گروه توسعه اقتصادی آینده اندیشه ایرانیان

شرکت گروه توسعه اقتصادی آینده اندیشه ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14004353029
خ طالقاني كوچه سرابندي 1111111111
6
افراد
4
آگهی‌ها
1765
شماره ثبت
1393/6/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13874398
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران میرجاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۳۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. عملکرد مالی سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ مورد تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه قرار گرفت. ش۹۶۱۱۲۶۴۱۰۱۸۳۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916516
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران میرجاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۳۰۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱. آقای جوادبزی به شماره ملی ۴۸۸۹۴۵۵۷۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای غلامحسن بزی به شماره ملی ۳۶۷۴۴۱۹۵۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم صغری میر به شماره ملی ۳۶۷۳۶۸۵۸۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم رقیه کاویانپور به شماره ملی ۲۱۱۰۲۰۸۸۹۹ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک وسفته و برات با امضاء خانم رقیه کاویانپور و با مهر شرکت معتبر، واوراق عادی با امضاء خانم رقیه کاویانپور و با مهر شرکت معتبراست. ش۹۶۱۲۱۴۷۱۵۴۶۰۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916544
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران میرجاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۳۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: آقای جواد بزی به شماره ملی ۴۸۸۹۴۵۵۷۱۱ و آقای غلامحسن بزی به شماره ملی ۳۶۷۴۴۱۹۵۵۶ و خانم صغری میر به شماره ملی ۳۶۷۳۶۸۵۸۲۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲. خانم لیلا بادینی به شماره ملی ۳۶۷۳۵۱۸۶۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل پودینه به شماره ملی ۳۶۱۰۸۴۰۳۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشارزاهدان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۲۱۴۳۶۸۷۷۳۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916564
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران میرجاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۳۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱. نام شرکت به «گروه توسعه اقتصادی آینده اندیشه ایرانیان» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۱۴۴۴۵۳۹۷۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک