شرکت شرکت توسعه وخدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10862079541


شماره ثبت:
417
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1389/6/24
آدرس:
خراسان رضوي-شهرستان چناران -روستاي اخلمد عليا -كوچه شهيد فرخنده 9364136889

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد آگاه 745928
آقای علی باغبانی 1720712
آقای امیر حسین آگاه 1720714
آقای مرتضی حاجی پور 1720714
آقای سید حسن علوی نژاد 13348732
آقای علی باغبانی 13348732
ومرتضی بزرگواری 13348732
آقای مرتضی بزگواری 13348815
آقای علی اکبر حاجی پور 13348815

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 686756
آگهی تغییرات در شرکت توسعه و خدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد سهامی عام شماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۶/۴/۹۱ در محل شرکت به کدپستی ۹۱۸۶۱۷۳۳۷۹ واصله به تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تشکیل گردید که ضمن تصویب ترازنامه سال ۹۰ و تعیین روزنامه حمایت و رسالت بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت آقای قنبر امامی (حسابدار رسمی) بعنوان بازرس اصلی و علی اکبر آشوب بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۰۶۱۲۸۸۰ رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745928
آگهی تغییرات در شرکت توسعه و خدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد سهامی خاصشماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۱ که در محل شرکت کدپستی ۹۳۶۴۱۷۸۹۵۹ تشکیل شده است و طی نامه شماره ۳۰۲۷/۱۲۸۴۰/۹۱۲ مورخ ۲/۶/۱۳۹۱ به تایید اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری خراسان رضوی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. آقایان علی اکبر حاجی پور کد ملی ۵۲۲۸۱۸۷۲۲۷ حشمت اله فرخنده عقیده کد ملی ۵۲۲۸۱۹۶۰۷۲ و مرتضی حاجی پور کد ملی ۰۹۳۰۹۹۳۸۸۰ و آقای سید حسن علوی نژاد کد ملی ۵۲۲۸۰۷۸۱۳۳۰ و آقای محمد آگاه کد ملی ۰۹۳۲۰۶۳۳۰۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مرتضی بزرگواری کد ملی ۰۹۴۵۰۹۵۶۶۱ و آقای علی آگاه کد ملی ۰۹۳۹۶۰۳۱۱۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و درنتیجه آقای محمد آگاه بعنوان رئیس هیئت مدیره و سید حسن علوی نژاد بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حشمت الله فرخنده عقیده بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۳۱۶۷۱۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190028
آگهی تغییرات در شرکت توسعه و خدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد سهامی عام شماره ثبت ۴۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱

باستناد صورت جلسه مجمع عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/۹۲ که در محل شرکت به نشانی روستای اخلمد، حسینیه فاراب به کدپستی ۹۳۶۴۱۳۶۸۸۹ تشکیل شده است واصله به تاریخ ۱۹/۶/۹۲ ضمن تصویب ترازنامه سال مالی ۱۳۹۱ و تعیین روزنامه حمایت بعنوان روزنامه اصلی شرکت و روزنامه رسالت بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال، آقایان قنبر امامی بشماره ملی ۰۷۷۸۹۱۲۱۹ و کدپستی ۹۱۸۶۱ ۵۳۱۵۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا ایل بیگی بشماره ملی ۵۲۲۸۰۸۵۴۳۴ و کدپستی ۹۱۹۶۶ ۵۸۱۱۴ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال تعیین شده‌اند. ش۲۰۱۶۱۰۹۳۶۱۱۱۸۸۰۹۳۴۳۷ رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720712
آگهی تغییرات شرکت توسعه و خدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۱/۴/۹۳ که در محل شرکت به کدپستی ۹۳۶۴۱۳۸۸۹ تشکیل شده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ضمن تصویب ترازنامه سال مالی ۱۳۹۲ و تعیین روزنامه رسالت به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه حمایت به عنوان روزنامه علی البدل برای درج آگهی‌های شرکت آقایان قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۱۲۱۹ و کدپستی ۹۱۸۶۱ ۵۳۱۵۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی باغبانی به شماره ملی ۵۲۲۸۰۴۳۹۰۱ و کدپستی ۳۷۴۳۱ ۹۳۶۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۰۸۷۳۹۴۹۳ رئیس ثبت و اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720714
آگهی تغییرات شرکت توسعه و خدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱

برابر صورت جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخه ۲۳/۰۶/۱۳۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره ۲۴/۰۶/۱۳۹۳ که در محل شرکت به کدپستی ۹۳۶۴۱۳۶۸۸۹ تشکیل شده است و طی نامه شماره ۱۲۱۷/۱۲۸۶۰/۹۳۲ ۰۹/۰۷/۹۳ به تایید اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. آقایان محمد آگاه به شماره ملی ۰۹۳۲۰۶۳۳۰۶ و امیرحسین آگاه به شماره ملی ۰۹۴۳۰۴۷۵۵۲ و علی اکبر حاجی پور به شماره ملی ۵۲۲۸۱۸۷۲۲۷ و مرتضی حاجی پور به شماره ملی ۰۹۴۰۹۹۳۸۸۰ و آقای سید حسن علوی نژاد به شماره ملی ۵۲۲۸۱۹۶۰۷۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مرتضی بزرگواری به شماره ملی ۰۹۴۵۰۹۵۶۶۱ و آقای حشمت اله فرخنده عقیده به شماره ملی ۵۲۲۸۰۷۸۱۳۴ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و در نتیجه آقای محمد آگاه به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسن علوی نژاد به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حشمت اله فرخنده عقیده به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۰۸۷۳۹۷۰۷ رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296321
آگهی تغییرات در شرکت توسعه و خدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۱ که در محل شرکت کدپستی ۹۳۶۴۱۷۸۹۵۹ تشکیل شده است و طی نامه شماره ۳۰۲۷/۱۲۸۴۰/۹۱۲ مورخ ۲/۶/۱۳۹۱ به تایید اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری خراسان رضوی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. آقایان علی اکبر حاجی پور کد ملی ۵۲۲۸۱۸۷۲۲۷ حشمت اله فرخنده عقیده کد ملی ۵۲۲۸۱۹۶۰۷۲ و مرتضی حاجی پور کد ملی ۰۹۳۰۹۹۳۸۸۰ و آقای سید حسن علوی نژاد کد ملی ۵۲۲۸۰۷۸۱۳۳۰ و آقای محمد آگاه کد ملی ۰۹۳۲۰۶۳۳۰۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مرتضی بزرگواری کد ملی ۰۹۴۵۰۹۵۶۶۱ و آقای علی آگاه کد ملی ۰۹۳۹۶۰۳۱۱۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و درنتیجه آقای محمد آگاه بعنوان رئیس هیئت مدیره و سید حسن علوی نژاد بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حشمت الله فرخنده عقیده بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348732
آگهی تغییرات شرکت شرکت توسعه وخدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۲۲۵۱۹ , ۱۲۸ , ۹۵۲ مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد آگاه ۰۹۳۲۰۶۳۳۰۶ آقای علی اکبر حاجی پور۵۲۲۸۱۸۷۲۲۷ آقای امیر حسین آگاه ۰۹۴۳۰۴۷۵۵۲ آقای سید حسن علوی نژاد۵۲۲۸۱۹۶۰۷۲ آقای مرتضی حاجی پور۰۹۴۰۹۹۳۸۸۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره ومرتضی بزرگواری ۰۹۴۵۰۹۵۶۶۱ و حشمت اله فرخنده عقیده ۵۲۲۸۰۷۸۱۳۴ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲موسسه حسابرسی اعتماد محاسب پارسیان به شماره ثبت۴۳۱۹ به سمت بازرس اصلی شرکت و آقای علی باغبانی ۰۹۲۳۸۱۰۷۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳روزنامه‌های حمایت و رسالت به عنوان روزنامه‌های کثیر الانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۲۲۱۲۲۵۶۸۸۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348815
آگهی تغییرات شرکت شرکت توسعه وخدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۲۲۵۱۹ , ۱۲۸ , ۹۵۲ مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت‌های اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردید محمد آگاه ۰۹۳۲۰۶۳۳۰۶ به سمت ریس هیئت مدیره آقای سید حسن علوی نژاد ۵۲۲۸۱۹۶۰۷۲ به سمت نایب ریس هیت مدیره اقای امیر حسین آگاه ۰۹۴۳۰۴۷۵۵۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای علی اکبر حاجی پور۵۲۲۸۱۸۷۲۲۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مرتضی حاجی پور ۰۹۴۰۹۹۳۸۸۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مرتضی بزگواری ۰۹۴۵۰۹۵۶۶۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای حشمت اله فرخنده عقیده ۵۲۲۸۰۷۸۱۳۴ به سمت مدیرعامل وعضو علی البدل هیئت مدیره ۲ کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد اوار شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و ریس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۵۱۲۲۱۳۷۹۳۷۷۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه