تولید کاشی وسرامیک نگارگستر جلگه

شرکت تولید کاشی وسرامیک نگارگستر جلگه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14004108596
تهران ميدان امام حسين خ تهران نو خ منتظري بعد از چهار راه صفا كوچه بابائيان پ دو واحد سه 1714753474
0
افراد
3
آگهی‌ها
455281
شماره ثبت
1393/3/13
تاریخ تأسیس

اشخاص تولید کاشی وسرامیک نگارگستر جلگه

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1472941
آگهی تاسیس
شرکت سهامی عام تولید کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه در تاریخ ۱۳/۳/۹۳ شماره ثبت ۴۵۵۲۸۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۸۵۹۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: الف ـ تولید و عرضه انواع کاشی و سرامیک و احداث و راه اندازی خطوط کاشی و سرامیک و پخت سوم آنها، ب ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی، واردات انواع ماشین آلات مربوط به موضوع فعالیت شرکت، صادرات محصولات شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان امام حسین خ تهران نو، خ منتظری، بعد از چهار راه صفا، کوچه حاجی بابائیان، پ دو واحد سه کدپستی ۱۷۱۴۷۵۳۴۷۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۰۰۰/۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳/۳۸۲۶/م مورخ ۴/۲/۹۳ نزد بانک صادرات خوزستان شعبه مقاومت پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. فاطمه حسین پور بالنجانی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره ۲. محمود حسین پور بالنجانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی، ۳. مهدی ملکی مقدم بسمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی ۴. علیرضا حسین پور بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ۵. سیده زهرا علوی بالنجانی بسمت رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار، تعهدآور، بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و همچنین مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل بتنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: محمد رشید پور فرزند عبدالکریم دارای شناسنامه ۱۱۹۶ کد ملی ۲۰۰۲۲۵۶۵۷۸ بازرس اصلی و نسیم معین سراج فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه ۳۴۷۵ و کد ملی ۲۰۰۳۳۳۱۱۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه های کثیرالانتشار رسالت و کارون جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بموجب نامه شماره مجوز ۲۵۶۳۶۲/۱۲۱ مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۱۸۳۳۵۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535644
آگهی تغییرات شرکت تولید کاشی و سرامیک نگارگستر جلگه سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۵۲۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۸۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۶/۳/۹۳ و مجوز شماره ۲۷۵۳۴۸/۱۲۱ مورخ ۱۸/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲۵۰/۵۰ ریال از محل تجدید ارزیابی اموال ودارایی‌های شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲۵۰/۵۰ریال منقسم به ۶۰۰/۲۵۰/۵۰سهم هزار ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت شده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش درتاریخ تکمیل امضا شد. پ۹۳۰۴۳۰۴۲۷۷۹۵۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655368
آگهی تغییرات شرکت تولید کاشی وسرامیک نگارگستر جلگه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۵۲۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۸۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ و تنفس مربوطه مجوز شماره ۱۱۷۶۵ , ۱۲۲ مورخه ۲۴/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ۹۶۰۷۲۲۶۳۵۷۳۹۸۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک