سبک سازان سبزوار

شرکت سبک سازان سبزوار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10980051900
سبزوار- خيابان سهراب- روبروي شهرداري- نبش سهراب1- پلاك39 9613754936
7
افراد
3
آگهی‌ها
2790
شماره ثبت
1389/10/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 579612
آگهی تغییرات شرکت سبک سازان سبزوار سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۱۹۰۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۹۰ شرکت فوق که به این اداره واصل شده، آقای محسن شریفی بشماره ملی ۰۰۷۳۷۵۱۵۷۱ بجای آقای فاروق آخوند زاده بسمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیده است. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۶۵۳۶۵۷۰۶ رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994412
آگهی تغییرات شرکت سبک سازان سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۱۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شماره ثبت ۱۷۳۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای فرشید آزاد کدملی ۳۶۲۰۸۵۴۵۹۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. - روزنامه‌های جمهوری و قدس بعنوان روزنامه انتخابی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - اعضای هئیت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۶ انتخاب شدند: - سید کاظم آورعی میرزمانی کدملی ۰۹۳۳۶۰۸۸۷۱ و سید محمد بهدین آورعی میرزمانی کدملی ۴۷۲۳۶۱۴۸۸۵ و سید محمد نیکزاد آورعی میرزمانی کدملی ۴۷۲۳۸۳۸۴۲۲ و فارق آخوندزاده کدملی ۲۰۳۱۴۰۴۵۸۱ وناصر کریم زاده کدملی ۳۷۸۰۰۹۳۸۴۷. - صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۰۶۰۹۷۶۹۳۸۹۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13059265
آگهی تغییرات شرکت سبک سازان سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۱۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدکاظم اورعی میرزمانی ۰۹۳۳۶۰۸۸۷۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی۴۷۲۳۶۱۴۸۸۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی ۴۷۲۳۸۳۸۴۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فارق آخوندزاده۲۰۳۱۴۰۴۵۸۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ناصر کریم زاده۳۷۸۰۰۹۳۸۴۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۶ انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآورشرکت از قبیل چک و سفته و بروات عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (آقایان سیدکاظم اورعی میرزمانی، سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی، سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی، فارق آخوندزاده و ناصر کریم زاده) همراه با مهر شرکت یا امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبرمی باشد ش۹۵۰۷۱۵۵۲۲۲۳۲۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک