شرکت گلوکوزان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861655731


شماره ثبت:
14012
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1349/3/31
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ويلا-خيابان شهيد سپهبد قرني-خيابان سپند-پلاك 41-طبقه همكف- 1598817611

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهدی یزدان شناس 1267155
محمد علی پروانه 1603344
غلامرضا مصطفی پور 1603344
کاووس سلیمی 1603344
هادی اسپندیاری محلاتی 9531205
آقای محمد مفید چپردار 10650908
عبدالغفار غفاری 10650908
آقای حمید صادقیان 12720879
آقای سید محمدصادق آل یاسین 12720879
آقای رضا مرادی علی عربی 14353486
آقای امیر حسین صداقی 14353486
محمدرضا نظری 14353486
آقای محمد حجت الاسلامی 14353486

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 699840
آگهی تصمیمات شرکت گلوکزان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۰۱۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا نظری به ک م۳۸۰۰۰۲۸۲۶۳ به نمایندگی از شرکت ایران و فرانسه به ش م۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ و مهدی یزدان شناس به ک م۰۴۵۱۱۶۱۲۸۶ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان به ش م۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و عبدالغفار غفاری به ک م۴۸۹۸۴۰۳۳۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به ش م۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و حمید صادقیان به ک م۴۴۱۰۹۰۷۰۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به ش م۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ و محمد مفیدچپردار به ک م۰۰۷۱۴۷۳۷۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سینا به ش م۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ که محمدرضا نظری بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی یزدان شناس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۳ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به وی تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۳۰۱۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267155
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نظری طی حکم شماره ۳۷۹۸۹ ۱۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ و آقای مهدی یزادن شناس طی حکم شماره ۹۲۱۰ ۹۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ و آقای غلامرضا مصطفی پور طی حکم شماره ۳۷۹۸۸ ۱۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و آقای حمید صادقیان طی حکم شماره ۳۹۵ ۱۰۷ مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ و آقای محمد مفید چیردار طی حکم شماره ۴۱۱۶ ۹۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به عنوان اعضای هیات مدیره تعیین شدند: که آقای محمدرضا نظری به شماره ملی ۳۸۰۰۰۲۸۲۶۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی یزدان شناس به شماره ملی ۰۴۵۱۱۶۱۲۸۹ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. پ۱۷۴۵۳۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267165
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل: شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۴۵۳۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302305
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۷۶۰۷۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346044
آگهی تغییرات شرکت گلو کوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. پ۱۷۷۴۶۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603344
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نظری با شماره ملی ۳۸۰۰۰۲۸۲۶۳ به نمایندگی از شرکت ایران و فرانسه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای مهدی یزدان شناس با شماره ملی ۰۴۵۱۱۶۱۲۸۹ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای غلامرضا مصطفی پور با شماره ملی ۰۹۳۳۶۱۶۴۲۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای حمید صادقیان با شماره ملی ۴۴۱۰۹۰۷۰۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای محمد علی پروانه با شماره ملی ۲۲۷۹۶۹۴۵۹۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای کاوس سلیمی با شماره ملی ۵۶۶۹۵۰۲۳۳۷ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به عنوان مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۱۲۴۲۵۵۵۴۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9531205
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۸۹ مهدی یزدان شناس به کد ملی ۰۴۵۱۱۶۱۲۸۹ به نمایندگی بنیاد مستضعفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۹۲۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمید صادقیان به کد ملی ۴۴۱۰۹۰۷۰۹۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا نظری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بسمت عضو هیئت مدیره و هادی اسپندیاری کد ملی ۰۰۴۱۵۹۳۸۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، عبدالغفار غفاری به کد ملی ۰۰۴۱۵۹۳۸۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدات تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9710379
آگهی تغییرات شرکت کلو کوزان سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۰۱۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۸۹ محمد ربیع زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه بجای مرتضی سیدنساج بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10537372
آگهی تصمیمات شرکت گلوکوزان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10650908
آگهی تصمیمات شرکت گلوکزان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا نظری به ک م۳۸۰۰۰۲۸۲۶۳ به نمایندگی از شرکت ایران و فرانسه به ش م۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ و مهدی یزدان شناس به ک م۰۴۵۱۱۶۱۲۸۶ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان به ش م۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و عبدالغفار غفاری به ک م۴۸۹۸۴۰۳۳۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به ش م۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و حمید صادقیان به ک م۴۴۱۰۹۰۷۰۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به ش م۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ و محمد مفیدچپردار به ک م۰۰۷۱۴۷۳۷۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سینا به ش م۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ که محمدرضا نظری بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی یزدان شناس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۳ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به وی تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11007587
آگهی تصمیمات شرکت گلوکزان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۰۱۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ و شرکت سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11019776
آگهی تصمیمات شرکت گلوکوزان سهامی عام به شماره ثبت۱۴۰۱۲ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704224
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی هشیار بهمند ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ۹۴۱۲۱۹۱۲۸۶۳۹۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704234
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به بند ب ماده ۲ اساسنامه با عنوان موضوعات فرعی اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید انجام فعالیتهای آزمایشگاهی و ارایه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص ثالث. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم پ۹۴۱۲۱۹۶۶۱۶۰۸۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720879
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نظری با شماره ملی ۳۸۰۰۰۲۸۲۶۳ به نمایندگی از شرکت ایران و فرانسه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای امیرحسین صداقی با شماره ملی ۰۰۶۲۵۲۲۹۹۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - آقای سید محمد صادق آل یاسین با شماره ملی ۰۰۳۴۷۵۵۵۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای حمید صادقیان با شماره ملی ۴۴۱۰۹۰۷۰۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای محمد حجت الاسلامی با شماره ملی ۳۲۵۷۶۲۲۸۷۲ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره مدیرعامل به استناد ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات خصوصی - پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب - پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت - استخدام، نصب، عزل و ترفیع کلیه کارگران و کارکنان شرکت و تعیین حقوق و مزایای آنها طبق ضوابط و مقررات شرکت - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات - ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره شرکت - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه و مزایده و کلیه عملیات و معاملات که جزء موضوع شرکت باشد، با توجه به آیین نامه معاملات و مصوبات هیات مدیره - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و ثبت مصوبات مجامع عمومی شرکت - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از ادامه آن اعم از حقوقی و کیفری در دادسراها و دادگاههای قضایی و اداری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی، اعاده دادرسی، واخواهی، تعیین وکیل، تردید یا انکار نسبت به سند طرف، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین مصدق، تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه تکالیف ناشیه از مقررات داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و یا با توکیل به غیر ولو کرارا با حق عزل وکلا، اقرارخواه به امری که کاملا قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، واعتراض ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایدائی در ادارات ثبت و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی - پیشنهاد میزان استهلاک‌ها جهت تصویب به هیات مدیره - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ۹۵۰۱۱۰۴۹۶۱۴۴۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320189
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار به مند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ وبنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ وشرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ وشرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ وشرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۲۰۳۱۰۶۴۵۱۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517068
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نظری کدملی ۳۸۰۰۰۲۸۲۶۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای امیرحسین صداقی کدملی ۰۰۶۲۵۲۲۹۹۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و آقای حمید صادقیان کدملی ۴۴۱۰۹۰۷۰۹۳ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد حجت الاسلامی کدملی ۳۲۵۷۶۲۲۸۷۲ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سیدمحمدصادق آل یاسین کدملی ۰۰۳۴۷۵۵۵۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ۹۶۰۴۲۶۶۰۸۵۰۵۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866180
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پلاک مرکز اصلی شرکت از ۶۱ (قدیم) به ۴۱ (جدید) تغییر یافت. پ۹۶۱۱۲۱۸۰۶۸۸۴۸۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949749
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت وحسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۲۲۶۵۹۵۴۹۹۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353486
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نظری به کد ملی ۳۸۰۰۰۲۸۲۶۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای رضا مرادی علی عربی به کد ملی ۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حمید صادقیان به کد ملی ۴۴۱۰۹۰۷۰۹۳ بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد حجت الاسلامی به کد ملی ۳۲۵۷۶۲۲۸۷۲ بنمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای امیرحسین صداقی به کد ملی ۰۰۶۲۵۲۲۹۹۱ بنمایندگی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵) به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره پ۹۷۰۹۲۰۷۳۳۴۷۷۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه