شرکت درین کاشان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10862015633


شماره ثبت:
564
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1353/12/18
آدرس:
كاشان - 5 كيلومتري جاده درين - بالاتر از باغ فين - كارخانه درين كاشان 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ناصر بکتاش 1136751
آقای آرش بکتاش 1136751
خانم لیلا احسانی مجد 1600566
خانم میترا لطفی 13927982
آقای واگریک آقاجانی 13928008
خانم پروین غفاری 13928008
آقای علیرضا افشار 13928008

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 705686
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان سهامی عامشماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳

باستناد صورت جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ مجمع عمومی عادی سالیانه ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی نظاری بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۶۹۶۶۶۱۲ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136751
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان سهامی عام شماره ثبت ۵۶۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳

باستناد صورت جلسه مورخ ۱۲/۵/۹۲ مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (حسابداران رسمی) بشماره ثبتی ۱۶۲۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی، آقای علی نظاری فرزند احمد ش ش ۱۶۰۰ متولد ۱۳۴۰ با کد ملی ۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ آقای ناصر بکتاش فرزند مهدی با کد ملی ۳۸۷۳۱۶۶۴۳۷ عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، آقای آرش بکتاش فرزند ناصر با کد ملی ۰۰۶۸۶۲۳۸۶۰ عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا افشار فرزند مهدی با کد ملی ۰۰۷۱۳۶۹۷۰۸ به نمایندگی از طرف شرکت ماد اسفالت، خانم پروین غفاری فرزند رحیم با کد ملی ۳۸۷۰۹۲۵۸۹۲ به نمایندگی از طرف شرکت پچ، خانم لیلا احسانی مجد فرزند فاسم با کد ملی ۰۲۰۲۴۸۴۹۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت کائولن و باریت ایران بسمت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق، اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۲۶۷۲۹۶۵۰ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600566
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۶۴ شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳

به استناد صورتجلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهیهای شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند بشماره ثبتی ۱۶۲۶۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی نظاری فرزند احمد ش ش ۱۶۰۰ متولد ۱۳۴۰ با کدملی ۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ برابر صورتجلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ هیات مدیره شرکت خانم لیلا احسانی مجد فرزند قاسم با کدملی ۰۲۰۲۴۸۴۹۹۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و عضو غیرموظف و آقای واگریک آقاجانی فرزند اسرائیل با کدملی ۰۰۶۹۸۷۳۴۸۸ بنمایندگی از طرف شرکت کالولن و باریت ایران بسمت عضو غیر موظف هیات مدیره برای مدت لغایت ۱۱/۵/۱۳۹۴ انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت (آقای ناصر بکتاش) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۳۵۰۹۶۶۵۰ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9695845
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان سهامی عام بشماره ثبت ۵۶۴ شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳

باستناد صورت جلسه مورخ ۱۵/۴/۸۹ مجمع عمومی عادی سالیانه: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند بعنوان حسابرس و آقای علی نظاری بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11000988
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان سهامی عام شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳

باستناد صورت جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ مجمع عمومی عادی سالیانه ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی نظاری بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11105725
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۶۴ شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳

به استناد صورتجلسه مورخ ۴/۵/۱۳۹۰ مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ شرکت به تصویب رسید. ۲ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی نظاری به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ۴ آقای ناصر بکتاش عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی کفائی جو به نمایندگی از طرف شرکت دپو ماسه عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش بکتاش به نمایندگی از طرف شرکت ماد آسفالت و خانم پروین غفاری به نمایندگی از طرف شرکت پج و خانم لیلا احسانی مجد به نمایندگی از طرف شرکت کائولن و باریت ایران به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای رضا اسدی به سمت مدیرعامل شرکت منصوب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13927982
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. آقای ناصر بکتاش به شماره ملی ۳۸۷۳۱۶۶۴۳۷، خانم لیلا احسانی مجد به شماره ملی ۰۲۰۲۴۸۴۹۹۸، شرکت پچ بامسئولیت محدود به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۰۹۴۰، شرکت تعاونی معدنی کائولن باریت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۰۹۰، شرکت ماد آسفالت سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۱۵۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و خانم میترا لطفی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۲۶۰۸۴به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۱۹۱۴۰۵۵۲۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13928008
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر بکتاش به کدملی ۳۸۷۳۱۶۶۴۳۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم لیلا احسانی مجد به کدملی ۰۲۰۲۴۸۴۹۹۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای واگریک آقاجانی به کدملی ۰۰۶۹۸۷۳۴۸۸ به نمایندگی شرکت معدنی کائولن و باریت ایران شماره هفتصد و پنج سهامی خاص، آقای علیرضا افشار به کدملی ۰۰۷۱۳۶۹۷۰۸ به نمایندگی از سوی شرکت ماد آسفالت سهامی خاص و خانم پروین غفاری به کدملی ۳۸۷۰۹۲۵۸۹۲ به نمایندگی از سوی شرکت پج با مسولیت محدود بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۵۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. کلیه اوراق بهادار و چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور و مکاتبات اداری با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای ناصر بکتاش) و با مهر شرکت نافذ می‌باشد. ش۹۶۱۲۱۹۶۲۹۵۶۴۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14340538
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسی و خدمات مدیریت آوند حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم میترا لطفی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۲۶۰۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۹۱۲۸۲۰۲۷۳۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه