شرکت دارپنگ طلایی جهرم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14003447340


شماره ثبت:
1414
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1392/3/8
آدرس:
جهرم بلوار معلم تقاطع دوم 7417753436

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم سحر هادی 1076236
آقای عباس سامی جهرمی 1076236

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1076236
آگهی تاسیس شرکت سهامی عام

شرکت دارپنگ طلائی جهرم سهامی عام در تاریخ ۸/۳/۹۲ شماره ثبت ۱۴۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۷۳۴۰ در این اداره ثبت و در تاریخ ۸/۳/۹۲ از نظر امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبر جنوب بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: ۱ـ موضوع شرکت: سرمایه گذاری در پروژه های سودآور در سراسر کشور بخصوص شهرستان جهرم شامل پروژه های صنعتی کشاورزی خدماتی ساختمانی و انجام فعالیتهای اقتصادی مجاز با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، ارایه طرح توجیهی و مشاوره پروژه های اقتصادی. ۲ـ سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال است که سی و پنج درصد آن نقدی بوده و به ۵۰۰۰ سهم هزار ریالی بانام تقسیم و سی و پنج درصد آن بموجب گواهی ۱۱۸ مورخ ۱۱/۳/۹۱ بحساب جاری ۰۱۰۸۶۱۰۲۹۱۰۰۱ شرکت نزد بانک ملی شعبه مصطفی خمینی جهرم واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. ۳ـ مرکز شرکت: جهرم بلوار معلم تقاطع دوم کدپستی ۷۴۱۷۷۵۳۴۳۶. ۴ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. ۵ـ مدیران و صاحبان امضای مجاز: خانم نعیمه سامی جهرمی فرزند خلیل بشناسنامه ۱۰۳۴ شماره ملی ۲۴۷۰۹۰۱۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای خلیل سامی جهرمی فرزند عباس بشناسنامه ۵۲ شماره ملی ۲۴۷۰۶۱۷۶۲۶ جهرم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس سامی جهرمی فرزند خلیل بشماره ملی ۲۴۷۱۶۷۱۲۵۱ شماره شناسنامه ۴۰۲۰ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت بامضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت و سایر نامه های اداری و عادی بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. ۶ـ بازرسان شرکت: خانم سحر هادی فرزند عنایت اله بشماره ملی ۲۴۶۰۰۸۸۰۲۷ جهرم بسمت بازرس اصلی خانم معصومه متانت جهرمی فرزند رضا بشماره شناسنامه ۱۷۵ جهرم بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۴۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۷۹۶۶۴۸۳۷ رئیس ثبت اسناد و املاک جهرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234724
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه و عمران اسپاد شماره ثبت ۱۴۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۷۳۴۰

باستناد صورت جلسه عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۲ و نامه شماره ۲۴۲۵۵۰/۱۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد. ۱ سرمایه شرکت از پنج میلیون ریال به ده میلیون ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تماما از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و تغییرات فوق در تاریخ ۲۷/۸/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصلاح و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۴۳۴۶۲۰۰۷۴۱۷۹۷۵۶۹۹۱۱۳ رئیس ثبت اسناد و املاک جهرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه