پرشیان انرژی ابهر

شرکت پرشیان انرژی ابهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14000015872
بلوار انقلاب كوچه ميثم پلاك 19 واحد22 4511111111
7
افراد
2
آگهی‌ها
1951
شماره ثبت
1390/6/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13095423
آگهی تغییرات شرکت پرشیان انرژی ابهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۵۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدکاظم اورعی میرزمانی با کدملی ۰۹۳۳۶۰۸۸۷۱ آقای سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی کدملی ۴۷۲۳۶۱۴۸۸۵ آقای سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی با کدملی ۴۷۲۳۸۳۸۴۲۲ آقای سیدجلال حسینی پناه با کدملی ۰۰۶۰۳۹۶۹۴۶ آقای عادل بهلور با کدملی ۴۷۲۳۱۳۶۳۲۰ بازرسان شرکت: فارق آخوندزاده با شماره ملی ۲۰۳۱۴۰۴۵۸۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای فرشید آزاد با شماره ملی۳۶۲۰۸۵۴۵۹۹ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه قدس بعنوان روزنامه انتخابی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۸۰۵۲۳۲۳۲۲۲۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095427
آگهی تغییرات شرکت پرشیان انرژی ابهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۵۸۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۰۲/۰۶/۹۷ سیدکاظم اورعی میرزمانی با شماره ملی ۰۹۳۳۶۰۸۸۷۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی با شماره ملی ۴۷۲۳۶۱۴۸۸۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی با شماره ملی ۴۷۲۳۸۳۸۴۲۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای عادل بهلور با شماره ملی۴۷۲۳۱۳۶۳۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره سیدجلال حسینی پناه با شماره ملی ۰۰۶۰۳۹۶۹۴۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل حق امضاء: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و براوات عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۸۰۵۱۱۹۴۶۱۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک