شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861984786


شماره ثبت:
9932
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1387/4/11
آدرس:
كيلومتر 30جاده ميناب 7944117552

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سیدجواد ساداتی 12855567
آقای مراد بخش بامری 12855567
آقای مجید تیرافکن 12855567
آقای بهروز مددی ماهانی 12855569
آقای داوود محمودی 12855569
آقای عظیم اعتمادی 14400901
آقای احمدسایانی 14400901
آقای مهندس کرامت کمالی 14400910
آقای حسین غنچه پور 14400913

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12855567
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرادبخش بامری به شماره ملی ۳۵۹۱۰۴۹۴۴۱ آقای بهروز مددی ماهانی به شماره ملی ۲۹۹۲۶۲۲۷۶۱ آقای سیدجواد ساداتی به شماره ملی ۳۴۷۹۲۲۲۸۱۱ آقای مجیدتیرافکن به شماره ملی ۳۰۷۱۳۵۲۶۰۳ آقای داوود محمودی به شماره ملی ۳۳۹۱۴۸۸۲۱۲ ش۹۵۰۳۲۶۵۱۵۸۷۰۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855569
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مرادبخش بامری به شماره ملی ۳۵۹۱۰۴۹۴۴۱ به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره آقای بهروز مددی ماهانی به شماره ملی ۲۹۹۲۶۲۲۷۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدجواد ساداتی به شماره ملی ۳۴۷۹۲۲۲۸۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید تیرافکن به شماره ملی ۳۰۷۱۳۵۲۶۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داوود محمودی به شماره ملی ۳۳۹۱۴۸۸۲۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق واسناد تعهداور شرکت (ازقبیل قراردادها، بروات، سفته‌ها وسایر اوراق تجاری) با امضاء مشترک آقای مرادبخش بامری (مدیرعامل) باتفاق امضاء یکی دیگرازاعضاءهیئت مدیره (آقایان داوودمحمودی، مجید تیرافکن، سیدجوادساداتی و بهروز مددی ماهانی) وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه چکها وبرداشت ازحسابهای بانکی شرکت با امضاء مشترک آقای مرادبخش بامری (مدیرعامل) و باتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره (آقایان داوودمحمودی، مجید تیرافکن، سیدجوادساداتی و بهروز مددی ماهانی) و یا باتفاق امضاء آقای سعید اسماعیلی (معاونت مالی وپشتیبانی) و با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی وجاری شرکت توسط آقای مراد بخش بامری (مدیرعامل) انجام گیرد. مدیرعامل، مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. ش۹۵۰۳۲۶۴۶۶۱۷۴۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252949
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۰۲۲۹۳۷۴۸۵۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320929
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) (احدی از سهامداران) در تبصره (۲) ماده (۳۹) اساسنامه به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تغییریافت: (مادام که شرکت دولتی ودرعداد شرکت‌های تابعه مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی است، به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره، می توان مدیران را از میان افراد صاحب نظردرتخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.) ش۹۷۰۸۲۸۷۷۳۲۴۶۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400901
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مرادبخش بامری به شماره ملی ۳۵۹۱۰۴۹۴۴۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) آقای عظیم اعتمادی به شماره ملی ۲۲۹۱۶۶۳۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید جواد ساداتی به شماره ملی ۳۴۷۹۲۲۲۸۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمدسایانی به شماره ملی ۳۳۹۱۴۵۵۵۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهروز مددی ماهانی به شماره ملی ۲۹۹۲۶۲۲۷۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین غنچه پور به شماره ملی ۲۹۹۲۶۳۳۶۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (از قبیل قراردادها، بروات، سفته‌ها، و سایر اوراق تجاری) با امضاء ثابت آقایان مرادبخش بامری (مدیرعامل) ویا آقای عظیم اعتمادی (رئیس هیئت مدیره) وبه اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره (آقایان سید جواد ساداتی، احمدسایانی، بهروز مددی ماهانی و حسین غنچه پور) و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه چکها و برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء ثابت آقایان مرادبخش بامری (مدیرعامل) ویا آقای عظیم اعتمادی (رئیس هیئت مدیره) وبه اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره (آقایان سید جواد ساداتی، احمدسایانی، بهروز مددی ماهانی و حسین غنچه پور) و یا باتفاق امضاء آقای سعید اسماعیلی (معاونت مالی وپشتیبانی) و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی وجاری شرکت توسط آقای مرادبخش بامری (مدیرعامل) وبا مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۱۰۰۹۵۳۴۲۱۸۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400906
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۱۰۰۹۹۲۷۱۹۱۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400909
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۶/۱/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عظیم اعتمادی به شماره ملی ۲۲۹۱۶۶۳۶۶۶ آقای سید جواد ساداتی به شماره ملی ۳۴۷۹۲۲۲۸۱۱ آقای احمدسایانی به شماره ملی ۳۳۹۱۴۵۵۵۳۵ آقای بهروز مددی ماهانی به شماره ملی ۲۹۹۲۶۲۲۷۶۱ آقای کرامت کمالی به شماره ملی ۳۳۹۱۴۲۸۰۴۱ ش۹۷۱۰۰۹۲۷۵۳۸۱۳۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400910
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای عظیم اعتمادی به شماره ملی ۲۲۹۱۶۶۳۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید جواد ساداتی به شماره ملی ۳۴۷۹۲۲۲۸۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمدسایانی به شماره ملی ۳۳۹۱۴۵۵۵۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهروز مددی ماهانی به شماره ملی ۲۹۹۲۶۲۲۷۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کرامت کمالی به شماره ملی ۳۳۹۱۴۲۸۰۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اورق و اسناد تعهدآور شرکت (از قبیل قراردادها، بروات، سفته‌ها، وسایر اوراق تجاری وتعهدآور) با امضاء ثابت آقایان کرامت کمالی (مدیرعامل وعضو هیئت مدیره) و یا آقای عظیم اعتمادی (رئیس هیئت مدیره) و باتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاءهیئت مدیره (آقایان سید جواد ساداتی، احمدسایانی و بهروزمددی ماهانی) و با مهرشرکت معتبرمیباشد. کلیه چکها وبرداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء ثابت آقایان کرامت کمالی (مدیرعامل وعضو هیئت مدیره) و یا آقای عظیم اعتمادی (رئیس هیئت مدیره) و باتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاءهیئت مدیره (آقایان سید جواد ساداتی، احمدسایانی و بهروزمددی ماهانی) ویا باتفاق امضاء آقای سعید اسماعیلی (معاونت مالی وپشتیبانی) و با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی وجاری شرکت توسط آقای کرامت کمالی (مدیرعامل وعضو هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۷۱۰۰۹۱۶۵۴۰۲۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400912
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۱۰۰۹۱۲۱۲۲۱۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400913
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۶/۱/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عظیم اعتمادی به شماره ملی ۲۲۹۱۶۶۳۶۶۶ آقای سید جواد ساداتی به شماره ملی ۳۴۷۹۲۲۲۸۱۱ آقای احمدسایانی به شماره ملی ۳۳۹۱۴۵۵۵۳۵ آقای بهروز مددی ماهانی به شماره ملی ۲۹۹۲۶۲۲۷۶۱ آقای حسین غنچه پور به شماره ملی ۲۹۹۲۶۳۳۶۴۱ ش۹۷۱۰۰۹۴۳۲۹۰۸۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه