شرکت ماشین سازی تبریز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861753624


شماره ثبت:
517
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1346/3/15
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - تبريز- منطقه صنعتي قراملك 5197713141

اشخاص

عنوان طبق آگهی
رحمان طالبی 13240565
حمیدرضا ایلخانی سرکندی 13240565
آقای محمد فروغی اصل 13240565
حابل زادبود 13240565
آقای حبیب امین زاده قوی فکر 13240565

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1532427
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ شرکت انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای رسمی شرکت در سال ۱۳۹۱ تعیین شد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۹۴۵۹۸۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11107540
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی تبریز (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ که در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب و سازمان حسابرسی شماره ثبت ۶۸۶۹۲ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و کد پستی ۱۵۱۳۸۳۶۵۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ تعیین و روزنامه ایران برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۱۳۹۰ تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828746
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضاء مکاتبات اداری و مدارک عادی شرکت با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره (آقای داودامین عشقی) و مهر شرکت خواهد بود. حق امضاء کلیه اوراق تجاری و تعهدآور از قبیل قرارداد، چک، سفته و سایراوراق تجاری تعهدآور از هر نوع با ۲ امضاء ازاعضاء هیئت مدیره و یا با یک امضاء از اعضاء هیئت مدیره بهمراه امضاء مدیرمالی و ذیحساب شرکت (آقای یاشارعلیون) با مهر شرکت خواهد بود. ش۹۵۰۳۱۱۳۱۴۸۲۰۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240565
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره۱۵۰۶۳/۴۱ ۱۷/۷/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد فروغی اصل به کدملی ۲۹۷۱۶۶۵۰۷۰ رحمان طالبی به کدملی ۱۳۷۲۸۶۰۳۹۸ حابل زادبود به کدملی ۵۱۹۸۷۹۵۵۹۳ حمیدرضا ایلخانی سرکندی به کدملی ۱۳۷۶۶۱۸۱۷۶ حبیب امین زاده قویفکر به کدملی ۱۳۸۰۷۹۷۲۵۱ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۰۱۵۵۰۴۵۳۶۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301172
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۴۶۲۸/۲۰ مورخ ۱۰/۱۱/۹۵ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا ایلخانی به کدملی ۱۳۷۶۶۱۸۱۷۶ بعنوان رئیس هیأت مدیره محمد فروغی اصل به کدملی ۲۹۷۱۶۶۵۰۷۰ عضو هیأت مدیره رحمان طالبی به کدملی ۱۳۷۲۸۶۰۳۹۸ عضو هیأت مدیره حبیب امین زاده قویفکربه کدملی ۱۳۸۰۷۹۷۲۵۱ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره حابل زادبود به کدملی ۵۱۹۸۷۹۵۵۹۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء مکاتبات اداری و مدارک عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت خواهد بود. حق امضاء کلیه اوراق تجاری و تعهدآور از قبیل قرارداد، چک، سفته و سایر اوراق تجاری تعهدآور از هر نوع با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت خواهد بود. ش۹۵۱۱۲۰۵۴۵۶۹۰۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13374662
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۰۵۴۳/۲۰ ۲۴/۹/۹۵ سازمان خصوصی سازی (معاونت شرکتها وقیمت گذاری بنگاهها) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال ۱۳۹۵ انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044710
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۵۰۰۶/۲۰ مورخ ۰۳/۰۷/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۵ حمیدرزمجو به کدملی ۲۸۰۲۴۶۰۳۵۶ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره جایگزین محمدفروغی اصل برای مدت باقی مانده لغایت مورخ ۱/۶/۱۳۹۷ انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۰۲۹۱۶۳۰۸۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044713
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۵۰۰۶/۲۰ مورخ۰۳/۰۷/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال ۱۳۹۶ انتخاب گردید. روزنامه محلی ارک جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۳۰۲۳۲۷۱۸۴۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه