شرکت سپافیل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861686702


شماره ثبت:
13087
تعداد بازدید:
23
تأسیس:
1348/1/30
آدرس:
تهران خيابان سميه چهار راه فرصت ساختمان 129 طبقه 7 شماره 25 1581737969

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مونا عادلی نجفی 1160575
آقای پژمان معتمدیان دهکردی 1160575
علی مصفی 1160575
ژاله مصفی 1160575
مرتضی شیرمحمدی 1160576
مرتضی مصفی 13002855
خانم ساعده دل افروز 13002855
لاله مصفی 13002855
آقای پویا صدوقی 13002855
خانم معصومه حاجی زاده 13002855
آقای اسماعیل حاجی زاده رکوئه 13002855
علی قره خانی 13002855
مینو یزدان پرست 13002859

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1160575
آگهی تغییرات شرکت سپافیل سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل: علی مصفی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۰۳۷۰۲ مرتضی شیرمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۰۶۵۱۵ مونا عادلی نجفی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۸۶۲۱۶ مینو یزدان پرست به شماره ملی ۴۲۸۴۰۵۳۲۰۵ و لاله مصفی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۴۷۴۱۷ به عنوان اعضای اصلی و مرتضی مصفی ک. م ۱۲۸۰۴۹۹۵۲۴ و مسعود بمانیان ک. م ۱۲۸۵۹۴۹۲۸۰۳ و ژاله مصفی ک. م ۴۰۷۶۹۱۲۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آذرین حساب ش. م ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ به سمت بازرس اصلی و پژمان معتمدیان دهکردی ک. م ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۶۷۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160576
آگهی تغییرات شرکت سپافیل سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مینو یزدان پرست به شماره ملی ۴۲۸۴۰۵۳۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره مونا عادلی نجفی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۸۶۲۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی مصفا به شماره ملی ۰۰۷۱۲۰۳۷۰۲ به سمت مدیرعامل مرتضی شیرمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۰۶۵۱۵ به سمت قائم مقام مدیرعامل لاله مصفی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۴۷۴۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۱۶۹۶۷۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9554205
آگهی تصمیمات شرکت سپافیل سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۰۸۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۸۹ رویا کشمیری به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مریم همایون به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فخرالدین کشمیری به سمت قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند. پروین کشمیری از اعضای علی البدل هیئت مدیره بجای فخرالدین کشمیری به سمت عضو اصلی هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795815
آگهی تصمیمات شرکت سپافیل سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۰۸۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به سمت بازرس اصلی و علیرضا جعفری نسب به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002855
آگهی تغییرات شرکت سپافیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی مصفی به کدملی۱۲۸۰۴۹۹۵۲۴ وخانم مینو یزدان پرست کدملی ۴۲۸۴۰۵۳۲۰۵ وخانم معصومه حاجی زاده کدملی ۰۰۳۳۸۹۱۸۱۸ و خانم ساعده دل افروز به کدملی ۰۴۹۳۴۷۹۰۶۶ و خانم هانیه دل افروز کدملی۰۰۴۹۱۹۰۸۳۷۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم ژاله مصفی کدملی ۰۰۴۰۷۶۹۱۲۷ و آقای اسماعیل حاجی زاده رکوئه کدملی۰۰۳۶۸۵۵۰۶۵ و خانم لاله مصفی کدملی۰۰۳۰۱۴۷۴۱۷ بسمت اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای علی قره خانی کدملی۰۰۱۴۳۶۶۷۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای پویا صدوقی کدملی ۱۵۴۰۳۶۵۰۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۶۱۴۹۷۵۲۰۷۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002859
آگهی تغییرات شرکت سپافیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مرتضی مصفی کدملی۱۲۸۰۴۹۹۵۲۴ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره وخانم مینو یزدان پرست کدملی ۴۲۸۴۰۵۳۲۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره وخانم معصومه حاجی زاده کدملی ۰۰۳۳۸۹۱۸۱۸ بسمت قائم مقام مدیرعامل و خانم سائده دل افروز کدملی ۰۴۹۳۴۷۹۰۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره وخانم هانیه دل افروز کدملی۰۰۴۹۱۹۰۸۳۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۱۴۴۶۴۵۷۲۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه