بیسکویت گرجی

شرکت بیسکویت گرجی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14003562000
خيابان شهيد دزفولي نظربيگي 3761835698
12
افراد
9
آگهی‌ها
198
شماره ثبت
1340/2/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1468869
آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی سهامی عام شماره ثبت ۱۹۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۲۰۰۰
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۲/۱۲/۹۲ آقای فرهاد تاجیک بشماره ملی ۰۰۶۵۲۲۹۰۵۳ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل عباس صراف یزدی بشماره ملی ۴۴۳۱۹۶۶۲۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمد صفاری انارکی بشماره ملی ۱۲۴۹۸۵۸۲۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره پیام سلیمی بشماره ملی ۰۰۵۵۳۲۲۳۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم زهره کاظمی بشماره ملی ۰۰۵۵۸۵۲۶۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و سید عبدالرضا مظفری بشماره ملی ۲۷۲۱۴۹۹۱۰۶ بنمایندگی شرکت آریا ملل زرین بسمت اعضا هیئت مدیره امضا ذیل کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۲۹۲۵۱ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528423
آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی سهامی عام شماره ثبت ۱۹۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۲۰۰۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۹/۲/۹۳ تغییرات ذیل حاصل گردید: ۱ آدرس شعبه شرکت از نشانی قبلی به تهران خ ایرانشهر شمالی، نبش نوشهر، ساختمان ۵۵۵ پلاک ۱۵۱ انتقال یافت. ۲ امضای ذیل کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۵۱۱۰۰ کفیل ثبت رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1587408
آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی سهامی عام شماره ثبت ۱۹۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۲۰۰۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/۹۳ تغییرات ذیل حاصل گردید. ۱ ترازنامه حساب سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی آبان حساب شماره ثبت ۱۴۹۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه آریا حسابرسان پارسا شماره ثبت ۱۴۰۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای محمد حسین طائریان بشماره ملی ۱۲۸۶۹۵۸۸۶۵ بنمایندگی شرکت کشت و صنعت چین چین به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای کامران نیک پرتو بشماره ملی ۰۰۴۱۲۴۴۷۲۹ بنمایندگی شرکت زرین لبن پارس بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالرضا مظفری بشماره ملی ۲۷۲۱۴۹۹۱۰۶ بنمایندگی شرکت پاکنام بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای پیام سلیمی بشماره ملی ۰۰۵۵۳۲۲۳۶۰ بنمایندگی شرکت سیمان زرین رفسنجان بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای یاسر حسنی بشماره ملی ۱۲۴۹۴۹۵۷۷۶ بنمایندگی شرکت تولیدی آریا ملل زرین بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد تاجیک بشماره ملی ۰۰۶۵۲۲۹۰۵۳ خارج از اعضای هیئت بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و امضای ذیل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۶۲۵۴۵ کفیل ثبت رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990770
آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۶۰۷۸۵۲۸۲۹۵۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628871
آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. شرکت پاکنام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۶۷۰ و شرکت پاکنام تولید گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۹۵۲۱ و شرکت تیام پخش گستر به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۱۷۳۰ و شرکت زرین رفسنجان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۶۶ و شرکت سامان دیبا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۹۳۴۰ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۰۴۳۱۸۵۸۹۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628899
آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد حسین طائریان به شماره ملی ۱۲۸۶۹۵۸۸۶۵ به نمایندگی از شرکت تیام پخش گستر به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۱۷۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و کامران نیک پرتو به شماره ملی ۰۰۴۱۲۴۴۷۲۹ به نمایندگی از شرکت سیمان رفسنجان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدعبدالرضا مظفری چنیجانی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۹۹۱۰۶ به نمایندگی از شرکت پاکنام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۶۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آرمین ابوترابی به شماره ملی ۰۰۴۵۹۴۴۵۱۲ به نمایندگی از شرکت پاکنام تولید گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۹۵۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و یاسر حسنی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۹۵۷۷۶ به نمایندگی از شرکت سامان دیبا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۹۳۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و فرهاد تاجیک به شماره ملی ۰۰۶۵۲۲۹۰۵۳ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی غیرتعهدآور با امضاءمدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۷۰۴۶۷۸۷۱۳۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13913298
آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهرداد احمدی به شماره ملی ۶۴۱۹۷۸۳۱۰۰ به نما یندگی از شرکت پاکنام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۶۷۰ به جای عبدالرضا مظفری چنیجانی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۹۹۱۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ش۹۶۱۲۱۳۲۲۶۵۹۶۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214047
آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت پاکنام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۶۷۰ و شرکت پاکنام تولید گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۹۵۲۱ و شرکت تیام پخش گستر به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۱۷۳۰ و شرکت سیمان زرین رفسنجان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۶۶ و شرکت گرجی بی میدل ایست به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۷۵۴۵۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ش۹۷۰۶۲۱۲۳۷۹۱۶۸۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354219
آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید محمد حسین طائریان به شماره ملی ۱۲۸۶۹۵۸۸۶۵ به نمایندگی از سوی شرکت تیام پخش گستر به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۱۷۳۰به سمت رئیس هیئت مدیره و کامران نیک پرتو به شماره ملی ۰۰۴۱۲۴۴۷۲۹ به نمایندگی از سوی شرکت سیمان زرین رفسنجان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۰۶۳۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد احمدی به شماره ملی ۶۴۱۹۷۸۳۱۰۰ به نمایندگی از سوی شرکت پاکنام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۶۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آرمین ابوترابی به شماره ملی ۰۰۴۵۹۴۴۵۱۲ به نمایندگی از سوی شرکت پاکنام تولید گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۹۵۲۱به سمت عضو هیئت مدیره و حسین نظری شهریور به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۷۶۷۳ به نمایندگی از سوی شرکت گرجی بی میدل ایست به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۷۵۴۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و فرهاد تاجیک به شماره وملی ۰۰۶۵۲۲۹۰۵۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی غیر تعهدآور با امضاء مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل به تنهایی با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت‌ها وموسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ش۹۷۰۹۲۰۴۴۶۵۰۵۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک