شرکت تولید نیرو برق دماوند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861977157


شماره ثبت:
518578
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1387/4/24
آدرس:
تهران شهر تهران-ونك-خيابان عطار-كوچه بوستان-پلاك -6-طبقه دوم-واحد 4- 1994769715

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای میر فتاح قره باغ 12942256
آقای رضا سهم دینی 13586208
جمال الدین عزیزی بندرآبادی 13586208
حسین قنبری ممان 13586208
محمدرضا وزوایی 13586208

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12914379
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. - صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۴۲۷۳۵۲۸۰۲۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942255
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۱۱۶۷۳۱۱۰۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942256
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میر فتاح فتاح قره باغ به شماره ملی ۶۳۷۹۸۶۳۰۴۴ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۴۷۳ بجای آقای حمید رضا مقدم به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسنا تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۱۱۵۳۰۵۱۴۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982743
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۵۶۹۰۱/۹۵۹ - ۰۴۵ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۴۶۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۶۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۷۶۰/۲ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۰۶۰۲۵۹۱۳۶۳۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982748
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۹۵۰۶۰۲۶۱۰۵۱۲۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511060
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. بانک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ و شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۰۰ و شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۴۷۳ و شرکت عمران و مسکن آباد دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۸۰ و شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۴۲۱۵۰۱۱۶۸۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586208
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا سهم دینی به شماره ملی ۰۴۲۱۳۳۳۶۱۸ به نمایندگی از بانک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین قنبری ممان به شماره ملی ۱۵۳۲۳۰۷۰۶۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جمال الدین عزیزی بندرآبادی به شماره ملی ۴۴۳۲۲۹۳۱۸۷ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد رضا وزوائی به شماره ملی ۰۴۵۱۸۷۱۴۰۵به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن آباد دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و میر فتاح فتاح قره باغ به شماره ملی ۶۳۷۹۸۶۳۰۴۴ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۴۷۳به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدندو حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیرعامل توسط رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۶۰۸۸۱۶۷۷۰۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13677954
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: تهران شهر تهران ونک خیابان عطار کوچه بوستان پلاک ۶ طبقه دوم واحد ۴ کدپستی ۱۹۹۴۷۶۹۷۱۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۰۸۰۳۸۲۹۱۸۰۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13720202
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷

به موجب نامه‌ی شماره ۱۲۰۰۵۳/۹۶/۱۰۱ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری پاکدشت و با استناد به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۶ مرکز شرکت تولید نیرو برق دماوند به شهر تهران ونک خیابان عطار کوچه بوستان پلاک ۶ طبقه دوم واحد ۴ کدپستی ۱۹۹۴۷۶۹۷۱۵ انتقال یافت و در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تحت شماره‌ی ۵۱۸۵۷۸ به ثبت رسیده است. پ۹۶۰۸۲۹۸۲۲۸۴۳۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192235
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۰۷۱۲۴۹۶۱۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه