راهبرد توسعه بشرویه

شرکت راهبرد توسعه بشرویه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10980010940
بشرويه خيابان ملاعبدالله بشروي بين ملاعبدالله 14و 16 9781643494
8
افراد
2
آگهی‌ها
946
شماره ثبت
1389/9/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14194207
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه بشرویه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۱۰۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن سلیمی با کدملی ۰۸۵۹۷۴۲۵۵۵ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد حدادیان با کدملی ۰۸۵۹۷۴۲۸۴۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای مهدی حسین زاده ثانی با کدملی ۰۸۵۹۸۰۲۹۶۵ به سمت منشی هیات مدیره و آقای مهدی کیال با کدملی ۰۸۵۹۷۶۱۲۳۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مسعود سلیمی با کدملی ۳۴۲۰۱۶۰۸۰۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای مهدی حسینی فرزند علی با شماره ملی ۰۸۵۹۷۹۰۳۰۴ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای مهدی حسینی (مدیرعامل) و آقای حسن سلیمی (رئیس هیات مدیره) و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای آقای محمد حدادیان (نائب رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۶۱۰۴۰۴۸۰۶۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194222
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه بشرویه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۱۰۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقایان محمد حدادیان با کدملی ۰۸۵۹۷۴۲۸۴۹ و حسن سلیمی با کدملی ۰۸۵۹۷۴۲۵۵۵و مهدی حسین زاده ثانی با کدملی ۰۸۵۹۸۰۲۹۶۵و مهدی کیال با کدملی ۰۸۵۹۷۶۱۲۳۱ و مسعود سلیمی با کدملی ۳۴۲۰۱۶۰۸۰۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان حسین حدادیان با کدملی ۰۸۵۹۸۵۸۵۸۸ و محمد غنچه گی با کدملی ۰۸۵۹۷۲۵۳۹۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا بشماره ثبت ۱۰۱۵ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرنیکا ارقام پارس بشماره ثبت ۵۰۷۳ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۹۰۱۵۲۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۶۱۰۴۸۷۹۶۹۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک