توسعه صنعتی بوکان

شرکت توسعه صنعتی بوکان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861682050
بوكان پاساژ شهرداري طبقه همكف 1111111111
7
افراد
7
آگهی‌ها
562
شماره ثبت
1384/10/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1527175
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعتی بوکان (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۲۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده و هیئتمدیره مورخه ۲۰/۰۵/۱۳۹۲ در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ مطرح و تصویب شد و در سرمایه شرکت تغییری حاصل نشده است. ۲ روزنامه رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ موسسه امین نگاه بینا بعنوان بازرس اصلی و موسسه آزمودگان بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۴ آقایان سلیمان مرادی، سلیمان قاضی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و کیوان حمه جانی به عنوان عضو علی البدل برای باقیمانده دوران تصدی (تا پایان ۱۷/۰۴/۱۳۹۳) بعنوان ترکیب جدید انتخاب شدند. ۴۱ آقای سلیمان مرادی به سمت رئیس هیئت مدیره ۴۲ آقای محسنی توحیدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۵ آقای ناصر ابراهیمی به سمت مدیرعامل (خارج از سهامدار) برای باقیمانده دوران تصدی (تا پایان ۱۷/۰۴/۱۳۹۳) انتخاب شد. ۶ کلیه قراردادها، اسناد مالی، چک، سفته و هرگونه سندی که برای شرکت تعهدآور باشد با امضاء سلیمان مرادی (رئیس هیئت مدیره) و ناصر ابراهیمی (خارج از سهامدار) مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس با امضاء نائب رئیس معتبر و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۰۱۱۱۰۱۷۵۰۵۲۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بوکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856675
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعتی بوکان (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۶۲ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۲۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۸۹ در شرکت فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی سال ۸۸ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های بعدی شرکت انتخاب شد. ۳ موسسه آزمودگان به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد ال علی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. ۴ آقایان حسین رشیدآذرپور , اسماعیل میرحسامی , سیدابراهیم قریشی , علی قادری و ابراهیم محمدیان به عنوان اعضای اصلی و آقایان سیامند بخت آذر و عزیز مام آقایی به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۱۴ آقای علی قادری به سمت رئیس هیئت مدیره ۱۴ آقای ابراهیم محمدیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۱۴ آقای حسین رشیدآذرپور به سمت مدیرعامل ۵ کلیه اسناد مالی و هرگونه قرارداد و اوراق تعهدآور برای شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره معتبر و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد واملاک بوکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9991407
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعتی بوکان (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۶۲ بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۲۰۵۰
با استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۹ و مجوز شماره ۲۸۹۳۳۳/۱۲۱ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ از سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرسین در خصوص افزایش سرمایه شرکت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ۲ پس از طی مراحل قانونی سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال منقسم به یک میلیون و ششصد هزار سهم یکهزار ریالی بانام بمبلغ سه میلیارد و دویست میلیون ریال منقسم به سه میلیون و دویست هزار سهم یکهزار ریالی بانام از طریق آورده نقدی افزایش یافته است. رئیس ثبت بوکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201401
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعتی بوکان (سهامی عام) شماره ثبت ۵۶۲ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۲۰۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی سال ۱۳۹۰ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردیده است. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های بعدی شرکت انتخاب شد. ۳ موسسه آزمودگان بعنوان بازرس اصلی و موسسه حافظ اندیشان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ آقایان سید ابراهیم قریشی، محسن توحیدی، علی قادری، ابراهیم محمدیان و عبدالرحمن افخم زاده بعنوان اعضای اصلی و آقایان مجید رشیدی و سلیمان قادرپور بسمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ ۱ سید ابراهیم قریشی بسمت رئیس هیئت مدیره ۴ ۲ محسن توحیدی بسمت نایب رئیس ۴ ۳ ناصر ابراهیمی (خارج از سهامدار) بسمت مدیرعامل ۵ کلیه قرار دادها، اسناد مالی چک سفته و هرگونه سندی که برای شرکت تعهدآور باشد با امضای سید ابراهیم قریشی (رئیس هیئت مدیره) و آقای ناصر ابراهیمی (خارج از سهامدار) مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای محسن توحیدی (نایب رئیس هیئت مدیره) اعتبار دارد و در مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رئیس اداره ثبت اسناد بوکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10991661
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعتی بوکان (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۶۲ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۲۰۵۰
با استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ که طی نامه شماره ۶۷۵/۶ مورخ ۳/۱۱/۸۹ بتاریخ ۶/۱۱/۸۹ به این اداره واصل گردیده است در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: با استعفای آقای علی قادری از سمت رئیس هیئت مدیره موافقت و بجای ایشان آقای سیامند بخت آذر عضو اصلی هیئت مدیره به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. با استعفای آقای سلیمان قادرزینل مدیرعامل قبلی و خارج از سهامداران موافقت و بجای ایشان آقای انور مصطفی مامش به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شد. مقرر گردیدمنبعد کلیه اسناد مالی چک و سفته و هرگونه سندی که برای شرکت تعهدآور باشد با امضای رئیس هیئت مدیره (آقای سیامند بخت آذر) و مدیر عامل (آقای انور مصطفی مامش) همراه با مهر شرکت متفقا معتبر و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای آقای ابراهیم محمدیان نایب رئیس هیئت مدیره اعتبار دارد. مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره (آقایان سیامند بخت آذر، اسماعیل میرحسامی، سید ابراهیم قریشی علی قادری و عزیز مام آقایی) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد شهرستان بوکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001088
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی بوکان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۲۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقای ناصر صالحی به شماره ملی ۳۸۴۹۳۱۵۱۴۲ و آقای محسن توحیدی به شماره ملی ۲۹۲۸۸۳۸۵۲۱ و آقای مهدی سعیدی به شماره ملی ۳۸۴۰۱۲۸۶۵۱ و آقای نوزاد عبداله زاده به شماره ملی ۳۸۴۹۹۰۷۹۵۳ و آقای هادی قادرپناه به شماره ملی۳۸۴۹۸۷۲۰۶۸ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب شدند و آقای ناصر ابراهیمی به شماره ملی۲۹۲۹۷۵۶۰۲۰ و آقای مبین فتاحی به شماره ملی ۳۷۲۰۶۴۰۸۶۸ به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.۲ شرکت امین نگاه بینا به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۸۲۲ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۱۳۸۸۰۹۰۷۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001089
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی بوکان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۲۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقای ناصر صالحی به شماره ملی۳۸۴۹۳۱۵۱۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن توحیدی به شماره ملی ۲۹۲۸۸۳۸۵۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی سعیدی به شماره ملی ۳۸۴۰۱۲۸۶۵۱ به عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۳۹۰۷۷۹۴۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک