شرکت توسعه صنایع نیستانک نائین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14000269400


شماره ثبت:
182
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1378/11/6
آدرس:
نائين - نيستانك 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
رضا شیخی 13075650
آقای خسرو نادر افشاری 13075650
حسن شفیعی نیستانک 13075650
آقای علی اکبر شیخی 13075650
حسین شیخی 13075650
آقای محمدتقی کیانی نیستانک 13075650
آقای ابوالفضل کیانی نیستانک 13075650

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 855388
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه صنایع نیستانک سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه همان روز واصله در مورخه ۰۳/۰۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمد: ۱ ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های سال ۱۳۹۱ شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان محمدتقی کیانی نیستانک، حسن شفیعی نیستانک، رضا شیخی، حسین شیخی و خسرو نادرافشاری به عنوان اعضای اصلی و آقایان ابوالفضل کیانی نیستانک و علی اکبر شیخی به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند؛ که آقای حسین شیخی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی کیانی نیستانک به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خسرو نادرافشاری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مراتب در مورخه ۸/۷/۹۱ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۴۲۳۹۳۵ ثبت نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185975
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه صنایع نیستانک سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ شهرستان نائین و شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۴/۹۲ و دیگر ضمائم واصله در مورخه ۲۶/۵/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد. ۱ ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ انتخاب گردیده‌اند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مراتب در مورخه ۱/۷/۹۲ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۷۱۰۶۷۷ ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1222342
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه صنایع نیستانک سهامی عام به شماره ثبت۱۸۲ شهرستان نائین و شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخه۰۱/۰۵/۹۲ و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۶/۰۵/۹۲ و دیگر ضمائم همگی واصله در مورخه۲۴/۰۶/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد: الف هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت آنان ۳ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و کارمزد و متفرعات ۴ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در رای صادره و یا اجرای آن ۵ تعیین میزان استهلاک‌های دارایی‌ها طبق قوانین و مقررات جاری ۶ افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی ۷ صدور و تایید و قبول هرگونه ضمانتنامه یا تعهدنامه ۸ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری مربوط به شرکت ب ماده ۴۰ اساسنامه به این شرح اصلاح گردید: تعداد سهام وثیقه مدیران از تعداد ده هزار سهم به یک سهم کاهش یافت و بقیه مفاد ماده مزبور به قوت خود باقی می‌باشد. ماده۴۰ اصلاحی اساسنامه وثیقه مدیران از تعداد ده هزار سهم به یک سهم کاهش یافت و بقیه مفاد ماده مذکور به قوت خود باقی می‌باشد. ج ماده۵۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: از ابتدای تاسیس شرکت سال مالی از اول فروردین ماه هر سال و انتهای آن پایان اسفندماه همان سال می‌باشد. ماده۵۶ اصلاحی اساسنامه: از ابتدای تاسیس شرکت , سال مالی از اول فروردین ماه هر سال و انتهای آن پایان اسفندماه همان سال می‌باشد. مراتب در مورخه۱/۸/۹۲ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۷۲۵۰۲۷ ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720907
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه صنایع نیستانک سهامی عام شماره ثبت ۱۸۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۴/۹۳ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده همان تاریخ و صورت جلسه هیئت مدیره همان تاریخ و دیگر ضمائم همگی واصله در مورخ ۲۱/۵/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده: ۱ ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۶۱۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بعنوان بازرس اصلی و محمد حسین واحدی شماره ملی ۳ ۵۴۰۹۸۱۷۹۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند و تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره تفویض گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ آقایان حسین شیخی شماره ملی ۱۲۴۹۵۹۰۵۵۸ و حسن شفیعی نیستانک شماره ملی ۵ ۹۷۳۴۲۱ ۱۲۴ و محمد تقی کیانی نیستانک شماره ملی ۹۶۳۱۰۶۸ ۱۲۴ و خسرو نادر افشاری شماره ملی ۶ ۹۳۵۶۴۶ ۱۲۴ و رضا شیخی شماره ملی ۴ ۹۶۶۳۹۵ ۱۲۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب که حسین شیخی رئیس هیئت مدیره و محمد تقی کیانی نیستانک نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو نادر افشاری بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب همچنین ابوالفضل کیانی شماره ملی ۹ ۴۴۳۲۵۶۱۶۲ و علی اکبر شیخی شماره ملی ۹۶۴۹۸۰۳ ۱۲۴ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ مراتب مورخه ۱۴/۸/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۹۲۶۳۲ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220838
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه صنایع نیستانک سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه همان روز واصله در مورخه ۰۳/۰۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمد: ۱ ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های سال ۱۳۹۱ شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان محمدتقی کیانی نیستانک، حسن شفیعی نیستانک، رضا شیخی، حسین شیخی و خسرو نادرافشاری به عنوان اعضای اصلی و آقایان ابوالفضل کیانی نیستانک و علی اکبر شیخی به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند؛ که آقای حسین شیخی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی کیانی نیستانک به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خسرو نادرافشاری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مراتب در مورخه ۸/۷/۹۱ ثبت دفتر تغییرات گردید. ثبت نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075650
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع نیستانک نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا شیخی به شماره ملی ۱۲۴۹۶۶۳۹۵۴، آقای حسین شیخی به شماره ملی ۱۲۴۹۵۹۰۵۵۸، آقای خسرو نادر افشاری به شماره ملی ۱۲۴۹۳۵۶۴۶۶، آقای محمدتقی کیانی نیستانک به شماره ملی ۱۲۴۹۶۳۱۰۶۸ و آقای حسن شفیعی نیستانک به شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای ابوالفضل کیانی نیستانک به شماره ملی ۴۴۳۲۵۶۱۶۲۹ و آقای علی اکبر شیخی به شماره ملی ۱۲۴۹۶۴۹۸۰۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۷۲۵۷۷۴۲۱۸۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075651
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع نیستانک نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سال مالی ۱۳۹۵ شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۷۲۵۹۸۴۸۷۱۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132957
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع نیستانک نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای حسین شیخی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد تقی کیانی نیستانک به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خسرونادر افشاری نیستانک به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره و آقای حسن شفیعی نیستانک به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا شیخی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. * کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۸۲۶۲۰۳۸۴۷۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618266
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع نیستانک نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجدتراز (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی ومؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سال مالی ۱۳۹۶ شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۲۸۴۹۷۲۰۹۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه