شرکت صنعتی کیمیدارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861824398


شماره ثبت:
10080
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1344/6/8
آدرس:
تهران كيلومتر 3 جاده آبعلي 1746773611

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سیدعلی صالحی امیری 622838
آقای علی مدرسی نیا یزدی 659987
ابوالفضل روغنی گلپایگانی 659987
آقای حسین وطن پور 1109969
مجتبی تقی پور 1109969
محمد شیری 1109969
آقای مرتضی یوسفی 1242067
آقای حمید شیروانی 1242067
آقای محمد هاشمی خواه 10236091
آقای محمود نجفی عرب 10236091
علی جباری 10538035
منصور افتخاری کندلجی 10538035
سیدحمیدرضا بهشتی 13277073
سیدابوالقاسم موسوی 13578063
فرید باران پوریان 13578063
سیاوش گل محمدی 14356157
رامین زارع 14356157
آقای محمدقاسم ابراهیمی 14356157
آقای مهدی بخشایش 14398188

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 622838
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کیمیداروسهامی عام به شماره ثبت۱۰۰۸۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۳/۹۱ محمد هاشمی خواه به کدملی۳۸۷۴۶۲۸۶۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ بسمت عضو هیات مدیره و محمود نجفی عرب به کدملی۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید علی صالحی امیری به کدملی۲۰۶۳۴۲۳۱۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی جباری به کدملی۰۴۵۲۰۹۰۸۱۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۷۴۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659987
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کیمیدارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۰۸۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: حسین وطن پور به ک م ۰۰۴۰۶۸۸۲۴۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به ش م ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل روغنی به ک م ۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد شیری به ک م ۰۰۵۰۰۸۰۳۹۳ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابربن حیان به ش م ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد هاشمی خواه به ک م ۳۸۷۴۶۲۸۶۱۲ و علی مدرسی نیایزدی به ک م ۰۰۴۳۳۳۴۰۸۳ به عنوان نمایندگان شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به ش م ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ و گروه سرمایه گذاری تدبیر به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت ماموریت و یا مرخصی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۷۸۸۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680027
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کیمیدارو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۰۲۷۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085456
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کیمیدارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ و داروسازی جابرابن حیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ و داروسازی اسوه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ و داروسازی راموفارمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴ و گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ پ۱۶۶۰۸۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1109969
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸

به استناد صورتجلسه صورتجلسه هیات مدیره هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل شد: حسین وطن پور بشماره ملی ۰۰۴۰۶۸۸۲۴۰ به نمایندگی شرکت داروسازی اسوه بشماره ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ بسمت رئیس هیئت مدیره ابوالفضل روغنی گلپایگانی بشماره ملی ۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳ به نمایندگی شرکت جابرابن حیان بشماره ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد شیری بشماره ملی ۰۰۵۰۰۸۰۳۹۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو بشماره ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فرید باران پوریان بشماره ملی ۱۹۷۱۷۹۵۰۰۳ به نمایندگی شرکت داروسازی رامو فارمین بشماره ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴ و مجتبی تقی پور بشماره ملی ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر بشماره ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت ماموریت و مرخصی مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۷۱۷۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242067
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت هر یک از اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای حسین وطن پور دارای کدملی ۰۰۴۰۶۸۸۲۴۰ به نمایندگی از سوی شرکت داروسازی اسوه ش م ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای حمید شیروانی دارای کدملی ۴۶۲۲۴۹۱۹۱۵ به نمایندگی از سوی شرکت جابرابن حیان ش م ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای فرید باران پوریان دارای کدملی ۱۹۷۱۷۹۵۰۰۳ به نمایندگی از سوی شرکت داروسازی رامو فارمین ش م ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای مرتضی یوسفی دارای کدملی ۳۹۹۰۲۹۹۳۳۶ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد شیری دارای کدملی ۰۰۵۰۰۸۰۳۹۳ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری شفادارو ش م ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره اوراق و اسناد تعهدآورشرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در صورت ماموریت و یا مرخصی مدیرعامل بامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۳۷۹۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569705
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۱۲۳۳۷۵۱۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10236091
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کیمیدارو سهامی عام به شماره ثبت۱۰۰۸۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۳/۹۱ محمد هاشمی خواه به کدملی۳۸۷۴۶۲۸۶۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ بسمت عضو هیات مدیره و محمود نجفی عرب به کدملی۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید علی صالحی امیری به کدملی۲۰۶۳۴۲۳۱۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی جباری به کدملی۰۴۵۲۰۹۰۸۱۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10538035
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۰ محمود نجفی عرب به کدملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۲۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید علی صالحی امیری به کدملی ۲۰۹۳۴۲۳۱۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور افتخاری کندلجی به کدملی ۱۵۸۲۴۶۳۱۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سهامی خاص بسمت عضو هیئت مدیره و علی مدرس نیا یزدی به کدملی ۰۰۴۳۳۳۴۰۸۳ به نمایندگی از طرف گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره علی جابری به کدملی ۰۴۵۲۰۹۰۸۱۴ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی جابرابن حیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضائ ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. شرح وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933409
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۰۵۱۰۷۹۶۹۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277073
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی دارای کد ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به جای آقای حمیدرضا اژدری به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۰۶۵۵۹۷۵۴۱۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13499184
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۵ به تصویب رسید. سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ و داروسازی جابرابن حیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ وداروسازی اسوه به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ وداروسازی راموفارمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴ و شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۱۴۸۹۲۵۸۲۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578063
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین وطن پور کدملی ۰۰۴۰۶۸۸۲۴۰ به نمایندگی از سوی شرکت داروسازی اسوه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره. فرید باران پوریان کدملی ۱۹۷۱۷۹۵۰۰۳ به نمایندگی از سوی شرکت داروسازی راموفارمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴ به سمت نائب رئیس سیدابوالقاسم موسوی کدملی ۰۰۴۶۲۸۲۶۸۸ به نمایندگی از سوی شرکت جابرابن حیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره. سیدحمیدرضا بهشتی کدملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸به نمایندگی از سوی شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره. محمدشیری کدملی ۰۰۵۰۰۸۰۳۹۳به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، با مهرشرکت و درصورت مأموریت و یا مرخصی مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر خواهدبود. پ۹۶۰۶۰۴۳۳۷۳۱۲۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14356157
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸

آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: رامین زارع به کد ملی ۰۰۳۹۳۶۰۰۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت جابر ابن حیان سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱، سیاوش گل محمدی به کد ملی ۰۰۵۰۰۳۶۴۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت دارو سازی اسوه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰، محمد قاسم ابراهیمی به کد ملی ۴۵۹۱۹۸۱۷۰۳ به نمایندگی از سوی شرکت دارو سازی راموفارمین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴، مهدی بخشایش به کد ملی ۰۰۵۱۲۸۵۸۴۳ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سهامی عام شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره بسمت اعضا هیئت مدیره تعیین و آقایان: محمد قاسم ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی بخشایش به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهد اور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر ازاعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره ههمراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیر عامل به شرح لیست پیوست در ۱۹ بند به شرح ذیل تعیین گردید: ۱) اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع صاحبان سهام ۲) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی کلیه ادارات دولتی موسسات شرکتها ی خصوصی دادگا هها و سایر مراجع تجاری قضایی و غیره ۳) تنظیم ایین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه انها برای بررسی و تصویب هیئت مدیره ۴) استخدام عزل و نصب کارکنان شرکت براساس چارت سازمانی تصویب شده توسط هیئت مدیره و همچنین تنبیه و تشویق انان طبق ایین نامه مربوطه توضیح عزل و نصب مدیران یامعاونین بلافصل با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره انجام می‌شود ۵) تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و پرداخت مخارج و هزینه‌های مربوطه در چارچوب قوانین کشور و بودجه و ضوابط مصوب هیئت مدیره ۶) انجام هزینه‌های شرکت در قالب بوددجه و اعتبارات مصوب هیئت مدیره اعم از جاری و سرمایه‌ای با رعایت ایین نامه‌های ذیربط شرکت ۷) تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم ازجاری و سرمایه‌ای براساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارایه ان به هیئت مدیره جهت بررسی و تصو یب ۸) افتتاح حساب و استفاده از آن باامضا‌های مجاز بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی ایران توضیح افتتاح حساب نزد بانکها ی خارج از کشور با تصویب هیئت مدیره امکان پذیر می‌باشد ۹) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد، سود و هزینه‌های متعلقه ۱۰) پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانک و موسسات و واخواست اینگونه اوراق ۱۱) اخد هرگونه تسهیلات بانکی و ایجاد تعهدات با تصویب هیئت مدیره ۱۲) تنظیم آیین نامه خرید و فروش محصولات مواد اولیه جانبی و بسته بندی موضوع فعالیت شرکت با تصویب هیئت مدیره ۱۳) انعقاد هر نوع قرار داد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت براساس مصوبات هیئت مدیره یا چهارچوب ایین نامه‌های مصوب هیئت مدیره مربوطه ۱۴) تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هیئت مدیره ۱۵) تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری پس از تصویب هیات مدیره ۱۶) تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل، مشاور و تعیین جانشین انها و دادن وکالتنامه به غیر ۱۷) اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و در خواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعوی ۱۸) تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد سودوزیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز داراییها و دیون شرکت و گزارش ان به هیات مدیره ۱۹) سایر اختیارات پیش بینی نشده در این لیست با تصویب هیئت مدیره تفویض خواهد شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376252
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸

آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: رامین زارع به کد ملی ۰۰۳۹۳۶۰۰۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت جابر ابن حیان سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱، سیاوش گل محمدی به کد ملی ۰۰۵۰۰۳۶۴۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت دارو سازی اسوه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰، محمد قاسم ابراهیمی به کد ملی ۴۵۹۱۹۸۱۷۰۳ به نمایندگی از سوی شرکت دارو سازی راموفارمین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴، مهدی بخشایش به کد ملی ۰۰۵۱۲۸۵۸۴۳ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سهامی عام شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره بسمت اعضا هیئت مدیره تعیین و آقایان: محمد قاسم ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی بخشایش به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهد اور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر ازاعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره ههمراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیر عامل به شرح لیست پیوست در ۱۹ بند به شرح ذیل تعیین گردید: ۱) اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع صاحبان سهام ۲) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی کلیه ادارات دولتی موسسات شرکتها ی خصوصی دادگا هها و سایر مراجع تجاری قضایی و غیره ۳) تنظیم ایین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه انها برای بررسی و تصویب هیئت مدیره ۴) استخدام عزل و نصب کارکنان شرکت براساس چارت سازمانی تصویب شده توسط هیئت مدیره و همچنین تنبیه و تشویق انان طبق ایین نامه مربوطه توضیح عزل و نصب مدیران یامعاونین بلافصل با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره انجام می‌شود ۵) تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و پرداخت مخارج و هزینه‌های مربوطه در چارچوب قوانین کشور و بودجه و ضوابط مصوب هیئت مدیره ۶) انجام هزینه‌های شرکت در قالب بوددجه و اعتبارات مصوب هیئت مدیره اعم از جاری و سرمایه‌ای با رعایت ایین نامه‌های ذیربط شرکت ۷) تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم ازجاری و سرمایه‌ای براساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارایه ان به هیئت مدیره جهت بررسی و تصو یب ۸) افتتاح حساب و استفاده از آن باامضا‌های مجاز بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی ایران توضیح افتتاح حساب نزد بانکها ی خارج از کشور با تصویب هیئت مدیره امکان پذیر می‌باشد ۹) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد، سود و هزینه‌های متعلقه ۱۰) پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانک و موسسات و واخواست اینگونه اوراق ۱۱) اخد هرگونه تسهیلات بانکی و ایجاد تعهدات با تصویب هیئت مدیره ۱۲) تنظیم آیین نامه خرید و فروش محصولات مواد اولیه جانبی و بسته بندی موضوع فعالیت شرکت با تصویب هیئت مدیره ۱۳) انعقاد هر نوع قرار داد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت براساس مصوبات هیئت مدیره یا چهارچوب ایین نامه‌های مصوب هیئت مدیره مربوطه ۱۴) تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هیئت مدیره ۱۵) تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری پس از تصویب هیات مدیره ۱۶) تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل، مشاور و تعیین جانشین انها و دادن وکالتنامه به غیر ۱۷) اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و در خواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعوی ۱۸) تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد سودوزیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز داراییها و دیون شرکت و گزارش ان به هیات مدیره ۱۹) سایر اختیارات پیش بینی نشده در این لیست با تصویب هیئت مدیره تفویض خواهد شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14398188
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین زارع به کدملی ۰۰۳۹۳۶۰۰۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت جابر ابن حیان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای دکتر سید حمید رضا بهشتی به کدملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به نمایندگی از سوی شرکت تجهیزات پزشکی ودارویی پورا طب شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای دکتر سیاوش گل محمدی به کدملی ۰۰۵۰۰۳۶۴۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت دارو سازی اسوه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای دکتر محمد قاسم ابراهیمی به کدملی ۴۵۹۱۹۸۱۷۰۳ به نمایندگی از سوی شرکت دارو سازی راموفارمین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای دکتر مهدی بخشایش به کدملی ۰۰۵۱۲۸۵۸۴۳ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر ازاعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره ههمراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۷۱۰۰۹۳۹۲۸۴۹۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه