سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز

شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861964753
اليگودرز ميدان علي ابن ابيطالب خيا بان فردوسي شرقي نبش كوچه شكوفه 7 1111111111
7
افراد
7
آگهی‌ها
794
شماره ثبت
1379/11/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 642717
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز (سهامی عام) شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۲/۳/۹۱ شرکت فوق الذکر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ کلیه صورتهای مالی شرکت شامل: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آروین پیام بعنوان حسابرس و بازرس و موسسه آئین محاسبان امین بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۷۶۷۷۸۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۹۲۰۱۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1107461
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز سهامی عام شماره ثبت ۷۹۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم و هیئت مدیره شرکت بترتیب در تاریخ ۱۰/۳/۹۲ و ۱۹/۳/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید، که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و رسالت آگهی می‌گردد: ۱ کلیه صورت‌های مالی شرکت (ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب مجمع رسید. ۲ آقایان عزیز اله سرلک، شمس اله فیروزی، مرتضی جعفری، محمد تقی عسگری و شرکت افق سبز تدبیر بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و آقایان غفار غفاری و سید ابوالقاسم امامی بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرس آروین پیام و آئین محاسبات امین بترتیب بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ برابر صورت جلسه هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ آقایان عزیز اله سرلک بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد تقی عسگری بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی جعفری بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال منصوب شدند که مقرر گردید کلیه قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی و جاری و مراجعه به مراجع قضایی جهت اجرای مفاد بند ۱۸ ماده ۱۶ اساسنامه با امضا مدیرعامل (مرتضی جعفری) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۷۶۷۷۸۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۹۹۲۴۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541734
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۰۹/۰۳/۹۳ شرکت فوق الذکر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: الف) کلیه صورت‌های مالی شرکت شامل: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ب) مجمع با توجه به صورت‌های مالی مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم سال مالی «۹۲» به میزان ۳۰٪ بهای اسمی هر سهم به عنوان سود سهام تقسیم و به سهامداران پرداخت گردد و الباقی آن پس از وضع ذخائر لازم و کسر پاداش هیات مدیره، به حساب اندوخته‌ها منتقل شود. پ) موسسه آیین محاسبان امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین پیام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۸۰۹ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج) مجمع به هیات مدیره اجازه سرمایه گذاری و تاسیس شرکت‌های وابسته و تعیین هیات مدیره آنها به منظور اجرای طرح‌های در دست اقدام را داد و اختیارات خود را در این خصوص به هیات مدیره تفویض کرد. چ) روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۷۶۷۷۸۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۴۸۶۶۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10694351
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز (سهامی عام) شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۲/۳/۹۱ شرکت فوق الذکر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ کلیه صورتهای مالی شرکت شامل: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آروین پیام بعنوان حسابرس و بازرس و موسسه آئین محاسبان امین بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آئین ارقام به شماره ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتیه به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصیب رسید. ش۹۵۰۵۲۴۴۰۷۶۸۵۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764217
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت افق سبز تدبیر به شماره ملی ۱۰۸۶۲۰۸۵۷۷۰ با نمایندگی محمدتقی عسگری به شماره ملی ۴۱۷۱۹۷۱۳۳۰ عزیزاله سرلک به شماره ملی ۴۱۷۲۵۵۹۴۰۹ مرتضی جعفری به شماره ملی ۰۵۵۸۲۷۷۹۵۰ شمس اله فیروزی به شماره ملی ۱۶۲۰۴۴۴۲۰۸ علی عجمی به شماره ملی ۴۱۷۰۸۰۸۲۲۳ به عنوان اعضای اصلی سیدابوالقاسم امامی به شماره ملی ۴۱۷۱۹۴۶۶۳۸ علیرضا افتخاری به شماره ملی ۱۲۱۹۲۵۵۸۵۸ به عنوان اعضای علی البدل تا تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت و صدای ملت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۹۲۶۲۷۹۳۹۱۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764271
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عزیزاله سرلک به شماره ملی ۴۱۷۲۵۵۹۴۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره علی عجمی به شماره ملی ۴۱۷۰۸۰۸۲۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شمس اله فیروزی به شماره ملی ۱۶۲۰۴۴۴۲۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت افق سبز تدبیر به شماره ملی ۱۰۸۶۲۰۸۵۷۷۰ با نمایندگی محمدتقی عسگری به شماره ملی ۴۱۷۱۹۷۱۳۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره مرتضی جعفری به شماره ملی ۰۵۵۸۲۷۷۹۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۹۲۶۴۹۱۶۹۹۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک