شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861803991


شماره ثبت:
2627
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1366/6/7
آدرس:
سمنان كيلومتر 70 جاده سمنان به دامغان 3683115110

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علیرضا مسعودخرسندی 922829
آقای نجمی هاشمی فشارکی 9874858
محمدتقی محبی 9874858
میر عمادالدین مدیرزاده تهرانی 9874858
کیومرث ضیافتی فرامرزی 9874858
آقای محمد نعیمی 9874858
آقای اصغر معماری فرد 13981210
آقای حمیدرضا دهقانی 13981210
آقای اکبر معماری فرد 13981210
آقای حسین قنواتی زاده 13981210

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 922829
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ به سمت بازرس اصلی و علیرضا مسعود خورسندی به کدملی۰۰۳۰۰۸۷۷۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۴۲۴۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398809
آگهی تغییرات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به واحد ثبتی سمنان به آدرس، سمنان، کیلومتر ۷۰ جاده سمنان به دامغان منتقل گردید. پ۱۷۹۶۷۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9714834
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ به سمت بازرس اصلی و علیرضا مسعود خورسندی به کدملی۰۰۳۰۰۸۷۷۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9874858
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۷۸۰۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ و اعلام تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و علیرضا مسعودخورسندی به کد ملی ۰۰۳۰۰۸۷۷۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت پروژه‌های صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰ و شرکت صنایع گچ کاشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۰۴۰ و شرکت کربنات کلسیم کاشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۱۷۸۲ و شرکت سرمایه گذاری صنایع معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱ و شرکت توسعه مدیریت شایان افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۵۳۳ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۹ نجمی هاشمی فشارکی به کد ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا دهقانی به کد ملی ۲۵۲۹۶۰۷۵۸۳ به نمایندگی شرکت پروژه‌های صنعتی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیومرث ضیافتی فرامرزی به کد ملی ۰۹۳۹۲۷۸۱۱۱ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و محمدتقی محبی به کد ملی ۲۵۷۲۲۷۲۶۶۰ به نمایندگی از شرکت صنایع گچ کاشان و محمد نعیمی به کد ملی ۰۰۷۲۶۸۴۰۴۶ به نمایندگی از شرکت صنایع کربنات کلسیم کاشان و میرعمادالدین مدیرزاده طهرانی به کد ملی ۰۴۵۲۶۹۴۹۱۴ به نمایندگی شرکت توسعه مدیریت شایان افق جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها چک سفته بروات با دو امضاء از سه امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10432380
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان (سهامی عام) بشماره ثبت۲۱۷۸۰۲و شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بروز آوران ژرف اندیش به سمت بازرس اصلی و ناصر احمدیان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591650
آگهی تغییرات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از تهران به کیلومتر ۷۰ جاده سمنان به دامغان منتقل گردید و تحت شماره ۲۶۲۷ در این اداره به ثبت رسید ش۹۶۰۶۱۲۴۲۱۷۹۱۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981210
آگهی تغییرات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای اصلی هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: آقای اصغر معماری فرد به شماره ملی ۶۱۹۹۱۱۸۳۶۷ وآقای اکبر معماری فرد به شماره ملی ۰۰۵۲۳۸۲۶۵۶ و آقای حمیدرضا دهقانی به شماره ملی ۲۵۲۹۶۰۷۵۸۳ و آقای حسین قنواتی زاده به شماره ملی ۱۹۱۱۲۶۳۲۹۳ و شرکت صنایع کربنات کلسیم کاشان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۱۷۸۲ بارعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبودسیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ به ست بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۱۲۷۴۹۰۱۴۵۲۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه