شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861808525


شماره ثبت:
1628
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1340/11/22
آدرس:
استان البرز - شهرستان ساوجبلاغ - بخش مركزي - دهستان سعيدآباد - روستا تهراندشت-سه راهي تهراندشت-خيابان گل شكر-جاده اصلي كرج هشتگرد-پلاك 0-طبقه همكف- 3361156619

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدحسن محمدزاده 12671782
آقای علی محمد مظفری 12671782
آقای محمد صادق نوروزی 13286191
آقای حسین قرقیش 13286191
آقای مجید یحیایی 13286191
آقای علی اصغر چیذری 13286191

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 648613
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ طبق آگهی دعوت شماره ۱۵۱۶۱ ۵/۲/۹۱ منتشر در روزنامه اطلاعات که تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی آریان فراز شماره ثبت ۱۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و آقای داریوش امین نژاد بشماره ملی ۵ ۰۷۴۹۷۶ ۰۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و تاریخ ۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ساوجبلاغ ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۲۰۱۶۱۰۳۳۳۱۱۱۶۹۰۰۸۶۰۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9653294
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵

پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۸۷ صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۸۹ که تاریخ ۱۱/۶/۸۹ واصل شده تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت تولیدی قطعات تولیدی گیربکس میانرو به نمایندگی آقای صادق نوروزی به عنوان جایگزین آقای مهرداد بهزادی به سمت عضو هیئت مدیره. ۲ شرکت قطعات اتومبیل ناپکو به نمایندگی آقای کامبیز قلی زاده سلطانی به عنوان جایگزین آقای احمد بهشتی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۳۰/۶/۸۹ انتخاب و آقای محمدحسن محمدزاده به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین احمدی فرد به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمدمظفری به عنوان مدیرعامل و آقایان محمدصادق نوروزی و کامبیز قلی زاده سلطانی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۳۰/۶/۸۹ انتخاب گردیده‌اند. ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9810806
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۰ پیرو آگهیی دعوت به شماره ۲۵۰۱۷ منتشر در روزنامه‌ی اطلاعات مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ در تاریخ ۷/۸/۹۰ واصل شده و تصمیمات و میل اتخاذ گردید. ۱ مجمع صورت‌های مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی و آقای داریوش امین نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج ثبت آگهیی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس ثبت اسناد ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10083491
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵

پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۰/۷/۱۳۸۹ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ که تاریخ۲۶/۱۱/۸۹ واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای محمدحسن محمدزاده به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق نوروزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کامبیز قلی زاده سلطانی به سمت مدیرعامل و آقایان علی محمد مظفری و حسین قرقیش به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ۱۰/۷/۱۳۹۱ انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10260471
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۸۹ پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۴۸۵۳ مورخ ۳۰/۶/۸۹ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۸۹ که در تاریخ ۲۰/۸/۸۹ واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای محمدحسن محمدزاده به نمایندگی از شرکت صنعتی نیرومحرکه و آقای علی محمد مظفری به نمایندگی از شرکت تولیدی نیرومحرکه (سهامی خاص) و آقای کامبیز قلی زاده سلطانی به نمایندگی از شرکت قطعات اتومبیل نیرومحرکه (ناپکو) (سهامی خاص) و آقای حسین قرقیش به نمایندگی از شرکت تولیدی قطعات گیربکس (میانرو) (سهامی خاص) و آقای محمدصادق نوروزی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال منصوب گردیدند. ۲ آقای محمدحسن محمدزاده به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق نوروزی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد مظفری به عنوان مدیرعامل و آقای کامبیز قلی زاده سلطانی به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین قرقیش به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10685341
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ طبق آگهی دعوت شماره ۱۵۱۶۱ ۵/۲/۹۱ منتشر در روزنامه اطلاعات که تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی آریان فراز شماره ثبت ۱۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و آقای داریوش امین نژاد بشماره ملی ۵ ۰۷۴۹۷۶ ۰۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و تاریخ ۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ساوجبلاغ ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10742333
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۸۹ به شماره ۲۴۷۳۷ مورخ ۹/۲/۸۹ منتشر در روزنامه اطلاعات که تاریخ ۲/۳/۸۹ واصل شده تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه حساب سود و زیان صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد. ۲ مؤسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و اصلی و آقای داریوش امین نژاد به عنوان بازرس علی البدل به یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12671782
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن محمد زاده به شماره ملی۴۳۲۳۳۶۸۱۱۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمد صادق نوروزی به شماره ملی۰۴۳۹۵۵۴۸۳۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد مظفری به شماره ملی۰۰۴۶۲۰۱۱۹۱ به عنوان مدیرعامل وآقای علی اصغر چیذری به شماره ملی۰۴۵۱۸۷۴۰۵۶به سمت عضو هیئت مدیره وحسین قرقیش به شماره ملی۱۳۹۳۹۴۳۵۸۳به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره انتخاب شدند. هیئت مدیره اختیار خودحاصل از بند‌های ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۰و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۲۰۳۴۵۱۶۶۰۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858523
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش وجوه نقد و سایر صورتهای مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴را تصویب نمود. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج ثبت آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۲۷۷۹۲۳۳۵۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13156969
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰ و شرکت قطعات اتومبیل نیرو محرکه (ناپکو) (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۸۷ و شرکت تولیدی نیرو محرکه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۸۷۸۲ و آقای علی محمد مظفری به کدملی ۰۰۴۶۲۰۱۱۹۱ و آقای محمد صادق نوروزی به کدملی ۰۴۳۹۵۵۴۸۳۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۵۰۹۰۶۸۸۹۲۹۹۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13286191
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدصادق نوروزی به شماره ملی۰۴۳۹۵۵۴۸۳۷به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره وآقای مجید یحیایی به شماره ملی ۰۵۳۳۳۸۷۵۲۳ به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد مظفری به شماره ملی ۰۰۴۶۲۰۱۱۹۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان حسین قرقیش به شماره ملی۱۳۷۲۶۸۶۸۹۴ و علی اصغر چیذری به شماره ملی ۰۴۵۱۸۷۴۰۵۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - هیئت مدیره اختیارات خود حاصل از بند۱۰، ۸، ۷، ۶، ۴ و۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13516405
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج ثبت آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۲۵۵۷۹۹۳۳۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819181
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل جدید شرکت از آدرس قبلی به استان البرز شهرستان ساوجبلاغ بخش مرکزی دهستان سعید آباد روستای تهراندشت محله سه راهی تهراندشت معبر ماقبل آخر خیابان گل شکر معبر آخر جاده اصلی کرج هشتگرد پلاک. طبقه همکف به کدپستی ۳۳۶۱۱۵۶۶۱۹ تغییر یافت. وماده اساسنامه مربوطه اصلاح گردید. ش۹۶۱۰۲۶۷۳۲۷۶۳۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه