته دامغان قومس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی طاهری پور به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مریم طاهری پور به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سهیل علم دار نیاکی به سمت عضو هیئت مدیره خانم ایدا علائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم طاهره حسن لو به سمت عضو هیئت مدیره از بین اعضاء انتخاب شدند. کلیة اسناد و اوراق بانکی از جمله چک، سفته و غیره و همچنین اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین در خصوص اختیارات مدیرعامل، هیئت مدیره مقرر نمود مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره باشد. ش۹۵۰۵۲۶۶۴۰۱۶۹۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319280
آگهی تغییرات شرکت پسته دامغان قومس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مظفری وخانم مریم رضی پرچیکلائی و خانم نسیبه اسفندیاری نیا و آقای جعفر کردکتولی و آقای سیاوش عابدینی به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای شادانلو عامری سیاهوئی و آقای میکائیل مومن آبادی اعضای علی البدل هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۲۰۲۴۶۷۴۵۸۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440769
آگهی تغییرات شرکت پسته دامغان قومس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مظفری دارنده کدملی ۳۳۹۱۸۲۶۴۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیاوش عابدینی دارنده کدملی ۳۴۴۰۷۹۷۵۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم نسیبه اسفندیاری نیا دارنده کدملی ۲۲۶۰۱۳۹۵۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر کردکتولی دارنده کدملی ۲۲۶۹۴۳۹۴۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره وخانم مریم رضی پرچیکلائی دارنده کدملی ۲۱۵۰۳۲۲۸۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند. کلیة اسناد و اوراق بانکی از جمله چک، سفته و غیره و همچنین اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۳۰۱۵۸۴۱۵۷۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک