شرکت عطرین نخ قم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14004054717


شماره ثبت:
12858
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1393/2/22
آدرس:
قم-شهرك صنعتي شكوهيه-بلوار همت-همت6-قطعهkh421 3738116935

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مرتضی علیشاهی مهابادی 1465661
آقای کاظم غرباقی 1465661
آقای مجید بهشتی 1465661
رسول صدری 1661249
رسول گلبان 12644703
آقای امیرحسین دهقان 12644703
آقای ابوالفضل آیتی 12716295
آقای احسان اکبری 12865751
شاهین کاظمی 12865792
امیرحسین شاه علی 12900905
احسان صابری کوپایی 13132461
علیرضا سنائی 13132461
حامد مقدم 13132468
پیمان حدادی 14252677
آقای محمد مقدم 14252677

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1465661
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص عطرین نخ قم شماره ثبت ۱۲۸۵۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

شرکت سهامی خاص عطرین نخ قم در تاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ شماره ثبت ۱۲۸۵۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: تولید انواع نخ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی و ضمانت نامه ها و گشایش اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت فعالیتهای شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان قم ـ شهر قم شهرک صنعتی شکوهیه بلوار آیت اله خامنه ای کوی ششم قطعه اف ۲۹ کدپستی ۳۷۳۸۱۱۳۸۱۱ شعبه شرکت در استان تهران شهر تهران نیاوران ـ سه راه یاسر ـ خ شهید باهنر ـ خ قادری پلاک ۱۰ واحد۳ کدپستی ۱۹۷۹۷۶۳۴۱۵ به مدیریت آقای حامد مقدم بشماره ملی ۰۳۸۵۹۸۱۱۰۴ تاسیس شد سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۰۰۰۰ سهم ۲۵۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۴۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷/۱۵۲۳۰/۶۲ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ نزد بانک تجارت شعبه توحید قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حامد مقدم بشماره ملی ۰۳۸۵۹۸۱۱۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. امیرحسین دهقان بشماره ملی ۰۰۵۲۱۲۶۸۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. مرتضی علیشاهی مهابادی بشماره ملی ۰۴۵۳۶۶۹۶۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل حامد مقدم و مهر شرکت می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید بهشتی بشماره ملی ۰۳۸۶۱۷۶۶۹۸ بعنوان بازرس اصلی آقای کاظم غرباقی بشماره ملی ۰۳۸۴۸۹۴۳۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۵۰۱۳۴۰۰۰۰۱۱۱۱۹۵۶۰۲۵۰ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661245
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حامد مقدم به شماره ملی ۰۳۸۵۹۸۱۱۰۴، امیرحسین دهقان به شماره ملی ۰۰۵۲۱۲۶۸۲۱و رسول صدری بشماره ملی ۳۲۵۵۴۷۴۶۱۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ش۹۳۰۷۲۲۱۴۷۲۵۰۲۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661249
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قایان حامد مقدم به شماره ملی ۰۳۸۵۹۸۱۱۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، امیرحسین دهقان به شماره ملی ۰۰۵۲۱۲۶۸۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رسول صدری بشماره ملی ۳۲۵۵۴۷۴۶۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهداور و بانکی و نامه‌های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای حامد مقدم منفردا و مهر شرکت می‌باشد ش۹۳۰۷۲۲۷۴۳۶۶۵۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715658
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس جدید: استان قم شهر قم شهرک صنعتی شکوهیه بلوار همت همت ۶ قطعه۴۲۱kh کدپستی ۳۷۳۸۱۱۶۹۳۵تغییریافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ش۹۳۰۹۰۹۶۴۲۲۲۶۴۲۵مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644703
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان امیرحسین دهقان به شماره ملی ۰۰۵۲۱۲۶۸۲۱، حامد مقدم به شماره ملی ۰۳۸۵۹۸۱۱۰۴، رسول گلبان بشماره ملی ۰۳۸۶۲۷۲۵۸۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب شدند. ش۹۴۱۱۱۷۲۵۲۳۸۹۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644735
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حامد مقدم به شماره ملی ۰۳۸۵۹۸۱۱۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، امیرحسین دهقان به شماره ملی ۰۰۵۲۱۲۶۸۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، رسول گلبان بشماره ملی ۰۳۸۶۲۷۲۵۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت می‌باشد. ش۹۴۱۱۱۷۸۸۱۸۲۸۱۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716295
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۹۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه تدبیرگران شاخص اندیش بشماره ثبت۳۰۴۱۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸به عنوان حسابرس وبازرس اصلی وآقای ابوالفضل آیتی به شماره ملی۰۳۸۵۹۵۲۱۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۲۶۸۹۶۶۳۷۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865751
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احسان اکبری بشماره ملی ۰۵۵۹۸۱۹۲۱۸و ابوالفضل آیتی به شماره ملی ۰۳۸۵۹۵۲۱۹۸ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۰۳۳۱۴۸۲۸۴۸۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865775
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سرمایه شرکت از مبلغ ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به۴۰۰٫۰۰۰ سهم با نام ۲۵۰٫۰۰۰ ریالی از محل آورده نقدی سهامداران و اشخاص ثالث و از طریق صدورسهام جدید افزایش یافت که مبلغ ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال آورده نقدی طی گواهی شماره ۲۵۰ مورخه ۲۲/۰۳/۹۵ بانک صنعت و معدن شعبه قم به حساب شرکت پرداخت گردیدو ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۴۰۰٫۰۰۰ سهم بانام ۲۵۰٫۰۰۰ ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد. ۲ - ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح و هیئت مدیره شرکت از۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت. ش۹۵۰۳۳۱۱۳۹۴۴۱۷۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865792
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حامد مقدم به شماره ملی ۰۳۸۵۹۸۱۱۰۴، امیرحسین شاه علی به شماره ملی ۰۳۸۵۱۹۵۵۹۱، احسان صابری کوپایی به شماره ملی۰۳۸۶۴۷۷۸۳۳، علیرضا سنائی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۳۰۰۱۵ و شاهین کاظمی به شماره ملی۱۳۷۷۴۲۲۸۹۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۳۳۱۲۹۱۴۱۷۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865822
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حامد مقدم به شماره ملی ۰۳۸۵۹۸۱۱۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، امیرحسین شاه علی به شماره ملی۰۳۸۵۱۹۵۵۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، احسان صابری کوپایی به شماره ملی۰۳۸۶۴۷۷۸۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیرضا سنائی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۳۰۰۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شاهین کاظمی به شماره ملی ۱۳۷۷۴۲۲۸۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره آقای حامد مقدم منفرداو با مهر شرکت می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و با مهر شرکت می‌باشد. ش۹۵۰۳۳۱۵۶۱۹۱۸۲۲۱ داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900905
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقایان حامد مقدم به شماره ملی ۰۳۸۵۹۸۱۱۰۴به سمت رئیس هیئت مدیره، احسان صابری کوپایی به شماره ملی ۰۳۸۶۴۷۷۸۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیرضا سنائی به شماره ملی۴۴۳۱۶۳۰۰۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد مقدم به شماره ملی۰۳۷۰۵۷۵۳۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و امیر حسین شاه علی به شماره ملی ۰۳۸۵۱۹۵۵۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه آوراق و اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت می‌باشد وسایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و با مهر شرکت می‌باشد. ۲ - شعبه شرکت در تهران به آدرس جدید: شهر تهران - مرزداران - خیابان البرز - کوچه البرز یک - پلاک ۴۶ واحد یک کد پستی۱۴۶۳۸۶۳۸۱۱ به مدیریت آقای حامد مقدم به شماره ملی ۰۳۸۵۹۸۱۱۰۴ تغییر یافت. ش۹۵۰۴۲۰۷۱۶۲۳۰۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900908
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حامد مقدم به شماره ملی ۰۳۸۵۹۸۱۱۰۴، احسان صابری کوپایی به شماره ملی ۰۳۸۶۴۷۷۸۳۳، علیرضا سنائی به شماره ملی۴۴۳۱۶۳۰۰۱۵، محمد مقدم به شماره ملی۰۳۷۰۵۷۵۳۵۰ و امیر حسین شاه علی به شماره ملی ۰۳۸۵۱۹۵۵۹۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۴۲۰۹۰۱۷۳۶۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900914
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه ۴۰۰٫۰۰۰ سهم بانام ۲۵۰٫۰۰۰ ریالی شرکت به ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ریالی تغییر یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد. ش۹۵۰۴۲۰۸۵۶۱۷۱۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933576
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - صورتهای مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. ۲ - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۰۵۶۷۵۶۵۸۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995004
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰٫۰۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰٫۰۴۳٫۰۰۰سهم با نام۱۰۰۰ریالی ازمحل آورده نقدی سهامداران واشخاص ثالث وازطریق صدورسهام جدید افزایش یافت که مبلغ ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال آورده نقدی سهامداران طی گواهی بانکی ۴۲۶/۸۸۸/۱۳۲۶ مورخه ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ بانک توسعه صادرات ایران شعبه قم به حساب شرکت پرداخت گردید و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰٫۰۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰٫۰۴۳٫۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد. ش۹۵۰۶۰۹۹۵۷۱۹۶۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051238
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۱۹۰۰ , ۱۲۲ مورخه ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - نوع شخصیت حقوقی شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ - اساسنامه جدیدشرکت مشتمل بر۵۶ماده و۱۱تبصره موردتصویب قرارگرفت وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۳ - اعلامیه موضوع بند ۴ از ماده ۲۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح ذیل اعلام میگردد: ۱ - نام و شماره ثبت شرکت: شرکت عطرین نخ قم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ ۲ - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارت است از: تولید انواع نخ - صادرات و واردات کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی، اخذوام وتسهیلات ارزی وریالی وضمانت نامه‌ها وگشایش اعتبارات ازبانکها وموسسات مالی واعتباری جهت فعالیت‌های شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۳ - مرکز اصلی شرکت و شعب آن: مرکز اصلی شرکت در استان قم - شهر قم - شهرک صنعتی شکوهیه - بلوار همت - همت۶ - قطعهkh۴۲۱کد‍پستی ۳۷۳۸۱۱۶۹۳۵ و شعبه آن در استان تهران - شهرتهران - مرزداران - خیابان البرز - کوچه البرزیک - پلاک۴۶ واحد یک کد‍پستی ۱۴۶۳۸۶۳۸۱۱ می‌باشد.۴ - مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.۵ - سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰٫۰۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که به ۱۰۰٫۰۴۳٫۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی با نام تقسیم شده است که تماما تادیه شده است.۶ - سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است.۷ - هویت کامل رئیس و اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت: حامد مقدم نام پدر محمد رضا به شماره شناسنامه ۸۴۹۹ کد‍ملی ۰۳۸۵۹۸۱۱۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره عضو موظف احسان صابری کوپایی نام پدرمحمد به شماره شناسنامه ۲۷۴۸ کد‍ملی ۰۳۸۶۴۷۷۸۳۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره عضو موظف امیر حسین شاه علی نام پدر مرتضی به شماره شناسنامه ۶۵۱ کد‍ملی ۰۳۸۵۱۹۵۵۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو موظف علیرضا سنائی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۹۲ کد‍ملی۴۴۳۱۶۳۰۰۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره عضو موظف محمد مقدم فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه ۰ کد‍ملی ۰۳۷۰۵۷۵۳۵۰ عضو هیئت مدیره عضو غیر موظف ۸ - شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهام میتوانند شخصا با وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک یا نمایندگی حضور بهم رسانند، هرسهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت.۱. اعلامیه خرید سهام ۲. گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳. اصل برگه سهام ۴. تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹ - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.۱۰ - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجمع بدهی‌های شرکت اعم از کوتاه مدت و بلند مدت مبلغ ۱۱۹٫۸۵۳٫۵۰۳٫۲۶۶ ریال می‌باشد و شرکت دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است.۱۱ - روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها، روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد ضمنا برابر ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اساسنامه شرکت و دو تراز نامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها ومرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش۹۵۰۷۱۲۷۸۸۶۵۲۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132461
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان حامد مقدم به شماره ملی۰۳۸۵۹۸۱۱۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، احسان صابری کوپائی به شماره ملی ۰۳۸۶۴۷۷۸۳۳ نائب رئیس هیئت مدیره، امیر حسین شاه علی به شماره ملی ۰۳۸۵۱۹۵۵۹۱ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، علیرضا سنائی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۳۰۰۱۵ عضو هیئت مدیره و محمد مقدم به شماره ملی ۰۳۷۰۵۷۵۳۵۰ عضو غیرموظف هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره آقای حامد مقدم منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۲۶۴۳۶۴۳۷۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132468
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان حامد مقدم به شماره ملی ۰۳۸۵۹۸۱۱۰۴، امیرحسین شاه علی به شماره ملی ۰۳۸۵۱۹۵۵۹۱، احسان صابری کوپایی به شماره ملی ۰۳۸۶۴۷۷۸۳۳، علیرضا سنائی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۳۰۰۱۵ و آقای محمد مقدم به شماره ملی ۰۳۷۰۵۷۵۳۵۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ موسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شماره ثبت ۳۰۴۱۳وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ تهران به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شماره ثبت ۱۵۸۸و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳اصفهان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۸۲۶۴۰۷۲۳۲۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13490131
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه ارقام نگر آریابشماره ثبت ۱۷۷۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ تهران به عنوان حسابرس وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان بشماره ثبت ۱۵۸۸ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ اصفهان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ صورتهای مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اخبار صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۹۶۰۴۱۰۲۸۲۴۴۷۸۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14059379
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد واطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ تهران به عنوان بازرس اصلی وحسابرس و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شماره ثبت ۱۵۸۸وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ اصفهان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - صورتهای مالی سال ۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۳۱۰۵۱۴۷۰۵۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252677
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حامد مقدم به شماره ملی ۰۳۸۵۹۸۱۱۰۴، محمد مقدم به شماره ملی ۰۳۷۰۵۷۵۳۵۰، امیرحسین شاه علی به شماره ملی ۰۳۸۵۱۹۵۵۹۱، احسان صابری کوپایی به شماره ملی ۰۳۸۶۴۷۷۸۳۳ و پیمان حدادی به شماره ملی ۰۰۷۹۵۵۷۵۴۶بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۷۱۸۵۶۰۱۸۳۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252680
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان حامد مقدم به شماره ملی ۰۳۸۵۹۸۱۱۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف)، احسان صابری کوپایی به شماره ملی ۰۳۸۶۴۷۷۸۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (عضو غیرموظف)، امیرحسین شاه علی به شماره ملی ۰۳۸۵۱۹۵۵۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، محمد مقدم به شماره ملی ۰۳۷۰۵۷۵۳۵۰ به سمت عضوهیئت مدیره (عضو غیرموظف)، و پیمان حدادی به شماره ملی ۰۰۷۹۵۵۷۵۴۶به سمت منشی وعضوهیئت مدیره (عضو موظف) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره آقای حامد مقدم منفردا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ هیئت مدیره اختیارات مندرج درماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۷۰۷۱۸۱۳۵۵۳۱۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه