شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14000062794


شماره ثبت:
548
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1355/8/12
آدرس:
استان مازندران - شهرستان سيمرغ - بخش تالارپي - دهستان تالارپي - آبادي شهرك صنعتي سنگتاب-خيابان اصلي-بن بست صنعت 3-پلاك 35-طبقه همكف- 4778171432

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمود باقری حسینی کاخکی 1014726
امیرجمال امیدی 1014726
آقای بهرام نجفعلی 1014726
آقای عباس موحدی 13420197
نایبعلی قنبری 13420197
آقای مهدی کاملی شیخرجه 13420197
آقای محمد براری 13420197
آقای مجتبی اسلامی اندارگلی 13420197

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1014726
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۴۸ قائمشهر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۲۷۹۴ و کدپستی ۱۴۶۵۸۳۸۳۸۱

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. ۱ صورتهای مالی سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ با استعفاء آقای محمود باقری حسینی کاخکی به شماره ملی ۰۹۱۹۲۴۵۸۱۱ بعنوان مدیرعاملی شرکت به جای نامبرده آقای بهرام نجفعلی به شماره ملی ۰۰۳۶۳۳۱۸۵۶ به سمت مدیرعامل برای بقیه دوره انتخاب شد. ش۱۶۲۴۰۳۷ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107554
آگهی تغییرات شرکت شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۲۷۹۴

آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۲۷۹۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵برابر مجوز شماره ۱۵۰۵۴/۲۰مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۳ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۷به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرک ایران سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ - ۴موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پایش گسترحساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۴۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420197
آگهی تغییرات شرکت شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۲۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره ۲۹۸/۲۰ مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۷ به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شماره ثبت۷۰۵۱۳ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ با نمایندگی آقای عباس موحدی به شماره ملی ۲۹۹۱۴۲۴۳۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی عام به شماره ثبت۸۰۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ با نمایندگی آقای محمد براری به شماره ملی ۵۸۲۹۸۳۶۳۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۶۳۵۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ با نمایندگی آقای نایبعلی قنبری الموتی به شماره ملی ۵۸۰۹۷۶۶۲۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۸ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی اندارگلی به شماره ملی ۵۷۷۹۹۰۸۸۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ با نمایندگی آقای مهدی کاملی شیخرجه به شماره ملی ۲۱۶۱۷۲۷۹۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی کاملی شیخرجه به شماره ملی ۲۱۶۱۷۲۷۹۵۸ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش۹۶۰۲۱۹۸۴۸۸۴۱۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750389
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۲۷۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. - ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه پایش گستر حساب به شماره ثبت ۲۶۰۱۳ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۴۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۹۱۹۹۹۵۷۹۳۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946301
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۲۷۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی قائم شهر به آدرس استان مازندران شهرستان سیمرغ بخش تالارپی دهستان تالارپی آبادی شهرک صنعتی سنگتاب خیابان اصلی بن بست صنعت ۳ پلاک ۳۵ طبقه همکف کدپستی ۴۷۷۸۱۷۱۴۳۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۴۸۱۶۸۰۹۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه