شرکت بهین سریر تدبیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14004238387


شماره ثبت:
457590
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1393/4/25
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-فردوس-خيابان شهيد همايون وفا آذر جنوبي-بن بست مريم-پلاك 5-ساختمان ياس 6-طبقه اول-واحد 1 1481967651

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای احسان شمسی نژادراوری 1530965
شهلا نصرتی استانجین 1530965
آقای مسعود حقانی صفرپور 1530965
آقای حسین سیاوشی 1530965
آقای سیدمحمدحسین مدنی 1530965
مصطفی محسن زاده 1530965
آقای محسن فهیمی 1530965

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1530965
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام شرکت بهین سریر تدبیر در تاریخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۷۵۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۸۳۸۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، اخذ و اعطای نمایندگی، اخذ اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری، کلیه فعالیت های مجاز مربوط به تولید و بازرگانی، سایر فعالیت های مجاز انتفاعی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای مربوطه، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ م پیروزان ـ خ پیروزان ـ پ ۲۰ ـ و ۱ کد پستی ۱۹۹۵۷۷۳۳۵۱ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۵۲۲۱ مورخ ۲۳/۶/۹۲ نزد بانک رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: ـ احسان شمسی نژاد راوری به کدملی ۲۹۹۱۷۹۲۲۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ سید محمد حسین مدنی به کد ملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شهلا نصرتی استانجین به کد ملی ۰۰۷۳۷۳۸۲۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مصطفی محسن زاده به کد ملی ۲۹۸۰۰۴۴۰۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مسعود حقانی صفرپور به کدملی ۰۰۷۵۰۴۶۹۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. ـ بازرس اصلی و علی البدل: ـ محسن فهیمی به شماره ملی ۰۰۸۱۵۱۴۱۹۰ بعنوان بازرس اصلی. ـ حسین سیاوشی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۲۲۹۶۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ بموجب مجوز شماره ۲۲۲۴۳۷/۱۲۱مورخ ۱/۳/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۳۰۴۲۵۲۱۲۹۴۵۴۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981582
آگهی تغییرات شرکت بهین سریر تدبیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۷۵۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۸۳۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران. بخش مرکزی. شهر تهران. فردوس. خیابان شهید همایون وفاآذر جنوبی. بن بست مریم پلاک ۵ ساختمان یاس ۶. طبقه اول واحد ۱ کد پستی ۱۴۸۱۹۶۷۶۵۱ تغییر یافت پ۹۷۰۱۲۷۷۶۱۸۰۵۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه