شرکت بانک صادرات ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861736062


شماره ثبت:
3833
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1331/6/16
آدرس:
تهران خيابان سميه ساختمان سپهر شماره 43 1571838713

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدرضا عرفانی 563364
آقای محمدحسین فتحعلیزاده 563364
محمد ربیع زاده 563364
تفویض گردید روح اله خدارحمی 1115745
محمد رضا پیشرو 1617566
قربان دانیالی 1617566
مجتبی لشکربلوکی 13572659
آقای سیاوش زراعتی سندیانی 13572659
حمید تهرانفر 13613794
غلام سوری 13613794
آقای حجت الله صیدی 14204758
آقای پرویز مقدسی 14337759
رضا صدیق 14337759

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 563358
آگهی تصمیمات شرکت بانک صادرات ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت یکسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان بوشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۴۱۱۱۴۵۸۵۳۵۳۳ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی (سهامی عام) به شناسه ملی ۴۱۱۱۴۵۸۵۳۵۳۳ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ و شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۰۳۲۲ پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۵۵۲۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563364
آگهی تصمیمات شرکت بانک صادرات ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ و مجوز شماره ۱۳۳۰۱ مورخ ۲۳/۱/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: شرکت کارگزاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی ۴۱۱۱۴۵۸۵۳۵۳۳ به نمایندگی محمدرضا پیشرو به کدملی ۲۶۲۰۹۳۷۸۸۵ و دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی محمدرضا عرفانی به کدملی ۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷ به نمایندگی محمد ربیع زاده به کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۴۱۷ و شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۰۲۲۲ به نمایندگی محمدحسین فتحعلیزاده کاکرودی به کدملی ۲۵۹۱۸۴۶۸۹۸ و محمدرضا عرفانی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا پیشرو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۵۵۱۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115744
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی تعیین شد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۷۵۱۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115745
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید روح اله خدارحمی به شماره ملی ۳۹۶۱۱۴۶۷۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان بوشهر جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۶۷۵۱۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259621
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۲/۹۰۶/۲۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۵۷ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۵۷ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل اندوخته ناشی از مازاد تجدید ارزیابی به مبلغ ۰۰۰/۳۵۷/۸۸۷/۳۴ ریال و سود انباشته به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۱/۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ تکمیل امضا گردید. پ۱۷۴۴۶۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259628
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۲۲۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۴۴۶۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574566
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ ومجوز شماره ۱۲۶۹/۴۱مورخ ۳۱/۱/۹۳سازمان خصوصی سازی ومجوز شماره ۱۵۸۵۵مورخ ۲۷/۱/۹۳بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان خراسان شمالی به شماره ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ شرکت سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان بوشهربه شماره ملی ۱۴۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰ دولت جمهوری اسلامی ایران شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به کدملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به کدملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ پ۹۳۰۵۲۵۶۷۷۲۸۷۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617566
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۲ ومجوز شماره ۳۲۰۷۰/۴۱مورخ ۲۰/۱۲/۹۲سازمان خصوصی ومجوز شماره ۱۲۶۷۲۳مورخ ۱۲/۵/۹۳بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا پیشرو به کدملی ۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ بعنوان عضو هیأت مدیره ومدیرعامل آقای محمدرضا عرفانی به کدملی ۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰ نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو هیأت مدیره ونایب رییس هیات مدیره آقای قربان دانیالی به کدملی ۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ بعنوان عضو هیأت مدیره ورییس هیات مدیره آقای محمدحسین فتحعلیزاده کاکرودی به کدملی ۲۵۹۱۸۴۶۸۹۸نماینده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای روح اله خدارحمی نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان بوشهر به شناسه ملی ۱۴۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر بانک معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۲۳۳۶۱۹۳۳۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771077
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۲ومجوز شماره ۱۴۴۵۲/۴۱مورخ۲۴/۶/۹۳سازمان خصوصی سازی ومجوز شماره ۲۳۸۳۵۱مورخ ۵/۹/۹۳بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه بانک صادرات ایران را به شرح ذیل به مدیرعامل با حق توکیل به غیرولو کرارا تفویض نمود: اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از ارسال اظهارنامه، اعتراض به رأی، در مرحله بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی، اعمال ماده ۱۸قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری طبق مقررات و حق امضاء قرارداد حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل به غیرولوکرارا و تعیین نماینده، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، اعتراض ثالث و دفاع از دعوی اعتراض ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، اعاده دادرسی، تامین مدعی به (خواسته) و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و کلیه مراجع قضائی و ثبتی و اخذ دستور موقت، تأمین دلیل، دریافت و وصول مطالبات، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، قبول یا رد سوگند، دفاع از دعوی اعسار، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و تأمین و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی، چه در دادگاهها و چه شورای حل اختلاف و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد به طور کلی و با حق مراجعه به دیوان عدالت اداری، ادارات تأمین اجتماعی و با حق اعتراض به تصمیمات و آراء صادره از سوی شعب این سازمان، همچنین مراجعه به ادارات کار و امور اجتماعی با حق اعتراض به آراء صادره از سوی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و مراجعه به ادارات دارائی با حق اعتراض نسبت به تصمیمات ادارات مذکور از حیث مطالبه مالیات، مراجعه به شهرداریها با حق اعتراض به آراء صادره از سوی کمیسیونهای ماده ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری و به طور کلی حق مراجعه به محاکم دادگستری و مراجع قضائی (اعم از بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، اعمال ماده ۱۸قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف) و اداری و انتظامی. ب) هیات مدیره بانک قسمتی از اختیارات خودمندرج در ماده ۳۹اساسنامه را در راستای تبصره یک ماده ۴۴اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل باحق تفویض و توکیل به سایر کارکنان بانک تفویض نمود:۱ اجاره، استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع وتخلیه عین مستاجره وتقاضای تجدید نظر دررای صادره یا اجرای آن.۲ نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۳ صدور، ظهر نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۴ انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع باشد وانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور در اساسنامه بانک واتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. پ۹۳۱۰۲۰۹۳۷۸۶۱۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10606822
آگهی تغییرات در شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۸ نسبت به موراد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. سیدمحمد جهرمی بنمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار اصغر ابوالحسنی هستیانی بنمایندگی از دولت جمهوری اسلامی قدرت اله شریفی بنمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت و مهدی فتاحی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها بهمن وکیلی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سیدمحمد جهرمی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و قدرت اله شریفی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. مهدی فتاحی بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر بانک معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10854535
آگهی تصمیمات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت یکسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان بوشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۴۱۱۱۴۵۸۵۳۵۳۳ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی (سهامی عام) به شناسه ملی ۴۱۱۱۴۵۸۵۳۵۳۳ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ و شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۰۳۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907690
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۲۴۱۷۹/۹۴ مورخه ۱۰/۸/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۲۲۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های تعیین گردید. پ۹۵۰۴۲۲۲۶۷۳۱۰۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480211
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۱۴۲۸/۹۶ مورخه ۳۰/۱/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۲۲۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال تعیین گردید. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های بانک (در سال ۱۳۹۵) تعیین گردید. پ۹۶۰۳۳۰۲۸۳۳۴۹۶۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572659
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ومجوز به شماره ۱۴۸۳۰۹/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۹۶ و مجوز به شماره ۲۷۹۵۷/۹۶ مورخ ۰۴/۰۲/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیاوش زراعتی سندیانی کدملی ۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵ و حمید تهرانفر کدملی ۰۰۵۰۹۳۷۷۵۸ و مجتبی لشکربلوکی کدملی ۰۰۶۹۳۰۱۵۱۴ و غلام سوری کدملی ۳۹۷۹۴۷۴۸۳۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۳۱۳۲۲۶۱۸۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613794
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۱۱۰۳۲۵/۹۶ مورخ ۱۵/۰۴/۹۶ بانک مرکزی و مجوز به شماره ۳۹۱۹/۴۱ مورخ ۲۷/۰۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیاوش زراعتی سندیانی به شماره ملی ۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵ به عنوان مدیر عامل وغلام سوری به شماره ملی۳۹۷۹۴۷۴۸۳۶ به عنوان رئیس هیات مدیره و حمید تهرانفر به شماره ملی ۰۰۵۰۹۳۷۷۵۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر بانک معتبرمی باشد. پ۹۶۰۶۲۶۱۵۹۱۱۸۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613805
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۱۱۰۳۲۵/۹۶ مورخ ۱۵/۰۴/۹۶ بانک مرکزی و مجوز به شماره ۳۹۱۹/۴۱ مورخ ۲۷/۰۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره بانک اختیارات ذیل را بموجب ماده ۸۲ اساسنامه بانک صادرات ایران به مدیرعامل بانک با حق تفویض و توکیل به غیرولو کرارا تفویض نمود: اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از ارسال اظهارنامه، اعتراض به رأی، در مرحله بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند ابرازی طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری طبق مقررات و حق امضاء قرارداد حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و اعتراض به رای داور، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل به غیرولوکرارا و تعیین نماینده، تعیین مصدق و کارشناس و اعتراض به نظریه کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، اعتراض ثالث و دفاع از دعوی اعتراض ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، اعاده دادرسی، تامین مدعی به و یا محکوم به (خواسته) و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و کلیه مراجع قضائی و ثبتی و اخذ دستور موقت، تأمین دلیل، دریافت و وصول مطالبات، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، قبول یا رد سوگند، دفاع از دعوی اعسار و ورشکستگی، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و تأمین و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی، چه در دادگاهها و چه شورای حل اختلاف و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد به طور کلی و با حق مراجعه به دیوان عدالت اداری، با طرح دعوی یا دفاع از دعوی در کلیه مراحل دیوان عدالت اداری (بدوی تجدید نظر هیات عمومی)، ادارات تأمین اجتماعی و با حق اعتراض به تصمیمات و آراء صادره از سوی شعب این سازمان، همچنین مراجعه به ادارات کار و امور اجتماعی با حق اعتراض به آراء صادره از سوی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و مراجعه به ادارات دارائی و هیاتهای مستقر در ادارات و سازمان امور مالیاتی با حق اعتراض نسبت به تصمیمات ادارات و هیات‌های تعریف شده در قانون مالیاتهای مستقیم از حیث مطالبه مالیات، مراجعه به شهرداریها با حق اعتراض به آراء صادره از سوی کمیسیونهای ماده ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری وسایر کمیسیون‌های مربوطه به طور کلی حق مراجعه به محاکم دادگستری و مراجع قضائی (اعم از بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شورای حل اختلاف) و اداری و انتظامی ایجاد و تعطیلی شعب، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در اساسنامه بانک و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات به امانت گذاردن هرنوع سند، مدارک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لوکرارا اجاره، استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضائی، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پ۹۶۰۶۲۶۱۷۹۸۰۷۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204758
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ و مجوزهای شماره ۱۵۳۹۳۴/۹۷ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ۱۲۹۵۵ مورخ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله صیدی به شماره ملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردید. کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار بانکی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر بانک معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۷۸۰۷۳۵۲۸۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337759
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۶۹۱ مورخ ۱/۲/۹۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۱۵۳۹۳۴ / ۹۷ مورخ ۸/۵/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله صیدی فرزند علی به کد ملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ آقای پرویز مقدسی کد ملی ۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸ آقای رضا صدیق کد ملی ۴۵۰۰۱۶۳۸۷۵ به مدت ۲ سال به عنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران انتخاب گردیدند پ۹۷۰۹۱۱۶۰۷۷۲۶۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه