شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14000029210


شماره ثبت:
1071
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1390/6/24
آدرس:
استان فارس كيلومتر 5 جاده آباده -شيراز فاز دوم شهرك صنعتي آباده ؛شركت كاشي صدف سرام استقلال آباده 7398177364

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای داریوش نادری 1145968
آقای حیدر تصدیقی 1145968
آقای تیمور شیرازی 1145968
آقای علیرضا رمضانیان 1145968
حاج محمدرضا رنجبر 1628847
آقای احمدرضا باقری 1628847
آقای مجید نیک بخت شیبانی 9744031
محمدعلی باقری 10846667
آقای محمدحسن مقامی 10846667
آقای میثم فیاضی بارجین 10846667
آقای مسعود زارعی 13613663
خانم راحله رستمی 13613663
آقای محسن رضانیا 13613663

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 731334
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آبادهسهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۷/۴/۹۱ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ موسسه حسابرسی کاری فارس ثبت شده به شماره ۷۱۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای مجید نیکبخت شیبانی کد ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ کدپستی ۷۱۸۹۹۳۴۱۹۹ به عنوان بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه‌های خبر جنوب و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ صورتهای مالی به سال ۱۳۹۰ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ش۱۴۱۸۳۹۰ ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1145968
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۹۲ و هیات مدیره مورخه ۷/۵/۹۲ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ شرکت حمل و نقل و باربری بعثت بیدک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۷ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۶۵۲۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کد ملی ۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲ کدپستی ۷۳۹۱۷۶۵۳۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای تیمور شیرازی کد ملی ۲۴۱۰۵۱۲۱۰۰ کدپستی ۷۳۹۱۱۳۷۶۶۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره؛ آقای احمدرضا باقری کد ملی ۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵ کدپستی ۷۳۹۱۹۴۳۴۷۸؛ موسسه صندوق ذخیره امام زمان (عج) آباده ثبت شده بشماره ۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای محمدرضا رنجبر کد ملی ۲۴۱۱۲۴۸۳۸۵ کدپستی ۷۳۹۱۸۱۶۱۸۳؛ آقای حیدر تصدیقی کد ملی ۲۴۱۱۴۰۵۶۹۳ کدپستی ۷۳۹۱۶۶۳۶۸۴؛ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای میثم فیاضی بارجین کد ملی ۴۴۸۹۹۱۲۲۲۶ کدپستی ۸۹۶۴۱۶۳۱۷۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را برعهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده بشماره ۷۱۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز کدپستی ۷۱۸۷۶۳۵۱۱۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده بشماره ۱۴۳۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان کدپستی ۸۱۴۳۹۹۵۹۵۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌های خبرجنوب و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۵ آقای علیرضا رمضانیان کد ملی ۲۴۱۰۹۰۹۵۱۵ کدپستی ۷۳۹۱۷۱۸۳۶۴ و آقای تیمور شیرازی کد ملی ۲۴۱۰۵۱۲۱۰۰ کدپستی ۷۳۹۱۱۳۷۶۶۶ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ش۱۶۸۸۸۷۵ ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628847
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۸۱۷۷۳۶۴

به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۹/۶/۱۳۹۳ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ شرکت حمل و نقل و باربری بعث بیدک سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۷ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۶۵۲۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کد ملی ۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲ کدپستی ۷۳۹۱۷۶۵۳۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام شماره ثبت ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای تیمور شیرازی کد ملی ۲۴۱۰۵۱۲۱۰۰ کدپستی ۷۳۹۱۱۳۷۶۶۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمدرضا باقری کد ملی ۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵ کدپستی ۷۳۹۱۹۴۳۴۷۸ منشی، موسسه صندوق ذخیره امام زمان (عج) آباده شماره ثبت ۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای محمدرضا رنجبر کد ملی ۲۴۱۱۲۴۸۳۸۵ کدپستی ۷۳۹۱۸۱۶۱۸۳، آقای حیدر تصدیقی کد ملی ۲۴۱۱۴۰۵۶۹۳ کدپستی ۷۳۹۱۶۶۳۶۸۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای احمدرضا باقری به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۸۶۹۳۴۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629226
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۱۳۹۳؛ مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۹/۴/۱۳۹۳ و هیأت مدیره مورخه ۳۰/۴/۱۳۹۳ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ مؤسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده به شماره ۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ کدپستی۷۱۸۷۶۳۵۱۱۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده به شماره ۱۴۳۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ کدپستی ۸۱۴۳۹۹۵۹۵۱ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه‌های خبر جنوب و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ شرکت مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۴ با تصویب مجمع مقرر گردید که صادرات و واردات کالاهای مجاز در رابطه با موضوع اصلی شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم به ماده دو اساسنامه شرکت الحاق گردد ضمنا ثبت الحاق موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد در نتیجه ماده مذکور بدین نحو الحاق، اصلاح و تکمیل می‌گردد. ۵ با استناد نامه شماره ۲۴۰۴۶۸/۱۲۱ ۲۷/۷/۱۳۹۲ مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر واریز کامل سرمایه تعهده شده و تکمیل سرمایه پرداخت شده شرکت به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال (تأییدیه سازمان مذکور) مورد تأیید و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت قرار گرفت در نتیجه ماده۵ اساسنامه شرکت در خصوص سرمایه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد ماده ۵ اساسنامه میزان سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (معادل یکصد و بیست میلیارد ریال) است که ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی تقسیم شده است که تماما پرداخت شده است ۶ آدرس قانونی شرکت از استان فارس شهرستان آباده بلوار استقلال چهارراه جوادیه شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵ به آدرس استان فارس کیلومتر ۵ جاده آباده شیراز فاز دوم شهرک صنعتی شهرستان آباده؛ شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده کدپستی ۷۳۹۸۱۷۷۳۶۴ تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه در خصوص مرکز شرکت بدین نحو تغییر و اصلاح یافت. آدرس سامانه ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به نشانی http. //irsherkat. ssaa. ir می‌باشد. ش۱۸۶۹۵۹۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744031
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۷/۴/۹۱ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ موسسه حسابرسی کاری فارس ثبت شده به شماره ۷۱۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای مجید نیکبخت شیبانی کد ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ کدپستی ۷۱۸۹۹۳۴۱۹۹ به عنوان بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه‌های خبر جنوب و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ صورتهای مالی به سال ۱۳۹۰ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10846667
آگهی تاسیس شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام

شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۰ به شماره ۱۰۷۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ در این اداره ثبت گردید و در تاریخ مذکور از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل شده خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور، رسالت و خبرجنوب آگهی میگردد: ۱ـ موضوع شرکت عبارت است از: احداث و بهره‌برداری از کارخانجات کاشی و سرامیک، تولید انواع کاشی و سرامیک، عرضه تولیدات به بازار مصرف برابر ضوابط قانونی، هرگونه عملیات بازرگانی در رابطه با احداث کارخانه و تامین و مواد مصرفی و عرضه تولیدات و بهره‌برداری پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با رعایت قوانین و مقررات جاریه کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می‌باشد. ۳ـ مرکز شرکت: استان فارس شهرستان آباده، بلوار استقلال، چهارراه جوادیه، شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده، کدپستی ۳۵۸۳۵ـ۷۳۹۱۷. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال (یکصد و بیست میلیارد ریال) منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ (یکصد و بیست میلیون سهم ۱۰۰ ریالی (یک هزار ریالی) که تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ (یکصد و بیست میلیون) سهم تماما بانام می‌باشد که ۵۰۰/۶۸۳/۶۸۳/۲۱ ریال توسط موسسان پرداخت شده بدین شرح که طی گواهی بانکی به شماره ۴۴۷۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۹ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آباده مبلغ ۰۰۰/۶۸۰/۶۳۸/۲۱ ریال بصورت آورده غیرنقد که به تایید کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۱۵۰/۲۷۱ مورخ ۶/۸/۱۳۸۹ رسیبه و مبلغ ۳۵۰۰ ریال طی گواهی بانک ملی مرکزی آباده به شماره ۱۴۴۶۹ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۹ تایید شده و همچنین مبلغ ۳۵۰/۶۳۵/۰۸۰/۳۰ ریال به موجب پذیره‌نویسی طی گواهی شماره ۱۷۲۱ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۰ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آباده پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۵۲۵ ثبت شرکتهای آباده شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ با نمایندگی آقای محمدحسن مقامی کدملی ۲۴۱۱۲۹۴۷۵۱ کدپستی ۷۱۴۹۷۳۳۳۵۱ بعنوان رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای تیمور شیرازی کدملی ۲۴۱۰۵۱۲۱۰۰ کدپستی ۷۳۹۱۱۱۸۶۴۳ بعنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای محمدعلی باقری کدملی ۲۴۱۰۸۴۵۲۸۲ کدپستی ۳۳۷۵۳ـ۷۳۹۱۹ بعنوان عضو هیئت‌مدیره ـ موسسه ذخیره امام زمان (عج) آباده ثبت شده به شماره ۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۱۹۱۲ ثبت شرکتهای آباده با نمایندگی آقای میثم فیاضی‌بارجین کدملی ۴۴۸۹۹۱۲۲۲۶ کدپستی ۶۳۱۷۷ـ۸۹۶۴۱ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و شرکت حمل و نقل باربری بعثت بیدک سهامی‌خاص ثبت به شماره ۲۹۷ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۶۵۲۶۵ ثبت شرکتهای آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کدملی ۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲ کدپستی ۶۵۳۱۴ـ۷۳۹۱۷ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و آقای میثم فیاضی‌بارجین بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود در صورت عدم حضور رئیس هیئت‌مدیره نائب رئیس هیئت‌مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. ۶ـ آقای علیرضا رمضانیان با کدملی ۲۴۱۰۹۰۹۵۱۵ با کدپستی ۷۳۹۱۷۱۸۳۶۴ به عنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. ۷ـ موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت ۷۱۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ کدپستی ۷۱۸۷۶۳۴۳۹۳ ثبت شرکتهای شیراز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت‌شیبانی کدملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ کدپستی ۷۱۸۹۹۳۴۱۹۹ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۸ـ روزنامه‌های رسالت و خبرجنوب جهت درج در آگهی‌های شرکت انتخاب گردیده است. ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12957421
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه‌های کثیرالانتشار خبر جنوب و کیهان جهت درج در آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهد ثبت شده به شماره ۱۴۱۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر ثبت شده به شماره ۷۷۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۴۱۸ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۵۰۵۱۹۸۶۲۴۵۶۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613663
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۲۵ وشناسه ملی۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۳۵۸۳۵ ۷۳۹۱۷ به نمایندگی آقای مسعود زارعی با کدملی ۲۲۹۳۴۴۷۰۵۷ و کدپستی ۱۵۶۴۷ ۷۳۴۱۹ طبق معرفی نامه شماره ۹۶/۱۱۶۳ مورخ ۹۶/۰۵/۰۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش نادری با کدملی ۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲ و کدپستی ۶۵۳۱۴ ۷۳۹۱۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت کامیونداران خود راننده آباده و توابع شرکت تعاونی به شماره ثبت۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۱۱۲۹ کدپستی ۶۳۴۴۶ ۷۳۹۱۸ به نمایندگی آقای محسن رضانیا با کدملی ۲۴۱۰۰۸۸۹۸۸ و کدپستی ۶۸۵۸۴ ۷۳۹۱۷ طبق معرفی نامه شماره ۵۱۰ ۳۵ ۹۶ مورخ ۹۶/۰۵/۰۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کدملی ۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵ و کدپستی ۳۳۷۵۳ ۷۳۹۱۹ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، خانم راحله رستمی فرزند قدمعلی با کدملی ۵۱۳۹۹۳۱۵۰۸ و کدپستی ۴۶۴۱۱ ۷۳۹۱۶ بعنوان منشی و عضو اصلی هیئت مدیره، آقای احمد رضا باقری با کدملی ۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵ و کدپستی ۳۳۷۵۳ ۷۳۹۱۹ بعنوان مدیرعامل برای مابقی مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را برعهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۶۰۶۲۶۹۲۱۴۴۸۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648295
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ شرکت و عملکرد هیئت مدیره برای این سال مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ثبت شده به شماره ۱۴۱۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر ثبت شده به شماره ۷۷۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۴۱۸ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های کثیرالانتشار کیهان و خبر جنوب جهت درج در آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت کامیونداران خود راننده آباده و توابع شرکت تعاونی به شماره ثبت۱۰۳ وشناسه ملی۱۰۵۳۰۰۰۱۱۲۹ شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده به شماره ثبت۵۲۵ وشناسه ملی۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ خانم راحله رستمی فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه ۵۹۲ کد ملی ۵۱۳۹۹۳۱۵۰۸ آقای احمد رضا باقری فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۴۰۵و کد ملی ۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵ آقای داریوش نادری فرزند اسداله به شماره شناسنامه ۲۶۶ و کد ملی ۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲ بعنوان اعضای اصلی و آقای علیرضا رمضانیان و آقای هادی سلیمی بعنوان اعضاء علی البدل برای دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۱۷۲۳۹۶۲۴۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه