سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد

شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14000268150
ياسوج - اداره كل تعاون استان كهگيلويه و بوير احمد 7591786966
1
افراد
6
آگهی‌ها
3630
شماره ثبت
1385/7/11
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 735369
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۶۳۰ و شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۶۸۱۵۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۷/۹۰ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و باستناد نامه شماره ۱۸۰۸۲۹/۱۲۱ مورخه ۹/۳/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل صورت گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال بمبلغ پنج میلیون ریال منقسم به یکصد سهم پنجاه هزار ریالی بانام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۷۱۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۲۴۲۴۶۹۸۶ کفیل ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976551
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۶۳۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۸۱۵۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۱ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و باستناد نامه شماره ۱۹۸۱۱۲/۱۲۱ مورخ ۷/۸/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تایید و ارسال گردیده تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بویراحمد و تعاونی سهام عدالت شهرستان دنا و تعاونی سهام عدالت شهرستان گچساران و تعاونی سهام عدالت شهرستان بهمئی وتعاونی سهام عدالت شهرستان کهگیلویه بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و اصول نگر آریا بسمت بازرس اصلی و پرویز مقدس بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ مدیران و دارندگان حق امضاء: حقیقت عباسی کریک به نمایندگی ازتعاونی سهام عدالت شهرستان بویراحمد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عیسی شریفی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت دنا بسمت رئیس هیئت مدیره و امین جاوریان به نمایندگی از تعاونی سهام عدالت شهرستان بهمئی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و گرد آفرین فریدنیا به نمایندگی از تعاونی سهام عدالت شهرستان گچساران و علی خوشاب به نمایندگی از تعاونی سهام عدالت شهرستان کهگیلویه بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه‌های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۵ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۶ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۵ تبصره بتصویب رسید. ۷ ارزش اسمی سهام شرکت از مبلغ ده هزار ریال بمبلغ هزار ریال کاهش یافت. ش۷۱۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۲۵۲۴۳۸۵۴ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119964
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد (سهامی عام) شماره ثبت ۳۶۳۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۸۱۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۶/۴/۹۲به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۱مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی اصول اندیشه شماره ثبت ۱۳۷۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ بسمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی بشماره ملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۱۶۸۴ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9911451
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۶۳۰ و شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۶۸۱۵۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۷/۹۰ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و باستناد نامه شماره ۱۸۰۸۲۹/۱۲۱ مورخه ۹/۳/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل صورت گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال بمبلغ پنج میلیون ریال منقسم به یکصد سهم پنجاه هزار ریالی بانام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. کفیل ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922780
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهکیلویه و بویراحمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۸۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول اندیشه به شماره ثبت ۱۳۷۱۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و شهریار آذری به شماره ملی ۴۶۳۱۳۸۲۹۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۳۰۵۲۸۹۱۳۵۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922783
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهکیلویه و بویراحمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۸۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تاییدیه شماره ۶۲۱۶ , ۱۲۲ مورخه ۲۹/۰۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت ۸۴۸۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ انتخاب شدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بویراحمد به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۵۴۳۰۸ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دنا به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۳۹۵۰ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهمئی به شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۱۵۰۲۷ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کهگیلویه به شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۱۵۰۰۸ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان گچساران به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۹۶۸۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۴۳۰۶۰۲۹۶۱۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک