شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861934614


شماره ثبت:
531
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1340/6/27
آدرس:
مشهد كيلومتر 13 جاده قوچان 9357184116

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد مهدی گرجی 12760398
آقای مهدی زمانی 12760398
آقای محمود احمدلو 12760398
آقای امیر عباس علاقه بندان 12760398
آقای امیر اخلاصی 12855602
مهرداد رومی 12855602
آقای مهرداد وخشور حفظ آباد 13240556
آقای محمدتقی وقوعی 13624367
آقای سید محمد موسوی سعید 13624367
محمد بزم آراء 13624367
آقای محمد حسین دهقانی تفتی 13624367
آقای یداله رحمانی فضلی 14332741

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 672233
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ ضمن تعیین روزنامه خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰، موسسه حسابرسی امجد تراز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عبدالامیر باروتکوب و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمد رضا نیک ذات و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای جواد زرگرباشی طوسی و شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمود احمدلو و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای وحید مفید بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۱ آقای وحید مفید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالامیر باروتکوب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا نیک ذات بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چکها و سفته‌ها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۰۱۱۵۳۶۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 985686
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان سهامی عام شماره ثبت ۵۳۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۹۱ شرکت مزبور، و با توجه به نامه شماره ۹۳۱۹ مورخ ۱۴/۸/۹۱ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران، آقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه بعنوان نماینده شرکت مذکور جایگزین آقای محمدرضا نیک ذات برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۳ شدند و بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۹۵۳۵۰۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105471
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۲/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، موسسه حسابرسی امجد تراز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. ش۱۶۶۹۶۷۹ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769892
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالامیر باروتکوب به نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای وحید مفید به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه به نمایندگی ازشرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای جواد زرگرباشی طوسی به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمود احمدلو به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی مشترکا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ حدود اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۹۳۱۰۲۰۸۶۸۹۲۷۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769895
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امجد تراز به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشاراطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) ۴ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۱۰۲۰۵۸۱۸۹۹۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9838856
آگهی تغییرات در شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۲/۹۰ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9984769
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ ضمن تعیین روزنامه خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰، موسسه حسابرسی امجد تراز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عبدالامیر باروتکوب و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمد رضا نیک ذات و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای جواد زرگرباشی طوسی و شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمود احمدلو و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای وحید مفید بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۱ آقای وحید مفید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالامیر باروتکوب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا نیک ذات بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چکها و سفته‌ها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11007521
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۳/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ و مؤسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب گردیدند و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمدرضا نیک ذات و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمود احمدلو و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علیرضا شهریاری و شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص) به نمایندگی آقای جواد زرگرباشی طوسی و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای وحید مفید به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۲/۳/۸۹ آقای علیرضا شهریاری به سمت رئیس هیات مدیره و آقای وحید مفید بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا نیک ذات به سمت مدیرعامل شرکت منصوب گردیدند و کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی داخل و خارج از شرکت با امضای آقای محمدرضا نیک ذات (مدیرعامل) و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760398
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود احمدلو به شماره ملی ۰۰۳۳۹۶۶۹۷۴ نماینده شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ بعنوان رئیس هیات مدیره. آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی ۱۴۶۳۸۴۳۴۶۱ نماینده شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت۰ آقای محمد مهدی گرجی به شماره ملی ۱۲۲۹۸۹۸۸۰۸ نماینده شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ بعنوان عضو هیات مدیره. آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای ابوالفضل وقوعی نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ انتخاب گردید. آقای امیر اخلاصی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۶۷۵ بعنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای محمد حسین دهقانی تفتی نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸ برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۱/۲/۹۵ انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱ ۷ ۸ ۱۴ و ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت آقای مهرداد وخشور حفظ آباد و مدیر امور مالی (آقای مهدی زمانی به شماره ملی ۰۹۳۷۹۲۵۲۴۱) و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۲۰۴۹۷۲۵۴۷۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855602
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رومی به شماره ملی۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲به عنوان نماینده جدید شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ جایگزین آقای مهدی گرجی گردید و به عنوان رئیس هیات مدیره تعیین شد. آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی ۱۴۶۳۸۴۳۴۶۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴و شماره ثبت۲۲۴۴۱۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای محمود احمدلو به شماره ملی ۰۰۳۳۹۶۶۹۷۴ به عنوان نماینده شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ به عنوان عضو هیات مدیره آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ به عنوان نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ و شماره ثبت ۵۴۲۰ به عنوان عضو هیات مدیره آقای امیر اخلاصی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۶۷۵ به عنوان نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸ و شماره ثبت ۴۲۵۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (تا تاریخ۳۱/۲/۹۵) انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۳۲۶۲۵۹۶۸۳۱۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13007546
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: – صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب شد. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. – روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. - اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: • شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ • شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸ • شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ • شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ • شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ ش۹۵۰۶۱۶۵۸۹۱۵۳۹۰۶ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13007547
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود احمدلو به شماره ملی ۰۰۳۳۹۶۶۹۷۴ به عنوان نماینده شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ به عنوان رئیس هیات مدیره. و آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی ۱۴۶۳۸۴۳۴۶۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴و شماره ثبت۲۲۴۴۱۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. و آقای سید محمد موسوی سعید به شماره ملی۰۹۰۱۱۱۴۹۶۰ به عنوان نماینده جدید شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ به عنوان نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ و شماره ثبت ۵۴۲۰ به عنوان عضو هیات مدیره. و آقای امیر اخلاصی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۶۷۵ به عنوان نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸ و شماره ثبت ۴۲۵۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. قسمتی از اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل شرکت به شرح صورتجلسه تفویض گردید. قراردادهای دارای بار مالی تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال با امضا منفرد مدیرعامل و کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۶۶۵۴۵۲۲۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240556
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترکیب هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۳/۱۳۹۷ به شرح ذیل میباشد: آقای محمود احمدلو به شماره ملی ۰۰۳۳۹۶۶۹۷۴ به عنوان نماینده شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ بر اساس حکم شماره ۵۴۷۴ مورخ ۰۵/۰۴/۹۵ کماکان به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی ۱۴۶۳۸۴۳۴۶۱به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ و شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ بر اساس حکم شماره ۵۴۷۵ مورخ ۲۶/۰۳/۹۵ کماکان به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای سید محمد موسوی سعید به شماره ملی ۰۹۰۱۱۱۴۹۶۰ به عنوان نماینده جدید شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ بر اساس حکم شماره ۵۵۳۳ مورخ ۰۸/۰۴/۹۵ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره. آقای امیرعباس علاقه بندان با شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ به عنوان نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ و شماره ثبت ۵۴۲۰ بر اساس حکم شماره ۵۴۷۳ مورخ ۰۵/۰۴/۹۵ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره. آقای محمدحسین دهقانی تفتی با شماره ملی ۰۹۳۱۴۴۳۹۳۸ به عنوان نماینده شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸و شماره ثبت ۴۲۵۸بر اساس حکم شماره ۱۱۷۳۷ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱، ۷ و۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه و همچنین اختیار امضای قراردادهای دارای بار مالی تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال با رعایت آیین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیات مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. کلیه قراردادها (باستثناء قراردادهای مذکور در بند قبلی که با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر است) و اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفرازاعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۱۵۳۳۷۷۰۶۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425763
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۶ ونامه شماره ۰۱۲ - ۲۵۴۹۱۷ , ۹۶۹ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۵/۰۳/۱۳۹۵و باعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین سندحسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات وانتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه در نتیجه مبلغ۹۹۷۳۶۶۴۳۹۳۰ ریال ازحساب بدهی شرکت وبه حساب سرمایه منظور و همچنین بنابر گواهی شماره ۴/۱۳/۱۰۴۸ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۶ بانک کشاورزی شعبه شیرخراسان مبنی بر واریز مبلغ ۱۹۰۸۳۳۵۶۰۷۰ ریال به حساب سرمایه هیات مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته درنتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد ماده ۵ اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد که به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ش۹۶۰۲۲۱۱۵۳۷۸۳۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492088
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۶۰۴۱۱۳۵۴۵۶۲۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548440
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی وقوعی به شماره ملی ۰۹۳۹۵۷۲۷۳۷ با نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۳/۱۳۹۷ انتخاب شد. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت آقای مهرداد وخشور حفظ آباد (به شماره ملی ۱۴۶۳۸۴۳۴۶۱) و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بعضی از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۶۰۵۱۶۴۹۲۷۳۱۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624367
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ به نمایندگی محمدتقی وقوعی به شماره ملی ۰۹۳۹۵۷۲۷۳۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ و شماره ثبت ۵۴۲۰ به نمایندگی امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴و شماره ثبت۲۲۴۴۱۸ به نمایندگی محمد بزم آراء به شماره ملی ۰۹۳۳۰۹۰۷۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به نمایندگی سید محمد موسوی سعید به شماره ملی ۰۹۰۱۱۱۴۹۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸ و شماره ثبت ۴۲۵۸ به نمایندگی محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۹۳۱۴۴۳۹۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد بزم آراء به شماره ملی ۰۹۳۳۰۹۰۷۵۷ به عنوان شخص حقیقی به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت محمد بزم آراء و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۷۰۲۸۵۳۱۶۴۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14091594
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ و برابر نامه شماره ۳۵۶۵۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۳/۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶مورد تصویب مجمع قرارگرفت ۲ مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد ۴ شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۰۲۰ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ و شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ش۹۷۰۴۰۴۷۱۱۱۰۷۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14332741
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله رحمانی فضلی به شماره ملی ۰۸۲۹۳۹۷۷۸۷ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳ و شماره ثبت ۱۶۰۹ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۹ انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه