شرکت بانک ملی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861677542


شماره ثبت:
60
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1306/2/17
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-چهارراه اسلامبول-خيابان جمهوري اسلامي-خيابان فردوسي-پلاك 140-طبقه همكف-- 1135937641

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای خسرو خواجه حسنی 606361
آقای عبدالناصر همتی 1287714
آقای فرشاد حیدری 9989841
محمدرضا حسین زاده 13035638
محمود شایان 13284053
آقای ناصر شاهباز 13284068

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 606361
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/۹۰ و نامه‌های شماره۱/۷۸۵/۲۷/۹۰ مورخ۱۹/۱۱/۹۰ و۲۷۱۰۶۴/۹۰ مورخ۱۳/۱۱/۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عباس کمرئی به کدملی۰۰۴۱۸۱۱۰۵۴ و خسرو خواجه حسنی رابری به کدملی۵۸۳۹۸۳۹۳۲۹ بعنوان اعضای هیات مدیره بانک تعیین گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۷۸۷۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986296
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۲۵۰۰۵ مورخ ۱۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۲۹۴۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051587
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۶۰ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۱/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۳۱۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238463
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک ملی ایران برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تعیین شد. روزنامه‌های اطلاعات و جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۳۱۹۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257638
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۱۹۸۵۹ مورخ ۲۸/۸/۹۲ اعلام می‌دارد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۴۲۱۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287714
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالناصر همتی به کدملی ۴۰۳۰۰۷۱۱۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردید. پ۱۷۵۷۶۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9989841
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت۶۰ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۷/۹۰ بانک‌ها مورخ ۱۹/۷/۹۰ فرشاد حیدری به کدملی ۴۱۹۸۴۸۶۲۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13035638
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

آگهی تغییرات شرکت بانک ملی سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۱۹۷۸۸/۹۵مورخ ۱۹/۴/۹۵بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حسین زاده کد ملی ۱۴۶۱۲۲۹۷۲۳ به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088576
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۱۷۲۱۹۶/۹۵ مورخ ۳۱/۰۵/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۰۲۴۰۶۱۲۵۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088589
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ومجوز شماره ۱۷۲۱۹۴/۹۵ مورخ ۳۱/۰۵/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۰۲۵۷۴۱۰۸۱۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284053
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۸۴۲۴۸/۹۵ مورخه ۷/۹/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود شایان به کد ملی ۵۳۳۹۸۵۱۶۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران انتخاب گردید پ۹۵۱۱۱۱۹۹۳۴۳۵۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284068
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۸۴۲۴۸/۹۵ مورخه ۷/۹/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر شاه باز به کد ملی ۰۰۵۶۶۳۰۰۹۳ به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران انتخاب گردید پ۹۵۱۱۱۱۵۳۹۳۴۷۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386550
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۴۲۱۳۰۷/۹۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه شرکت از مبلغ ۹۹۰۶۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸۷۰۶۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارای ی های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۱۲۶۱۷۰۶۵۵۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636218
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۱۵۹۰۲۵/۹۶ مورخه ۲۴/۰۵/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۷۰۶۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۹۸۵۶۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل ذخائر در نظر گرفته شده بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۷۱۱۳۹۴۳۴۳۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795909
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کد پستی شرکت به ۱۱۳۵۹۳۷۶۴۱ تغییر یافت پ۹۶۱۰۱۲۵۹۱۸۳۴۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه