سرمایه گذاری معادن سبحان

شرکت سرمایه گذاری معادن سبحان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14002843857
تهران خ انتفاضه نبش سي و هفتم پ 161 ط 2 1111111111
5
افراد
3
آگهی‌ها
248592
شماره ثبت
1384/3/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1018750
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری معادن سبحان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۸۵۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۴۳۸۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۷۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷ و شرکت سرمایه گذاری کشاوری کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ و شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۹۳۲۶۹۳ انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۸۳۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036242
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری معادن سبحان سهامی عام به شماره ثبت۲۴۸۵۹۲ و شناسه ملی۱۴۰۰۲۸۴۳۸۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ مالک رحمتی به کدملی ۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی غلام زاده به کدملی ۱۹۳۰۷۵۷۸۵۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدحسن عیسی زاده به کدملی ۲۰۰۲۱۴۹۰۶۲ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۹۳۲۶۹۳ و بابک اسماعیلی به کدملی ۲۷۲۱۵۸۰۹۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۸۴۸۰ و محمد ایرانشاهی به کدملی ۰۵۶۹۹۵۲۰۷۷ به نمایندگی از شرکت صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۶۸۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997873
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معادن سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۵۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۴۳۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و طرحها و واحدهای تولیدی و صنعتی بازرگانی خدمات و معدنی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات مالی پولی بازرگانی و نیز خرید و فروش سهام در داخل و خارج از کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پ۹۵۰۶۱۰۵۴۴۴۴۷۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک