اعتباری نور

شرکت اعتباری نور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14004932504
تهران - خيابان ملاصدرا - تقاطع كردستان - كوچه توفيق پلاك يك مميز يك 1435873981
12
افراد
4
آگهی‌ها
472532
شماره ثبت
1394/2/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13363618
آگهی تغییرات شرکت اعتباری نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ تاییدیه به شماره ۳۹۱۷۱/۹۵ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز اربابی شماره ملی ۰۳۶۲۱۶۶۶۹۶۶ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید واختیارات ایشان به شرح مفاد ماده ۸۴ اساسنامه تعیین وانجام هرگونه تفویض اختیار با توجه به مفاد ماده ۸۲ اساسنامه تایید شد آقای رضا معمار اصفهانی شماره ملی ۴۱۳۰۸۵۹۵۵۲ به عنوان قائم مقام مدیرعامل انتخاب گردید هیئت عامل متشکل از: مدیرعامل آقای پرویز اربابی به شماره ملی ۰۳۶۲۱۶۶۶۹۶۶. آقای رضا معمار اصفهانی به شماره ملی ۴۱۳۰۸۵۹۵۵۲ به عنوان قائم مقام مدیرعامل. معاونین مدیرعامل شامل آقایان ابوالقاسم شهراسبی به شماره ملی ۰۰۴۴۸۳۴۳۶۵. آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ آقای محمودافضلی به شماره ملی ۱۵۳۲۳۱۰۶۰۹ آقای علی حسن زلده به شماره ملی ۰۰۵۱۲۲۴۳۰۵ آقای محمدنبی رضایی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۵۳۴۱ آقای سیدرضا رضایی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۷۵۷۱ انتخاب شدند کلیه اسنادو اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل ویکی از اعضا هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضا دو عضو دیگر هیئت مدیره وممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق عادی ومکاتبات اداری نیز با امضا مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۵۱۲۲۸۳۳۲۴۷۹۷۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671976
آگهی تغییرات شرکت اعتباری نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۶ و تنفس مربوطه و مجوز شماره ۲۱۴۰۷۰/۹۶ مورخه ۱۱/۰۷/۱۳۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر زمانی فریزهندی به شماره ملی ۰۰۵۰۴۸۵۴۵۸ آقای مهران شریفی به شماره ملی ۰۰۴۷۵۴۲۱۹۵ آقای اکبر جعفری به شماره ملی ۶۲۵۹۵۰۶۷۲۴ آقای رضا گودرزی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۵۳۸۵۱ آقای چنگیز مروج به شماره ملی ۲۴۵۰۷۸۴۳۸۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای سجاد سیاح به شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۳۰۲۰۵۲۷۴۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819128
آگهی تغییرات شرکت اعتباری نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۳۳۹۶۷/۹۶ مورخ ۱۸/۱۰/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر زمانی فریز هندی به شماره ملی ۰۰۵۰۴۸۵۴۵۸ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای چنگیز مروج به شماره ملی ۲۴۵۰۷۸۴۳۸۱به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای اکبر جعفری به شماره ملی ۶۲۵۹۵۰۶۷۲۴ به سمت عضو و دبیر هیأت مدیره، آقای مهران شریفی به شماره ملی۰۰۴۷۵۴۲۱۹۵ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای رضا گودرزی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۵۳۸۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای حشمت اله نظری به شماره ملی ۴۵۶۹۲۴۶۲۹۱به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هیأت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اسناد و اوراق مربوطه با دو امضای مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای عضو دیگر هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری نیز با امضای مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیار عزل و نصب کارکنان و مدیران، بازرسی شعب به همراه اختیارات ذیل ماده ۸۴ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض کرد. پ۹۶۱۰۲۶۶۵۳۶۲۳۴۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186759
آگهی تغییرات شرکت اعتباری نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۶۳۸۱۲/۹۷ مورخ ۱۴/۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد و اوراق مربوطه با دو امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای نایب رئیس یا عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین هیئت مدیره اختیار عزل و نصب کارکنان و مدیران، بازرسی شعب به همراه اختیارات ذیل ماده ۸۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۶۰۴۹۳۱۸۰۹۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک