شرکت روغن نباتی پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861826580


شماره ثبت:
4468
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1333/6/6
آدرس:
تهران خيابان خيام نبش خيابان بهشت پلاك 938 1114786314

اشخاص

عنوان طبق آگهی
کامران خدائی 993923
محسن مظاهری نیا 1099677
حمیدرضا مرتضایی 1099677
علیرضا صادقی 1099677
مهدی اسکندری 1099677
آقای کریم هاتفی 1247846
علیرضا رویتوند 1421166
آقای علی دانا 1421166
آقای بهرام فتحی تازه کند 13117970
خانم مریم عظیمی 13117970
آقای امیرسعید اردی خانی 13117970
سید مصطفی ارجائی 13190382
خانم مرجان حسینی 13502591
سیدجواد زینلی 13502591

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 993923
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شماره ثبت ۲۰۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و کامران خدائی به کد ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۵۹۴۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099677
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۲ سازمان اقتصادی کوثر به نمایندگی محسن مظاهری نیا به ش ملی ۰۰۳۰۱۱۷۹۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ به نمایندگی علیرضا صادقی به ش ملی ۵۷۶۹۸۷۳۸۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به نمایندگی علیرضا رویتوند به ش ملی ۰۰۵۲۸۵۳۸۲۹ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به نمایندگی حمیدرضا مرتضایی به ش ملی ۲۵۹۳۶۳۲۳۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و و شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰ به نمایندگی مهدی اسکندری به ش ملی ۴۲۸۰۶۴۱۱۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۶۷۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247846
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۸۴۸۸، بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۷۸۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421166
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس سهامی عام شماره ثبت ۴۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دانا کدملی ۰۳۸۰۹۷۸۲۳۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری کشاورزی کوثر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به جای آقای علیرضا رویتوند کدملی ۰۰۵۲۸۵۳۸۲۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه چکها و سفته‎ها و اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۱۰۷۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027118
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰

آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و سیدجواد زینلی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۰۳۲۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087189
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۴ به تصویب رسید. سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۷۰۹ و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ و شرکت سرمایه گذاری غدیر شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و شرکت خاور پلاست پویا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۶۵۶۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدجواد زینلی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۰۳۲۸۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۸۰۱۶۹۹۸۶۹۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117970
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرکار خانم مرجان حسینی به شماره ملی ۰۰۷۰۲۳۴۵۰۷ به نمایندگی از شرکت سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۷۳۷۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. جناب آقای بهرام فتحی تازه کند به شماره ملی ۱۵۰۲۲۷۶۲۱۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره. جناب آقای امیرسعید اردی خانی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۰۳۵۱۱ به نمایندگی از شرکت خاور پلاست پویا با شناسه ملی ۰۰۵۴۲۰۳۵۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره. سرکار خانم مریم عظیمی به شماره ملی ۰۰۶۸۹۱۸۶۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضای هیات مدیره با مهر شرکت خواهد بود. پ۹۵۰۸۱۸۵۹۰۳۱۹۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190382
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی ارجائی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۴۲۵۵۵ به جای مرجان حسینی به شماره ملی ۰۰۷۰۲۳۴۵۰۷ به نمایندگی از شرکت سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۷۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت خواهد بود. پ۹۵۰۹۲۳۸۰۰۹۱۶۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502591
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید جواد زینلی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۰۳۲۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. خانم مرجان حسینی به شماره ملی ۰۰۷۰۲۳۴۵۰۷ (به جای شرکت سرمایه گذاری غدیر) به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۶۰۴۱۷۸۴۷۲۴۵۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13955326
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ و در اجرای ماده۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۴۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۴۲۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی با نام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۱۲۲۷۴۸۱۸۹۸۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13955333
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روز نامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۲۲۷۶۵۹۱۸۸۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه