شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861965944


شماره ثبت:
2668
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1389/3/16
آدرس:
سبزوار - 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سید حسن حسین زاده 994245
محمد مهدی دادرسی سبزوار 994245
آقای حسن شاهوردی 994245
آقای قاسم مخبری 994245
آقای محمد فیروزابادی یزد 994245
آقای سید جواد احمدی 994245
آقای علی قاسمی 994245
محمود مقدس جعفری 994245
آقای حسن میر چولی 994245
آقای جمشد فلاحی 12972819
آقای صادق ممتحنی 12972819
سیدحسین موسوی 12972819

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 984114
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیاگران سامان سبزوار (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۹/۲/۹۰ شرکت فوق که در تاریخ ۱۰/۲/۹۰ به این اداره واصل شده است: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی اصول اندیشه ثبت شده به شماره ۱۳۷۱۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران ثبت شده به شماره ۵۸۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید ه اند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ اساسنامه جدید شرکت شامل ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش۱۶۱۷۲۱۸ ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994245
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار سهامی هتک شماره ثبت ۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴ و کدپستی ۹۶۱۳۹۹۷۶۱۱

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ ۲۹/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ آقای محمد فیروز آبادی یزد بشماره ملی ۰۷۹۳۱۹۷۵۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسن حسین زاده نودهی بشماره ملی ۲۶۷۹۵۳۹۱۴۱ بسمت نایب رئیس و جمشید فلاحی بشماره ملی ۰۷۹۲۹۳۸۷۱۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سید جواد احمدی بشماره ملی ۰۷۹۴۳۷۸۷۵۷محمد مهدی دادرسی سبزوار بشماره ملی ۰۷۹۳۱۹۸۴۵۳ برات اله قاسمی بشماره ملی ۰۷۹۳۳۲۲۳۲۴ حسن شاه وردی بشماره ملی ۰۴۹۲۵۹۰۷۰۲ محمود مقدس جعفری بشماره ملی ۰۰۴۲۳۸۶۴۶۲سید حسین موسوی بشماره ملی ۶۰۹۹۸۷۲۱۸۹ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمد تقی رنجبر بشماره ملی ۲۶۴۹۴۹۰۸۱۰ حسن میرچولی بشماره ملی ۰۷۹۲۶۱۹۲۱۸ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای برات اله قاسمی عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ موسسه حسابرسی اصول اندیشه شماره ثبت ۱۳۷۱۲ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی یکتا تدبیر شماره ثبت ۹۷۹۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند. ۴ روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۵ ترازنامه، سود و زیان و صورت‌های مالی ۱۳۹۰ بتصویب مجمع رسید. ش۲۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۲۰۸۲۸۰۵۴ رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9773818
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیاگران سامان سبزوار (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۶۶۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۹/۲/۹۰ شرکت فوق که در تاریخ ۱۰/۲/۹۰ به این اداره واصل شده است: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سودو زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی اصول اندیشه ثبت شده به شماره ۱۳۷۱۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران ثبت شده به شماره ۵۸۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ اساسنامه جدید شرکت شامل ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925794
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۸/۸۹ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ روزنامه‌های حمایت و صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شده و همچنین روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه رزرو انتخاب گردیده است. ۲ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال می‌باشد که بدینوسیله ماده ۴۸ اساسنامه به شرح مزبور اصلاح می‌گردد. رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11143388
آگهی تاسیس شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار (سهامی عام)

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۶/۳/۸۹ تحت شماره ۲۶۶۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴در این اداره بثبت رسیده است برای اطلاع عموم آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: احداث و اداره کارخانه‌های مختلف پتروشیمی به منظور تولید و تهیه و بهره برداری و فروش و صدور محصولات آن به داخل و خارج از کشور، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر نوع فعالیتی که فرایند تولید و عرضه محصول را تکمیل نماید. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: سبزوار، خیابان ۲۴ متری انقلاب، طبقه فوقانی پیتزا آهو، کدپستی ۹۶۱۳۹۹۷۶۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۶ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۶ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که مبلغ ۰۰۰/۴۱۶/۵۰۰/۴ریال آن بصورت نقدی می‌باشد که طی گواهی‌های شماره ۳۸۶/۵۲۳۰۸ـ ۲۶/۹/۸۸ بانک ملت میدان انقلاب سبزوار ۹۴۹/۴۵۹۰/۵۱ـ ۲۶/۹/۸۸ بانک تجارت شعبه سبزوار و ۲۷۸/۳۵/۹ـ ۲۶/۹/۸۸ بانک صادرات شعبه سبزوار و ۳۸۲ـ ۲۵/۹/۸۸ بانک سپه شعبه سبزوار نقدا به حسابهای شرکت واریز شده است و مبلغ ۰۰۰/۵۸۴/۴۹۹/۵۱ ریال از سرمایه شرکت بصورت آورده غیر نقدی می‌باشد که اسناد مالکیت مربوطه بموجب سند شماره ۶۸۰۴ـ ۱۶/۳/۸۸ اداره ثبت اسناد سبزوار بنام شرکت مورد ثبت منتقل گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: آقایان محمود مقدسی جعفری، محمد جواد نجم الدین، سید جواد احمدی، برات‌اله قاسمی و محمد مهدی دادرسی سبزوار، سید حسین موسوی، سید حسن حسین‌زاده نودهی، جمشید فلاحی، محمد فیروزآبادی یزد اعضای اصلی هیئت مدیره و سید‌هادی سادات‌پور و ابوالقاسم دادرسی سبزوار بعنوان اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند که آقای محمد فیروزآبادی یزد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای برات‌اله قاسمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید فلاحی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی باامضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و آقای محمد جواد نجم الدین عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق عادی باامضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اساسنامه شرکت در ۵۶ماده و ۱۰ تبصره بتصویب رسیده است. ۸ـ روزنامه خراسان و عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۹ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ۱۰ـ بازرس اصلی و علی‌البدل موسسه حسابرسی اصول اندیشه بشماره ثبت ۱۳۷۱۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت بشماره ثبت ۵۸۹ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706989
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳ و نامه شماره ۴۳۵۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیات مدیره از نه نفر به هفت نفر کاهش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۴۱۲۲۰۲۷۷۷۵۷۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706995
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳ و نامه شماره ۴۳۵۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی سامان پندار به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ترازنامه و سودوزیان و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۴۱۲۲۰۵۵۶۴۶۹۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972819
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۴و نامه شماره ۶۱۲۸/۱۲۲ مورخ ۲۵/۱/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدحسن حسین زاده نودهی کدملی ۲۶۷۹۵۳۹۱۴۱ و آقای جمشد فلاحی کدملی ۰۷۹۲۹۳۸۷۱۲ و آقای قاسم مخبری کدملی ۰۷۹۴۶۶۱۶۳ وآقای محمد تقی رنجبر کدملی ۲۶۴۹۴۹۰۸۱۰ و آقای حسن میر چولی کدملی ۰۷۹۲۶۱۹۲۱۸ و آقای علی قاسمی کدملی ۰۷۹۳۳۲۲۳۲۴ و سیدحسین موسوی کدملی ۶۰۹۹۸۷۶۸۹۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد فیروزابادی یزد کدملی ۰۷۹۳۱۹۷۵۵۴ و آقای صادق ممتحنی کدملی ۰۷۹۳۳۸۸۵۰۳ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۲۷۱۶۱۲۳۳۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972840
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۴و نامه شماره ۶۱۲۸/۱۲۲ مورخ ۲۵/۱/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب مجمع رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه محلی جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۲۷۶۸۵۸۴۹۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973347
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۴و نامه شماره ۹۸۴۴/۱۲۲ مورخ ۲۵/۵/۲سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدحسن حسین زاده نودهی۲۶۷۹۵۳۹۱۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای قاسم مخبری ۰۷۹۴۶۶۱۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای جمشید فلاحی۰۷۹۲۹۳۸۷۱۲ به سمت مدیرعامل شرکت تعیین شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته با امضای مدیرعامل جمشید فلاحی به صورت ثابت و امضای نایب رئیس هیئت مدیره آقای قاسم مخبری و در غیاب ایشان آقای علی قاسمی عضواصلی هیئت مدیره بعنوان امضای متغیرهمراه با مهر شرکت معتبراست و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۲۷۶۵۹۴۱۴۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه