مجتمع فولاد خراسان

شرکت مجتمع فولاد خراسان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861926358
مشهد بلوار فلسطين بين فلسطين 5 و 7 ساختمان شماره 27 9185645744
5
افراد
22
آگهی‌ها
6581
شماره ثبت
1369/8/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 698524
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان سهامی عامشماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی اصول اندیشه بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۱۰۲۹۶۸۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704925
آگهی تغییراتشرکت مجتمع فولاد خراسان سهامی عامشماره ثبت ۶۵۸۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ و با توجه به نامه شماره ۲۴/۲۵۳ مورخ ۲۹/۱/۹۱ موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد، آقای اسرافیل احمدیه خانه سر بعنوان نماینده موسسه مذکور جایگزین آقای محمود اردکانی و بنابر نامه شماره ۱۹۲ مورخ ۲۹/۱/۹۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره بعنوان نماینده شرکت مذکور جایگزین آقای محمد رضا شهیدی تبار برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۱ گردیدند در نتیجه آقای سید مجید موسویان بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای اسرافیل احمدیه خانه سر بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسین احمدی سلیمانی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل بهمراه یکی از آقایان مجید شکرانی (مدیر امور مالی) یا حسن ضیاء مطلبی پور (معاون بهره برداری) بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۰۹۲۳۴۷۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065370
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور , موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآباد شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به نمایندگی آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به نمایندگی آقای اسرافیل احمدیه خانه سر شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی به نمایندگی آقای سید حسین احمدی سلیمانی و شرکت تامین سرمایه امین به نمایندگی آقای حسین مدرس خیابانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۱۲/۹۱ آقای سید مجید موسویان احمدآباد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسرافیل احمدیه خانه سر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسین احمدی سلیمانی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۱۶۴۲۶۸۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089397
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲، کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از آقایان مجید شکرانی و حسن ضیاءمطلبی پور همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۶۱۹۶۷ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1102595
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان و جریان وجوه نقد منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به سمت حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. ش۱۶۷۰۳۴۹ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1475305
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۵۸۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفا صندوق تامین بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بنمایندگی آقای سید مجید موسویان از سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه امین بنمایندگی سعید خرقانی بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳/۱۲/۹۳ انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۰۱۱۲۷۱۲۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530987
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عبدالحسین ثابت به عنوان نماینده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایربه سمت عضو هیات مدیره و موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد اقای محمد افخمی مغنی پور به عنوان نماینده ان صندوق به سمت نایب رییس هیت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ۳/۱۲/۹۳انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۴۲۵۳۹۱۷۶۲۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710103
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند وروزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۹۰۴۴۴۰۱۶۳۵۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9709790
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان سهامی عام شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی اصول اندیشه بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9860290
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۳/۸۹ ضمن روزنامه‌های خراسان و اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸، موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای مهربان پروز به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۸۹ انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9962725
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۳/۹۰ ضمن تعیین روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۰ انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10222680
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) بشماره ثبت۶۵۸۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۲۵/۸/۸۹ شرکت مزبور، اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ۱ صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر. ۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی خاص).۳ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد.۴ شرکت تامین سرمایه امین.۵ شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی. و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۹/۸۹ آقای حسن شیخ نیا جلیانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجید موسویان (به نمایندگی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای لطیف دشت بزرگی (به نمایندگی شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی) به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت آقای لطیف دشت بزرگی و یا آقای حسن شیخ نیا جلیانی و امضای یکی از اقایان مجید شکرانی (مدیرعامل) یا آقای حسن ضیاءمطلبی پور (معاون بهره برداری) به همراه مهرشرکت معتبر خواهدبود. ضمنا هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح صورتجلسه تفویض و تصویب نمود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10246063
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۷/۹۰ شرکت مزبور و با توجه به نامه نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مبنی بر معرفی آقای محمدرضا شهیدی تبار به عنوان نماینده شرکت، نامبرده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجید موسویان به نمایندگی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۱۰/۹۰ برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از آقایان مجید شکرانی (مدیر امور مالی) یا اقای حسن ضیاء مطلبی پور (معاون بهره برداری) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10256777
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور، آقای سیدحسین احمدی سلیمانی به عنوان نماینده جدید شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی جایگزین آقای لطیف دشت بزرگی گردید و سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد: آقای حسن شیخ نیاجلیانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمجید موسویان به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین احمدی سلیمانی به نمایندگی از شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی به سمت مدیرعامل و مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به نمایندگی آقای محمود اردکانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تأمین سرمایه امین به نمایندگی آقای حسین مدرس خیابانی به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه یکی از آقایان مجید شکرانی (مدیرعاملی) یا حسن ضیاء مطلبی پور (معاون بهره برداری) و مهر شرکت معتبر است و ضمنا اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706359
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدندموسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شرکت ارزش آفرینان صبا شرکت سرمایه گذاری ارشک ۲ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب شدند ۴ روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۲۰۵۰۷۸۶۵۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706361
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ جناب آقای سیدحسین احمدی سلیمانی به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایربه سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیدعبدالحسین ثابت به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان صبا، اکبر نوروزی به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ارشک، آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجرهء به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)، آقای محمد افخمی مغنی پوربه سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد برای مدت دو سال تعیین گردیدند ۲ کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای آقای سیدحسین احمدی سلیمانی (مدیرعامل) و امضای آقای مجید شکرانی (معاون مالی و اقتصادی) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۲۲۰۸۸۵۶۰۲۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984418
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکیسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۰۳۶۹۶۹۰۸۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358752
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۴/۲۵۸۲۰۶ , ۹۵۹ مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به اختیار حاصله از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۵، در خصوص افزایش سرمایه شرکت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی وآگهی پذیره نویسی منتشره در شماره ۳۹۶۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ روزنامه دنیای اقتصاد و شماره ۱۹۴۵۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ روزنامه خراسان و شماره ۸۳۱۳ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ روزنامه قدس و شماره ۲۶۶۳۴ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ روزنامه اطلاعات و گواهی شماره ۲۷۳/۴۵۰۰/۹۵/۵۱ مورخ ۲۰/۱۱/۹۵ بانک تجارت شعبه نیشابور مبنی بر واریز مبلغ ۲۲۱۶۷۴۷۹۳۶ ریال به حساب شرکت و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه در نتیجه مبلغ ۲۳۹۷۷۸۳۲۵۲۰۶۴ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد، ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۵۱۲۲۵۳۶۸۸۴۴۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549862
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: موسسه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شرکت ارزش آفرینان صبا شرکت سرمایه گذاری ارشک صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان حسابرس بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب شدند. ش۹۶۰۵۱۷۸۹۷۵۶۴۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601969
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تا تاریخ ۰۴/۰۳/۹۸ تعیین سمت گردیدند:۱ - آقای محمد افخمی مغنی پور به شماره ملی ۰۰۵۴۴۵۸۵۴۴به نمایندگی ازشرکت صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره ۲ - آقای سید حسین احمدی سلیمانی به شماره ملی ۶۴۴۹۱۱۶۰۷۲ به نمایندگی ازشرکت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۳ - آقای سیدعبدالحمید ثمره هاشمی شجرهء به شماره ملی ۲۹۹۲۰۲۸۹۹۱ به نمایندگی ازشرکت توسعه معادن و فلزات به شماره ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ - آقای سید احمد لطفی به شماره ملی ۰۵۱۹۸۰۳۳۵۳ به نمایندگی ازشرکت ارزش آفرینان صبا به شماره ملی ۱۴۰۰۴۰۸۱۵۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ - آقای محمدرضا یرمو شمس آبادی به شماره ملی ۲۰۰۱۵۳۶۷۰۴ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری ارشک به شماره ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و رییس هیئت مدیره ب) کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای آقای سید حسین احمدی سلیمانی (مدیر عامل) و امضای آقای مجید شکرانی (معاون مالی و اقتصادی) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۶۲۰۲۳۲۵۱۴۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172955
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۷۴۹۵ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - ۲موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب شدند - ۳روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب شدند. ش۹۷۰۵۲۵۵۰۰۷۷۹۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249500
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸
به استناد نامه شماره ۰۳۷ - ۴۰۵۰۱۷ / ۹۷۷ مورخ ۱۷/۶/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تهران و در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار اگهی پذیره نویسی به شرکت مذکور داده میشود. ش۹۷۰۷۱۶۲۰۶۳۷۷۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک