تولید دارو تاکستان

شرکت تولید دارو تاکستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10980056198
استان قزوين تاكستان شهر صنعتي تاكستان شركت توليد دارو 1111111111
0
افراد
5
آگهی‌ها
486
شماره ثبت
1377/10/15
تاریخ تأسیس

اشخاص تولید دارو تاکستان

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566749
آگهی تصمیمات شرکت تولید داروی تاکستان (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۸۶و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۶۱۹۸
باستناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی احراز ارقام بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام بعنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب نمود. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۱۱۳۹۶۸۷ ثبت اسناد و املاک تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888508
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو تاکستان (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۶۱۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، مورخه ۲۷/۸/۹۱ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: سال مالی شرکت تغییر یافته و از اول دی ماه هر سال آغاز و در سی ام اذر ماه سال بعد پایان می‌پذیرد لذا ماده ۶۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح یافت. سال مالی شرکت از اول دیماه هر سال آغاز و در سی ام آذر ماه سال بعد پایان می‌پذیرد. ش۱۶۰۴۳۸۲ ثبت اسناد و املاک تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223676
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو تاکستان (سهامی عام) به شماره ثبت۴۸۶ به شناسه ملی۱۰۹۸۰۰۵۶۱۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۳۱/۰۱/۹۲ شرکت فوق الذکر تصمیمات زیر اتخاذ گردید که ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی نه ماهه منتهی به۳۰/۰۹/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۹۲ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۷۲۴۵۰۶ ثبت اسناد و املاک تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9721185
آگهی تصمیمات شرکت تولید داروی تاکستان (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۸۶و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۶۱۹۸
باستناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی احراز ارقام بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام بعنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب نمود. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد و املاک تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9908383
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو تاکستان (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۸۶و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۶۱۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، مورخه ۲۷/۸/۹۱ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: سال مالی شرکت تغییر یافته و از اول دی ماه هر سال آغاز و در سی ام اذر ماه سال بعد پایان می‌پذیرد لذا ماده ۶۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح یافت. سال مالی شرکت از اول دیماه هر سال آغاز و در سی ام آذر ماه سال بعد پایان می‌پذیرد. ثبت اسناد و املاک تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک