شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861929481


شماره ثبت:
در دست اقدام انتقالي
تعداد بازدید:
69
تأسیس:
1388/6/25
آدرس:
فارس شهر شيراز-بل اميركبير-كوچه 18-بلوار با هنر شمالي-پلاك 0-طبقه پنجم-واحد 1- 7185614478

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای لهراسب ملک نسب اردکانی 13244279
آقای احمد افشار اردکانی 13244279
آقای محمد هوشمندی 13244279
آقای حبیب شکیبایی 13244279
آقای اکرم صابر اردکانی 13244279
آقای مهدی منزوی 13244279
آقای هدایت اله سلطانی مهر 13633296
آقای سیدعباس رفیعی 13633296

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1058567
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۸/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از هشتصد و هفتاد و نه میلیون نهصد و هجده ریال به پنج میلیارد ریال از طریق پذیره نویسی و اعطای اختیار آن به هیات مدیره افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. لذا مجوز پذیره نویسی جهت افزایش سرمایه از طریق بانک تجارت شعبه سپیدان وفق مقررات قانون تجارت صادر میگردد. ش۱۶۴۸۲۶۱ اداره ثبت اسناد و املاک سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309322
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۸/۱۲/۹۰ شرکت و پس از پذیره نویسی و تایید بانک تجارت سپیدان سرمایه شرکت از ۰۰۰/۹۱۸/۸۷۹ ریال به پنج میلیارد ریال افزایش و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ش۱۷۵۶۲۰۴ اداره ثبت اسناد و املاک سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244261
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه راجع به تعداد اعضا هیات مدیره اصلاح گردید ۲ بند ۱۷ ماده ۳۹ وبند ۴ ماده ۳۹ وماده ۵۵ اساسنامه حذف گردید. ۳ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش۹۵۱۰۱۸۵۰۴۴۵۸۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244271
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت جهاد نصر فارس و شرکت تجارت گستر نصر پارس و شرکت ابنیه سازان نصر پارس و شرکت سبزگامان نصر پارس و آقای لهراسب ملک نسب اردکانی به سمت اعضا اصلی هیات مدیره وآقایان احمد افشار اردکانی و عبدالرحیم خسروانی اردکانی به سمت اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ صورتهای مالی و ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. ۳ آقای هدایت اله سلطانی مهر به عنوان بازرس اصلی و آقای سید عباس رفیعی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۰۱۸۵۰۸۲۱۹۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244279
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حبیب شکیبایی با کدملی ۲۴۱۱۳۵۴۹۰۸ به نمایندگی از شرکت جهاد نصر فارس به سمت رییس هیات مدیره آقای لهراسب ملک نسب اردکانی با کدملی ۲۵۴۹۲۴۴۶۰۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای اکرم صابر اردکانی با کدملی۲۵۴۹۲۵۸۲۹۰ به نمایندگی از شرکت ابنیه سازان نصر پارس به سمت عضو هیات مدیره آقای احمد افشار اردکانی با کدملی ۲۵۴۹۷۴۵۹۵۷ به نمایندگی شرکت تجارت گستر نصر پارس به سمت منشی هیات مدیره آقای مهدی منزوی با کدملی ۲۵۷۱۶۳۹۸۲۱ به نمایندگی شرکت سبزگامان نصر پارس به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد هوشمندی با کدملی ۲۵۴۹۵۵۷۹۷۲ خارج از اعضای هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی امضا مدیرعامل و اشخاص مجاز از طرف ایشان همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۱۰۱۸۳۳۶۹۵۷۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633296
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - هدایت اله سلطانی مهر به شماره ملی ۲۲۹۹۵۹۰۷۶۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید عباس رفیعی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۷۰۶۵۱۲۲۷۴۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633305
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیر عامل (محمد هوشمندی) و رییس هیات مدیره (حبیب شکیبایی) یا نایب رییس هیات مدیره (لهراسب ملک نسب اردکانی) همراه با مهر شرکت و در مورد مکاتبات عادی امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۷۰۶۷۳۳۹۶۴۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773023
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ به موضوع شرکت موارد زیر الحاق و ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید: موارد انجام خدمات خودرویی و معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی به منظور انجام کلیه امور خدماتی با رعایت قوانین ومقررات جاری کشور ۲ آدرس شرکت در استان فارس از واحد ثبتی سپیدان به واحد ثبتی شیراز به آدرس شهرستان شیراز تقاطع بلوار امیرکبیر و بلوار شهید باهنر شمالی ساختمان بهنام طبقه پنجم کد پستی ۷۱۸۵۶۱۴۴۷۸ انتقال وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۹۳۰۹۱۹۱۷۲۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774931
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ آدرس شرکت در استان فارس از واحد ثبتی سپیدان به واحد ثبتی شیراز به آدرس شهرستان شیراز تقاطع بلوار امیرکبیر و بلوار شهید باهنر شمالی ساختمان بهنام طبقه پنجم کد پستی ۷۱۸۵۶۱۴۴۷۸ انتقال و ذیل شماره ۴۷۷۶۲ در این واحد ثبتی به ثبت رسید. ش۹۶۱۰۰۲۶۴۱۶۳۴۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه