تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861658827
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-گاندي-خيابان گاندي جنوبي-خيابان بيست و سوم-پلاك 18-طبقه چهارم-واحد 8- 1517935319
12
افراد
13
آگهی‌ها
15898
شماره ثبت
1351/5/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1476046
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما سهامی عام شماره ثبت ۱۵۸۹۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ را به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۴۷۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539042
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان جابری به شماره ملی ۰۰۵۶۸۱۴۵۳۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای رامین سارنگ به شماره ملی ۰۰۵۲۰۰۸۴۱۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی و بازرگانی مرجان کار به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶بسمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود محمودزاده احمدی نژاد به شماره ملی ۲۵۹۳۱۶۵۸۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالرضا مددی به شماره ملی ۶۱۷۹۱۲۸۲۸۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمود بیطرفان به شماره ملی ۰۳۸۲۷۰۴۹۰۸ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا امضای مدیرعامل و آقای امیرهوشنگ مهرآرا به همراه مهر شرکت؛ و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۹۳۰۵۰۱۶۲۸۹۶۸۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686828
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان جابری به شماره ملی ۰۰۵۶۸۱۴۵۳۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به عنوان رییس هیات مدیره آقای رامین سارنگ به شماره ملی ۰۰۵۲۰۰۸۴۱۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی و بازرگانی مرجان کار به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی مسیبی بهروز به شماره ملی ۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به عنوان نایب رییس هیات مدیره به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ آقای کیومرث مبلغ ناصری به شماره ملی ۰۰۳۶۶۲۶۶۴۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمود بیطرفان به شماره ملی ۰۳۸۲۷۰۴۹۰۸ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره؛ و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره در ماده ۵۲ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: * نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی * ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران * نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. * افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر * تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی * تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها * خریدهای داخلی و خارجی کلیه مواد اولیه قطعات، اجناس و نیازمندیهای شرکت بر اساس آیین نامه معاملات شرکت * فروش محصولات و انعقاد قراردادهای مربوطه و تعیین نرخ فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس آیین نامه معاملات با حفظ صرفه و صلاح شرکت * تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری * دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت * عقد هرگونه قرارداد اجاره؛ چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره * به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها * رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا * اقامۀ هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامۀ داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب – با حق صلح یا بدون آن – و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … وکارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر پ۹۳۰۸۱۱۵۳۱۴۷۶۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10267509
آگهی تغییرات در شرکت تولید مخازن گاز طبیعی آسیا ناما سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۹۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۸۲۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: کریم فروزان به کدملی ۲۷۵۴۴۹۹۱۳۱ بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیاوش وکیلی به کدملی ۱۵۸۲۱۱۲۰۱۰ بنمایندگی از شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود محمودزاده احمدی نژاد به کدملی ۲۵۹۳۱۶۵۸۱۲ بنمایندگی از شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی شیرالی به کدملی ۰۰۴۳۹۸۲۷۰۰ بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود بیطرفان به کدملی ۰۳۸۲۷۰۴۹۰۸ بنمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745665
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۱۲۵۸۸۴۵۸۱۵۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12881500
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ ومجوز سازمان بورس و اوراق بها دار بشماره ۷۸۴۵/۱۲۲مورخ ۱۲/۳/۹۵ و با کسب اجازه از مجمع فوق العاده مورخ ۴/۸/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰۱۰۴۷۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۴۹۲۹۴۸۴۲۶۴ ریال منقسم به ۱۰۰۴۹۲۹۴۸۴۲۶۴ سهم یک ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی به مبلغ ۶۵۹۶۳۷۴۵۵ ریال که طی گواهی بانک سپه بشماره ۱۸۱ مورخ ۲۷/۲/۹۵ پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۴۰۸۵۷۴۴۴۶۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907557
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ارائه خدمات آزمایشگاهی شامل آزمون‌های عملکردی مخازن تحت فشار و مخازن - ۱ (سی ان جی) و آزمون‌های مکانیکی پس از اخذ مجوز‌های لازم به موضوع شرکت الحاق گردید، در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ۹۵۰۴۲۲۲۳۰۲۷۸۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969647
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران خیابان گاندی خیابان بیست و سوم پلاک۱۸ کدپستی۱۵۱۷۹۳۵۳۳۳تغییر یافت. پ۹۵۰۵۲۵۱۰۵۵۷۵۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588847
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت ۸۹۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شماره ثبت ۱۹۱۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ را به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۱۱۹۶۳۴۵۱۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588853
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت تعیین گردیدند. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت ۱۸۳۶۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰. شرکت تولیدی بازرگانی مرجان کار به شماره ثبت ۱۱۵۶ وشناسه ملی۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶. شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شماره ثبت ۱۱۸۵۸۴۱ وشناسه ملی ۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱. شرکت توسعه گوهران امید به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹. شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ تعیین دارندگان امضاء مجاز امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و اسناد عادی و اداری با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۱۴۳۷۴۵۹۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588864
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نمایندگان اشخاص حقوقی به شرح ذیل معرفی و تعیین سمت گردیدند؛. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت ۱۸۳۶۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ با نمایندگی آقای احسان جابری به شماره ملی ۰۰۵۶۸۱۴۵۳۴ به سمت رییس هیات مدیره (موظف). شرکت تولیدی بازرگانی مرجان کار به شماره ثبت ۱۱۵۶ وشناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶ با نمایندگی آقای مصطفی علی آبادی به شماره ملی ۶۶۴۹۴۷۳۰۸۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره. شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شماره ثبت ۱۱۸۵۸۴۱ وشناسه ملی ۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ با نمایندگی آقای فرزاد آیت اله زاده شیرازی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۶۹۳۹۱به سمت عضو هیات مدیره. شرکت توسعه گوهران امید به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ با نمایندگی آقای کیومرث مبلغ ناصری به شماره ملی ۰۰۳۶۶۲۶۶۴۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره. شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ با نمایندگی آقای ابراهیم شیخ زاده به شماره ملی ۲۷۵۴۱۴۲۰۴۵ به سمت عضو هیات مدیره - تعیین دارندگان امضای مجاز امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. - تعیین حدود اختیارات مدیرعامل اختیارات هیات مدیره در ماده ۵۲ اساسنامه طبق موارد ذیل به مدیر عامل شرکت تفویض گردید: * نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی * ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران * نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. * افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر * تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی * تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها * خریدهای داخلی و خارجی کلیه مواد اولیه قطعات، اجناس و نیازمندیهای شرکت براساس آیین نامه معاملات شرکت * فروش محصولات و انعقاد قراردادهای مربوطه و تعیین نرخ فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس آیین نامه معاملات با حفظ صرفه و صلاح شرکت * تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری * دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت *عقد هرگونه قرارداد اجاره؛ چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره * به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها * رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. * اقامۀ هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از اغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. پ۹۶۰۶۱۱۶۰۰۷۶۵۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752007
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی شرکت به ۱۵۱۷۹۳۵۳۱۹ تغییر یافت پ۹۶۰۹۱۹۳۶۱۸۶۰۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14036639
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. البدل برای مدت یک پ۹۷۰۲۲۹۹۵۰۶۸۲۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک