شرکت صنعت چوب شمال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861874050


شماره ثبت:
381
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1354/5/12
آدرس:
گنبدكاووس كيلومتر 7 جاده مينودشت كارخانه نئوپان 4969185131

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهرداد حمیدی هدایت 12736697
خانم سهیلا درخشانفر 12736697
مسلم فدایی 13391457
سیدکریم سپهری 13508376
سید اکبر سیدآقا 13527696
آقای نبی ا … گودرزوندچگینی 13858513
آقای احمد مسگران 13858513
فرزندعلی قیطاسی 13858513

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1141654
آگهی تصمیمات شرکت صنعت چوب شمال (سهامی عام) بشماره ۳۸۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۰/۲/۹۲ منضم به نامه وارده به شماره ۱۰۴۰۵ مورخه ۱۴/۴/۹۲ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ تراز سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب مجمع رسید. ۲ سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی شرکت برای سال ۱۳۹۲ انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. ۴ کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به اتفاق آراء مورد تنفیذ قرار گرفت و بتصویب مجمع رسید. ش۱۶۸۶۶۲۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384857
آگهی تصمیمات شرکت صنعت چوب شمال (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۸۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰

باستناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخه ۱۴/۱۱/۹۲ منضم به نامه وارده به شماره ۱۷۱۲/۰۴/۲۸ مورخه ۱۷/۱۲/۹۲ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ به نمایندگی محمدحسین قائمی بسمت رئیس هیأت مدیره و شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران به شماره ثبت ۱۰۳۶۷ به نمایندگی آقای سیداکبر سیدآقا نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ به نمایندگی آقای طاهر اسکندرلی عضو هیأت مدیره و شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران به نمایندگی آقای فرزند علی قیطاسی بسمت عضو هیأت مدیره و شرکت مادرتخصصی صنایع چوب و سلولزی پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۹۰۶۰۹ به نمایندگی آقای مسلم فدائی بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال مالی انتخاب شدند. ۲ مقرر گردید کلیه قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و هرگونه سفته، بروات و اسناد تعهدآور با امضاء کلیه اعضای هیأت مدیره و اسناد حسابداری، مکاتبات عادی و این قبیل غیر از چک، سفته، بروات، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۷۹۹۸۸۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577530
آگهی تصمیمات شرکت صنعت چوب شمال سهامی عام شماره ثبت ۳۸۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱/۴/۱۳۹۳ منضم به نامه وارده به شماره ۸۸۳۹/۹۳/۰۴/۲۸ مورخه ۱۱/۴/۱۳۹۳ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ تراز سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب مجمع رسید. ۲ سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی شرکت برای سال ۱۳۹۳ انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. ۴ کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به اتفاق آراء مورد تنفیذ قرار گرفت و به تصویب مجمع رسید. ش۱۸۵۹۸۷۶ رئیس اداره ثبت اسناد املاک گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736697
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد حمیدی هدایت به شماره ملی ۳۲۵۷۱۹۱۳۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و آقای سید اکبر سیدآقا به شماره ملی ۰۰۴۳۶۷۸۲۷۰ نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران عضو هیات مدیره به شماره ثبت ۱۰۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۴۵۲ و خانم سهیلا درخشانفر به شماره ملی ۰۰۴۶۹۱۹۴۸۱ نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ عضو هیئت مدیره و فرزندعلی قیطاسی به شماره ملی ۰۶۰۰۸۸۷۴۰۵ نماینده شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران عضو هیات مدیره به شماره ثبت ۱۰۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۴۵۲ و مسلم فدایی به شماره ملی ۴۵۹۱۷۲۶۱۴۲ نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شماره ثبت ۷۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. در اجرای ماده ۵۶ اساسنامه شرکت (صاحبان امضاء مجاز) هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و امضاء رئیس هیئت مدیره و هرگونه سفته، بروات، و اسناد تعهد آور با امضاء کلیه اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اسناد حسابداری، مکاتبات عادی و این قبیل غیر از چک، سفته، بروات، قراردادها و اسناد تعهد آور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء چک‌های حساب‌های بانکی شرکت در تهران با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و حق امضاء چک‌های حسابهای بانکی در گنبد و گرگان با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و قابل پرداخت می‌باشد. در صورت عدم حضور اعضای هیئت مدیره در محل کارخانه با یک امضاء ثابت مسلم فدایی (مدیرعامل) و آقای سید محسن حسینی (مدیر تحقیق و توسعه) یا کیانوش نوروزی (مدیر فنی) ممهور به مهر شرکت معتبر و قابل پرداخت خواهد بود.. هیئت مدیره برخی از اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه جهت اداره امور شرکت را مدیرعامل تفوض نمود. ش۹۵۰۱۲۱۴۱۱۳۹۳۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736703
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب گردید.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. شرکت گسترش پایا صنعت سینابه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸بنمایندگی اقای عبدالرضا جدید ساز. شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بشناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷بنمایندگی آیدین جمشیدی. شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶بنمایندگی اشکان اسد زاده. شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۴۵۲بنمایندگی علی اصغر دمرچلی حسین علیزاده تالار پشتی رحیم محمدی. آقای سید اکبر سید آقا بشماره ملی ۰۰۴۳۶۷۸۲۷۰ بمدت دو سال دیگر مورد تصویب قرار گرفت.. تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۳به تصویب رسید. ش۹۵۰۱۲۱۹۱۵۶۶۸۳۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016174
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه حساب سود و زیان مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۶۲۱۸۱۸۸۶۲۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321183
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت۴۸۰۶۵۸ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به جای شرکت مدیریت سرمایه گذاری موثر بهمن به شماره ثبت۴۹۳۵۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ برای دوره باقیمانده مورد موافقت قرار گرفت. ش۹۵۱۲۰۳۱۹۰۵۰۲۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391457
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای احمد مسگران بشماره ملی ۵۸۴۹۷۳۵۵۳۴به سمت رئیس هیئت مدیره وعضو غیر موظف به نمایندگی شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰وشناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و اقای سیداکبر سیدآقا بشماره ملی ۰۰۴۳۶۷۸۲۷۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف به نمایندگی شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران به شماره ثبت ۱۰۳۶۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۴۵۲ و خانم سهیلا درخشانفر بشماره ملی ۰۰۴۶۹۱۹۴۸۱ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۸۰۶۵۸ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ و اقای فرزند علی قیطاسی بشماره ملی ۰۶۰۰۸۸۷۴۰۵به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره به نمایندگی شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران به شماره ثبت ۱۰۳۶۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۴۵۲ و اقای مسلم فدایی بشماره ملی ۴۵۹۱۷۲۶۱۴۲ به سمت عضو موظف ومدیرعامل به نمایندگی شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۸۸۰۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۸ برای مدت باقیمانده دوره عضویت هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۶تعیین گردیدند. کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و امضاء رئیس هیئت مدیره و هرگونه سفته، بروات و اسناد تعهدآور باامضاء کلیه اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اسناد حسابداری، مکاتبات عادی و این قبیل غیر از چک، سفته، بروات، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء چک‌های حساب‌های بانکی شرکت در تهران و سایر حسابهای بانکی در تهران که درآینده افتتاح می‌شود با امضاء دونفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. حق امضاء چک‌های حسابهای بانکی شرکت در گنبد و گرگان را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره تفویض نمود که ممهور به مهر شرکت معتبر و قابل پرداخت می‌باشد و درصورت عدم حضور اعضاء هیئت مدیره در کارخانه امضاء حسابهای جاری مذکور با دو امضاء شامل امضای ثابت مدیرعامل (مسلم فدایی) و آقای پرویز پوری (مدیر اداری) یا اقای کیانوش نوروزی (مدیر فنی) ممهور به مهر شرکت معتبر و قابل پرداخت خواهد بود. هیئت مدیره از اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه جهت اداره امور شرکت موارد مندرج ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: الف: اداره امور شرکت بر طبق قانون تجارت، اساسنامه، آئین نامه‌های شرکت و اختیارات تفویض شده ازسوی هیئت مدیره ب: انجام تشریفات ثبتی شرکت ج: افتتاح حسابهای جاری، سپرده و اعتباری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بستن آنها با تصویب هیئت مدیره د: انجام معاملات از قبیل خرید، فروش، اجاره و امثال آن در حد احتیاجات و با توجه به آئین نامه معاملات شرکت با حق فسخ آنها ه: پرداخت هزینه‌های مرتبط با امور جاری شرکت و: وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت ز: طرح و تعقیب دعاوی مدنی و کیفری علیه اشخاص و دفاع از حقوق شرکت و انجام اقدامات اجرایی و پیگیری آن تا حصول نتیجه نهایی و سازش در دعاوی پس از تصویب هیئت مدیره ح: انتصاب و عزل وکیل و تنظیم یا لغو قرارداد وکالت با تصویب هیئت مدیره ط: انجام توافقات دو جانبه یا عقد قرارداد با شورای اسلامی کار در جهت بهبود بهره وری و پیشرفت و توسعه امور شرکت ک: حق امضاء و ظهر نویسی اوراق بهاء دار به منظور واگذاری جهت وصول به حساب شرکت بجز موارد ضمانتی با تصویب هیئت مدیره ل: اخراج، تشویق، تنبیه و تعیین حقوق و مزد و پاداش کارکنان و صدور حکم در مورد آنان بر اساس آئین نامه و مصوبات موجود هیئت مدیره خواهد بود و استخدام و بازخرید سنوات خدمت کارکنان به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد. م: به امانت گذرادن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها بشرطی که در بودجه سالیانه پیش بینی شده باشد و با تصویب هیئت مدیره ن: تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی به هر مبلغ و به هرمدت و به هر میزان بهره و کارمزد بشرطی که در بودجه سالیانه پیش بینی شده باشد و با تصویب هیئت مدیره. ش۹۶۰۱۲۹۵۸۱۶۹۸۸۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453300
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستناد صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ و آگهی روزنامه رسمی بشماره ۲۰۹۶۸ مورخ ۱۰/۱۲/۹۵ بعلت اشتباه تایپی که به جای شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن، عبارت شرکت مدیریت سرمایه گذاری موثر بهمن آمده است، مقرر گردید آگهی فوق اصلاح گردد. ش۹۶۰۳۰۹۶۵۴۷۶۶۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508376
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به آگهی روزنامه رسمی به شماره ۲۱۰۰۹ مورخه ۹/۲/۹۶ که کد ملی آقای احمد مسگران اشتباها به شماره ۵۸۴۹۷۳۵۵۳۴ درج شده بود مقرر شد نسبت به اصلاح آن به شماره کد ملی ۰۴۵۲۰۱۰۷۷۲ اقدام گردد. ش۹۶۰۴۲۰۶۳۶۶۳۵۱۳۲اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527696
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا باشناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان باشناسه ملی۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ و شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۴۵۲ و آقای سید اکبر سید آقا با کدملی۰۰۴۳۶۷۸۲۷۰ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۰۲۵۷۷۷۴۱۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858513
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد مسگران بشماره ملی ۰۴۵۲۰۱۰۷۷۲به سمت رئیس هیئت مدیره وعضو غیرموظف به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ طی حکم شماره ۸۸۹/۹۶ م س مورخه ۳/۴/۱۳۹۶ و اقای سیداکبر سیدآقا بشماره ملی ۰۰۴۳۶۷۸۲۷۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقای نبی ا … گودرزوندچگینی بشماره ملی ۴۳۲۰۹۵۹۴۹۳ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۸۰۶۵۸ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ طی حکم ۱۸۴/۹۶ پ مورخه ۸/۶/۱۳۹۶ و آقای فرزند علی قیطاسی بشماره ملی ۰۶۰۰۸۸۷۴۰۵ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران به شماره ثبت ۱۰۳۶۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۴۵۲ طی حکم شماره ۱۰۴/۹۶/ص مورخه ۱۶/۲/۱۳۹۶ و آقای مسلم فدایی بشماره ملی ۴۵۹۱۷۲۶۱۴۲ به سمت عضو موظف ومدیرعامل به نمایندگی شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۸۸۰۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ طی حکم شماره ۱۴۸۳/۷/۹۶ مورخه ۲۹/۳/۱۳۹۶ بمدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. دراجرای ماده ۵۶ اساسنامه شرکت (موضوع صاحبان امضاء مجاز) هیئت مدیره، صاحبان امضاء مجاز را بشرح زیر تعیین نمود: کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و امضاء رئیس هیئت مدیره و هرگونه سفته، بروات و اسناد تعهدآور با امضاء کلیه اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اسناد حسابداری، مکاتبات عادی و این قبیل غیراز چک، سفته، بروات، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء چک‌های حساب‌های بانکی شرکت در تهران و سایر حسابهای بانکی در تهران که درآینده افتتاح می‌شود با امضاء دونفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. حق امضاء چک‌های حسابهای بانکی شرکت در گنبد و گرگان را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره تفویض نمود که ممهور به مهر شرکت معتبر و قابل پرداخت می‌باشد و درصورت عدم حضور اعضاء هیئت مدیره در کارخانه امضاء حسابهای جاری مذکور با دو امضاء شامل امضای ثابت مسلم فدایی (مدیرعامل) و آقای پرویز پوری (مدیر اداری) یا اقای کیانوش نوروزی (مدیر فنی) ممهور به مهر شرکت معتبر و قابل پرداخت خواهد بود. هیئت مدیره از اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه جهت اداره امور شرکت موارد مندرج ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: الف: اداره امور شرکت بر طبق قانون تجارت، اساسنامه، آئین نامه‌های شرکت و اختیارات تفویض شده ازسوی هیئت مدیره ب: انجام تشریفات ثبتی شرکت ج: افتتاح حسابهای جاری، سپرده و اعتباری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بستن آنها با تصویب هیئت مدیره د: انجام معاملات از قبیل خرید، فروش، اجاره و امثال آن در حد احتیاجات و با توجه به آئین نامه معاملات شرکت با حق فسخ آنها ه: پرداخت هزینه‌های مرتبط با امور جاری شرکت و: وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت ز: طرح و تعقیب دعاوی مدنی و کیفری علیه اشخاص و دفاع از حقوق شرکت و انجام اقدامات اجرایی و پیگیری آن تا حصول نتیجه نهایی و سازش در دعاوی پس از تصویب هیئت مدیره ح: انتصاب و عزل وکیل و تنظیم یا لغو قرارداد وکالت با تصویب هیئت مدیره ط: انجام توافقات دو جانبه یا عقد قرارداد با شورای اسلامی کار در جهت بهبود بهره وری و پیشرفت و توسعه امور شرکت ک: حق امضاء و ظهر نویسی اوراق بهاء دار به منظور واگذاری جهت وصول به حساب شرکت بجز موارد ضمانتی با تصویب هیئت مدیره ل: اخر اج، تشویق، تنبیه و تعیین حقوق و مزد و پاداش کارکنان و صدور حکم در مورد آنان بر اساس آئین نامه و مصوبات موجود هیئت مدیره خواهد بود و استخدام و بازخرید سنوات خدمت کارکنان به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد. م: به امانت گذرادن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها بشرطی که در بودجه سالیانه پیش بینی شده باشد و با تصویب هیئت مدیره ن: تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی به هر مبلغ و به هرمدت و به هر میزان بهره و کارمزد بشرطی که در بودجه سالیانه پیش بینی شده باشد و با تصویب هیئت مدیره. ش۹۶۱۱۱۶۶۴۴۱۱۳۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه