شرکت نافع فرهنگیان خوی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10980241381


شماره ثبت:
985
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1380/2/31
آدرس:
استان آذربايجان غربي - شهرستان خوي - بخش مركزي - شهر خوي-محله بلوارمدرس-كوچه چلنگر نوه سي-خيابان خميني-پلاك 4-طبقه همكف- 5816653538

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای غلامرضا نظرعلیلو 13200876
آقای وحدانی فتحی 13200876
آقای بهروز اسدزاده 13200876
آقای قدیر محمدی 13200930
آقای میرکاظم سنگی 13200930
آقای علی اکبر سیوانی نژاد 13200930
آقای محرم حسنعلیزاده 13200930
آقای عباس رضایی 13200930
آقای سید حیدر سید حمزهء 13200930
آقای امیر صادق زاده 13200930
آقای عباس رحیم زاده ربطی 13632360
آقای عبداله امین نژاد 14254450
آقای شاپور منظوری 14254450
آقای خسروعاشرزاده 14254453
آقای علی اصغرکبیری 14254453
آقای رضا نصیری 14254453
آقای عمران مرادنیا 14254453
آقای محمدباقراعرابی فیرورقی 14254453
آقای خسرو مختارزاده 14254453
آقای محرم حسنعلی زاده 14254453

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13200876
آگهی تغییرات شرکت شرکت سهامی عام نافع فرهنگیان خوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۱۳۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای قدیر محمدی به شماره ملی ۲۸۰۱۷۷۰۰۱۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای رضا نصیری به شماره ملی ۲۸۰۰۳۷۳۵۵۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای محرم حسنعلیزاده به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۰۴۷ به سمت منشی هیأت مدیره و آقای غلامرضا نظرعلیلو به شماره ملی ۲۸۰۰۳۹۷۳۶۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای بهروز اسدزاده به شماره ملی ۴۹۳۹۴۳۰۶۰۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ آقای وحدانی فتحی بشماره ملی۲۸۰۱۸۸۵۷۴۶ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و اوراق عادی شرکت با امضاء مدی عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره خواهد بود. ش۹۵۰۹۳۰۳۷۷۵۶۲۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200930
آگهی تغییرات شرکت شرکت سهامی عام نافع فرهنگیان خوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۱۳۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محرم حسنعلیزاده به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۰۴۷ و آقای رضا نصیری به شماره ملی ۲۸۰۰۳۷۳۵۵۵ و آقای بهروز اسدزاده به شماره ملی۴۹۳۹۴۳۰۶۰۱ و آقای غلامرضا نظرعلیلو به شماره ملی ۲۸۰۰۳۹۷۳۶۵ و آقای قدیر محمدی به شماره ملی ۲۸۰۱۷۷۰۰۱۹ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای عباس رضایی به شماره ملی۲۹۱۹۷۲۵۶۳۷ وآقای میرکاظم سنگی به شماره ملی ۲۸۰۲۶۱۵۸۸۲ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند. - ۲ آقای سید حیدر سید حمزهء به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۱۴۵۶ و آقای علی اکبر سیوانی نژاد به شماره ملی ۲۸۰۰۳۴۹۶۱۱ به سمت بازرسان اصلی و آقای امیر صادق زاده به شماره ملی ۲۸۰۲۶۱۵۰۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۹۳۰۷۶۳۴۹۰۷۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632360
آگهی تغییرات شرکت نافع فرهنگیان خوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۱۳۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ تصویب شد. ۲ آقای عباس رحیم زاده ربطی به شماره ملی ۲۸۰۲۵۸۳۴۷۶ وآقای سیدحیدر سیدحمزه بشماره ملی ۲۸۰۳۱۵۱۴۵۶به سمت بازرسان اصلی و آقای علی اکبرسیوانی نزاد به شماره ملی ۲۸۰۰۳۴۹۶۱۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۰۷۰۵۵۶۱۹۸۹۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254450
آگهی تغییرات شرکت نافع فرهنگیان خوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۱۳۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهروزاسدزاده بشماره ملی ۴۹۳۹۴۳۰۶۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله امین نژاد بشماره ملی ۲۸۰۰۳۹۸۲۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدباقراعرابی فیرورقی بشماره ملی ۲۸۰۲۹۵۵۴۴۶ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای خسروعاشرزاده بشماره ملی ۲۸۰۲۴۷۸۴۷۸ به سمت عضوهیئت مدیره و آقای شاهپورمنظوری بشماره ملی ۲۸۰۲۲۷۷۴۴۸ به سمت عضوهیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ آقای سیدحیدرسیدحمزه بشماره ملی ۲۸۰۳۱۵۱۴۵۶ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۳ کلیه اسنادو اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره خواهد بود. ۴ نشانی شرکت در خوی به بخش مرکزی بلوار مدرس کوچه چلنگرنوه سی خیابان خمینی پلاک ۴ طبقه همکف کدپستی ۵۸۱۶۶۵۳۵۳۸ تغییر و انتقال یافت. ش۹۷۰۷۱۸۴۸۰۱۰۶۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254453
آگهی تغییرات شرکت نافع فرهنگیان خوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۱۳۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهروز اسدزاده به شماره ملی ۴۹۳۹۴۳۰۶۰۱ و آقای خسرو عاشرزاده به شماره ملی ۲۸۰۲۴۷۸۴۷۸ و آقای شاهپور منظوری به شماره ملی ۲۸۰۲۲۷۷۴۴۸ و آقای محمد باقر اعرابی فیرورقی به شماره ملی ۲۸۰۲۹۵۵۴۴۶ و آقای عبداله امین نژاد به شماره ملی ۲۸۰۰۳۹۸۲۱۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی اصغرکبیری به شماره ملی ۲۸۰۲۲۷۴۲۱۱و آقای خسرو مختارزاده به شماره ملی ۲۸۳۰۸۳۲۶۸۱به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای رضا نصیری به شماره ملی ۲۸۰۰۳۷۳۵۵۵ و آقای محرم حسنعلی زاده به شماره ملی ۴۹۳۹۵۳۹۶۰۱ به سمت بازرسان اصلی و آقای عمران مرادنیا به شماره ملی ۲۸۰۲۶۶۱۱۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازمالی سال ۱۳۹۶ تصویب شد. ش۹۷۰۷۱۸۴۳۲۳۱۱۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه