سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان

شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861687610
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-سعادت آباد-خيابان شهيد برادران صرافها-خيابان سي و يكم شرقي-پلاك -46-ساختمان پرهام-طبقه اول-واحد 1- 1998815161
6
افراد
7
آگهی‌ها
266154
شماره ثبت
1384/12/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1661005
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای یاسر کارگری فرزند علی اکبر به کدملی ۴۹۸۹۵۸۸۸۴۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره، خانم مهتاب داورزاده فرزند احمد به کدملی ۱۲۸۴۹۴۴۲۲۰ بعنوان نائب رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل، آقای علی اکبر کارگری بهنمیری فرزند حسینعلی به کدملی ۲۰۶۲۷۴۹۴۴۹ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای مهدی کارگری بهنمیری فرزند علی اکبر به کدملی ۴۹۸۹۶۴۵۴۰۵ بعنوان عضو هئیت مدیره، آقای احسان افتخاری فرزند محمد به کدملی ۰۴۵۳۵۹۹۹۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا، ش م ۱۰۱۰۲۸۰۶۲۷۰انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات به امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۲۰۹۲۳۷۳۶۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661007
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ سمت بازرس اصلی و علی رضائی مشکول به کدملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا (بامسئولیت محدود) به شماره ملی ۱۰۱۰۲۸۰۶۲۷۰ آقای یاسر کارگری به کدملی ۴۹۸۹۵۸۸۸۴۳ خانم مهتاب داورزاده به کدملی ۱۲۸۴۹۴۴۲۲۰ آقای مهدی کارگری بهنمیری به کدملی ۴۹۸۹۶۴۵۴۰۵ آقای علی اکبر کارگری بهنمیری به کدملی ۲۰۶۲۷۴۹۴۴۹. روزنامه رسالت برای درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۲۰۱۵۳۱۲۳۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871476
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ سمت بازرس اصلی و آقایعلی رضائی مشکول به کدملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۴۰۲۹۶۳۴۷۷۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117820
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یاسر کارگری به شماره ملی ۴۹۸۹۵۸۸۸۴۳ مهتاب داورزاده به شماره ملی ۱۲۸۴۹۴۴۲۲۰ علی اکبر کارگری بهنمیری به شماره ملی ۲۰۶۲۷۴۹۴۴۹ مهدی کارگری بهنمیری به شماره ملی ۴۹۸۹۶۴۵۴۰۵ شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۶۲۷۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی رضایی مشکول به شماره ملی ۰۰۱۵۲۱۹۴۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۸۱۸۱۱۵۱۶۲۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120141
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یاسر کارگری به شماره ملی ۴۹۸۹۵۸۸۸۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره مهتاب داورزاده به شماره ملی ۱۲۸۴۹۴۴۲۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل علی اکبر کارگری بهنمیری به شماره ملی ۲۰۶۲۷۴۹۴۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی کارگری بهنمیری به شماره ملی ۴۹۸۹۶۴۵۴۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۶۲۷۰ به نمایندگی احسان افتخاری به شماره ملی ۰۴۵۳۵۹۹۹۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۸۱۹۹۶۴۴۷۲۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644530
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سنجیده روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۹۵۰ بسمت بازرس اصلی و علی رضائی مشکول به کدملی ۰۰۱۵۲۱۹۴۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۷۱۶۱۷۲۵۲۲۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780385
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران سعادت آباد خیابان شهید برادران صرافها خیابان سی و یکم شرقی پلاک ۴۶ ساختمان پرهام طبقه اول واحد ۱ کد پستی ۱۹۹۸۸۱۵۱۶۱ تغییر یافت. پ۹۶۱۰۰۳۱۵۳۱۰۱۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک