شرکت تکنو تار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861658680


شماره ثبت:
13807
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1348/12/23
آدرس:
تهران، بزرگراه 65 متري فتح ، بعد از كارخانه شير پاستوريزه ، خيابيان فتح هفتم ، پلاك 10 كدپستي : 1387684711 1387684711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
غلامرضا کرمی 719853
علی اصغر مهریزاده 719853
مجید وزیری راد 1236528
محمدحسین شریفی 1236528
مهدی کلاکی 9416661
محمدرضا طلایی 9416661
آقای مهدی دوست برحقی 9416661
سعید ذولفقاری 9831646
مهدی عالی نژاد 10922138
امیر خرمی شاد 10922138
علی افشین 13200133
سعید عباسی 13995031
حیدر مغنی 13995031

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 719853
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تکنو تار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۰۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ به نمایندگی مهدی عالی نژاد به کدملی ۰۰۵۲۳۷۴۵۲۱ و شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ به نمایندگی سعید ذوالفقاری به کدملی ۰۰۶۳۹۱۵۷۷۱ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به نمایندگی غلامرضا کرمی به کدملی ۰۰۳۶۲۱۹۰۳۷ و شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به نمایندگی علی اصغر مهریزاده به کدملی ۰۰۴۲۶۱۴۴۰۶ و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به نمایندگی امیر خرمی شاد به کدملی ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۱ امیر خرمی شاد به سمت رئیس هیئت مدیره، سید مهدی عالی نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی اصغر مهریزاده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود محل شرکت به خ ولیعصر روبروی جا م جم خ مهیار پ ۵۷ ط دوم کدپستی ۱۹۶۶۹۴۶۴۱۳ انتقال یافت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۴۳۹۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233327
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران شناسه ملی به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین شناسه ملی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۲۵۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236528
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید وزیری راد با کدملی ۰۳۸۳۶۸۲۷۷۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسین شریفی با کدملی ۰۰۶۴۰۰۴۷۷۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۷۱۳۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا طلایی با کدملی ۰۰۶۳۴۰۴۴۲۷ به عنوان نماینده شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی کلاکی به کدملی ۰۰۴۳۰۵۳۶۷۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. قراردادها، اسناد، اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا متفقا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تعویض گردید. پ۱۷۳۲۵۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539647
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۸۰۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران، بزرگراه ۶۵ متری فتح، بعد از کارخانه شیر پاستوریزه، خیابان فتح هفتم، پلاک ۱۰، کدپستی ۱۳۸۷۶۸۴۷۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۵۲۷۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575203
آگهی تغییرات شرکت تکنوتار سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۲ و مجوز بورس شماره ۲۶۹۶۱۹/۱۲۱ مورخ ۸/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۹۵۲۴۳۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران با پرداخت نقدی طی گواهی‌های شماره ۱۶۴/۹۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ و ۱۶۵/۹۲ مورخ ۲۰/۴/۹۳ بانک ملت شعبه صنعتی فتح افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء شد. پ۱۸۶۰۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591554
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران ش م ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین ش م ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۵۶۶۸۳۲۷۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416661
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران ش م ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به نمایندگی اقای مهدی کلاکی ک م ۰۰۴۳۰۵۳۶۷۱ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت نگین ساحل رویال ش م ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ به نمایندگی مجید وزیری راد ک م ۰۳۸۳۶۸۲۷۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان ش م ۱۰۱۰۱۴۷۱۱۳۸۸ به نمایندگی سید محمد حسین شریفی ک م ۰۰۶۴۰۰۴۷۷۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اتیه ایرانیان ش م ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به نمایندگی مهدی دوست برحقی ک م ۰۰۵۹۷۳۴۶۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مالی مهر اقتصاد ش م ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ به نمایندگی محمد رضا طلائی ک م ۰۰۶۳۴۰۴۴۲۷ برای مدت ۲ سال به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۳۱۱۱۱۸۰۸۴۵۴۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9831646
آگهی تصمیمات شرکت تکنو تار سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی به قرار ذیل: شرکت سرمایه گذاری دانابان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به نمایندگی جدید امیر خرمی شاد به کدملی ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به نمایندگی جدید سیدمهدی عالی نژاد به کدملی ۰۰۵۲۳۷۵۴۲۱ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به نمایندگی جدید سعید ذوالفقاری به کدملی ۰۰۶۳۹۱۵۵۷۱ و غلامرضا کرمی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۰۱ و علی اصغر مهریزاده به کدملی ۰۰۴۲۶۱۴۴۰۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ انتخاب گردیدند. بنابراین امیر خرمی شاد به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمهدی عالی نژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر مهریزاده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335452
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تکنوتار سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۸۹ علی دادمان به جای محمدرضا عالی پور به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10418850
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تکنوتار سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10892401
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تکنو تار سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۶/۸۹ شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به نمایندگی مرتضی زارعی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه به نمایندگی غلامرضا کرمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به نمایندگی حسن حسینی راد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به نمایندگی علی دادمان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به نمایندگی حسین رستمی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه عقودقراردادها اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا یا با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10922138
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تکنو تار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ به نمایندگی مهدی عالی نژاد به کدملی ۰۰۵۲۳۷۴۵۲۱ و شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ به نمایندگی سعید ذوالفقاری به کدملی ۰۰۶۳۹۱۵۷۷۱ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به نمایندگی غلامرضا کرمی به کدملی ۰۰۳۶۲۱۹۰۳۷ و شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به نمایندگی علی اصغر مهریزاده به کدملی ۰۰۴۲۶۱۴۴۰۶ و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به نمایندگی امیر خرمی شاد به کدملی ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۱ امیر خرمی شاد به سمت رئیس هیئت مدیره، سید مهدی عالی نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی اصغر مهریزاده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود محل شرکت به خ ولیعصر روبروی جا م جم خ مهیار پ ۵۷ ط دوم کدپستی ۱۹۶۶۹۴۶۴۱۳ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11103990
آگهی تصمیمات شرکت تکنو تار سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ علی اصغر مهریزاده به کدملی ۰۰۴۲۶۱۴۴۰۶ به جای محمدحسین طالقانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883818
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حیدر مغنی شماره ملی ۰۹۴۱۹۳۶۱۸۱ به جای آقای محمدرضا طلائی به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید پ۹۵۰۴۰۹۳۴۰۱۳۱۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921437
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران ک. م ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین ک. م ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۴۳۰۳۰۱۷۷۸۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086743
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ و شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ و شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۰۱۹۳۵۱۹۷۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200133
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به نمایندگی سعید عباسی به کد ملی ۰۰۴۶۴۴۹۵۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به نمایندگی مهدی دوست برحقی به کد ملی ۰۰۵۹۷۳۴۶۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به نمایندگی حیدر مغنی به کد ملی ۰۹۴۱۹۳۶۱۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به نمایندگی مهردادجزایری به کد ملی ۰۰۴۰۰۸۰۸۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت نگین ساحل رویال به نمایندگی محمدحسن گرمان به کد ملی ۶۲۷۹۴۰۵۵۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به نمایندگی علی افشین به کد ملی ۲۶۹۱۱۰۴۵۰۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اجرای مصوبات هیئت مدیره شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تائید هیئت مدیره. پیش بینی و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره به منظور تصویب. شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی و امضاء عقد قراردادهای مربوط به آن برابر با آیین نامه معاملات مصوب و بروز شده در هیئت مدیره (وظیفه بروز رسانی و تصویب آیین نامه‌ها نیز به عهده مدیرعامل می‌باشد) امضاء و انجام قراردادهای مربوط و عقد هر نوع قرارداد تغییر و تعدیل و فسخ و اقاله آن در مورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد، پس از تائید هیئت مدیره. ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با تصمیم مدیرعامل و دیگر امضای مجاز شرکت. واگذاری یا اعطا و عزل نمایندگی مربوط به فروش و خدمات پس از فروش. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) پس از تائید هیئت مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علامت تجاری و استفاده از مزایای علائم تجاری به نفع شرکت. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی پس از تائید در هیئت مدیره. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تائید در هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم در مورد فروش اقلام راکد و ناباب و اجناس اسقاطی و ضایعات بر اساس آئین نامه معاملات. انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و موارد دیگری که نتیجه و اعلام آن در جراید قانونا الزامی است. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره، تخلیه عین مستاجره، تقاضای تعدیل اجاره بها، تقاضای تجدید در رأی صادره و اجرای آن پس از تائید هیئت مدیره. نصب کلیه معاونین و مدیران شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیئت مدیره. عزل کلیه کارکنان اعم از معاونین، مدیر و سایر پرسنل شرکت، تعیین حقوق و دستمزد و پاداش، تنبیه و تشویق، مرخصی و بازنشستگی، مستمری وراث و سایر شرایط استخدام مطابق با آیین نامه تصویب شده هیئت مدیره و قوانین مرتبط. تعیین قیمت ارائه خدمات به مشتریان با توجه به روتین نبودن کار و ضرورت ارائه قیمتهای رقابتی بر اساس گزارش کارشناسی، ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت پس از تائید هیئت مدیره. تعیین قیمت فروش قطعات یدکی، با توجه به مفصل بودن لیست مربوطه و ضرورت اعمال تغییرات و اصلاحات لازم بطور مکرر. اعطاء تسهیلات مالی (وام) به پرسنل بر اساس آئین نامه مصوبه شرکت و ضوابط مربوطه. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انعقاد قرارداد، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات پس از تائید در هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع نام یا علامت تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره پس از تائید در هیئت مدیره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با تائید هیئت مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا با تائید هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت شامل جزایی و حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب بدون حق صلح و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستورلازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و درخواست توقیف مضنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار درماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. پ۹۵۰۹۳۰۸۹۶۲۸۱۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510068
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه جوان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۲۱۴۵۸۸۸۱۵۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13995031
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید عباسی با کد ملی ۰۰۴۶۴۴۹۵۲۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ به سمت مدیرعامل و آقای حیدر مغنی با کد ملی ۰۹۴۱۹۳۶۱۸۱ به نمایندگی شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و آقای محمد حسن گرمان نیزکماکان به نمایندگی شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ در سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره ابقاءگردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۰۳۲۳۷۸۳۸۴۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198596
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جوان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۶۱۲۸۵۲۲۲۲۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402298
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

آگهی تغییرات شرکت تکنو تار سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، قراردادها، چکها، برات‌ها و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره به مدیر عامل بشرح ذیل می‌باشد: اجرای مصوبات هیئت مدیره شرکت - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تائید هیئت مدیره - پیش بینی و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره به منظور تصویب - شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی و امضاء عقد قراردادهای مربوط به آن برابر با آیین نامه معاملات مصوب و بروز شده در هیئت مدیره (وظیفه بروز رسانی و تصویب آیین نامه‌ها نیز به عهده مدیر عامل می‌باشد) - امضاء و انجام قراردادهای مربوط و عقد هر نوع قرارداد تغییر و تعدیل و فسخ و اقاله آن در مورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد، پس از تائید هیئت مدیره - ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با تصمیم مدیر عامل و دیگر امضای مجاز شرکت - واگذاری یا اعطا و عزل نمایندگی مربوط به فروش و خدمات پس از فروش ۸ - واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) پس از تائید هیئت مدیره ۹ - مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علامت تجاری و استفاده از مزایای علائم تجاری به نفع شرکت ۱۰ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی پس از تائید در هیئت مدیره ۱۱ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تائید در هیئت مدیره ۱۲ - اتخاذ تصمیم در مورد فروش اقلام راکد و ناباب و اجناس اسقاطی و ضایعات بر اساس آئین نامه معاملات ۱۳ - انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و موارد دیگری که نتیجه و اعلام آن در جراید قانونا الزامی است ۱۴ - اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره، تخلیه عین مستاجره، تقاضای تعدیل اجاره بها، تقاضای تجدید در رأی صادره و اجرای آن پس از تائید هیئت مدیره ۱۵ - نصب کلیه مدیران شرکت با پیشنهاد مدیر عامل و تائید هیئت مدیره ۱۶ - عزل کلیه کارکنان اعم از معاونین، مدیر و سایر پرسنل شرکت، تعیین حقوق و دستمزد و پاداش، تنبیه و تشویق، مرخصی و بازنشستگی، مستمری وراث و سایر شرایط استخدام ۱۷ - تعیین قیمت ارائه خدمات به مشتریان با توجه به روتین نبودن کار و ضرورت ارائه قیمتهای رقابتی بر اساس گزارش کارشناسی، ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت پس از تائید هیئت مدیره ۱۸ - تعیین قیمت فروش قطعات یدکی، با توجه به مفصل بودن لیست مربوطه و ضرورت اعمال تغییرات و اصلاحات لازم بطور مکرر ۱۹ - اعطاء تسهیلات مالی (وام) به پرسنل بر اساس آئین نامه مصوبه شرکت و ضوابط مربوطه ۲۰ - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ۲۱ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۲۲ - انعقاد قرارداد، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات پس از تائید در هیئت مدیره ۲۳ - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع نام یا علامت تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره پس از تائید در هیئت مدیره ۲۴ - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با تائید هیئت مدیره ۲۵ - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا با تائید هیئت مدیره ۲۶ - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت شامل جزایی و حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب بدون حق صلح و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستورلازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و درخواست توقیف مضنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار درماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402321
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰

آگهی تغییرات شرکت تکنو تار سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه