دارو سازی اسوه

شرکت دارو سازی اسوه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861651780
تهران شهرك قدس فاز يك خ ايران زمين خ مهستان پ 15 1468783447
14
افراد
19
آگهی‌ها
11234
شماره ثبت
1345/11/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 543869
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725071
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام به شماره ثبت۱۱۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۷ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۹۸۸۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047169
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ محل شرکت به تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج سه راه شیر پاستوریزه شادآباد خ ۱۷ شهریور کدپستی ۱۳۷۱۸۴۵۳۱۱ منتقل گردید. پ۱۶۴۰۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063891
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ محمد عبده زاده به کدملی ۴۵۲۹۷۳۰۰۸۵ به جای عباس کبریایی زاده به کدملی ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. پ۱۶۴۹۸۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133406
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت۱۱۲۳۴ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس شرکت برای سال مالی ۹۲ انتخاب شد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند: محمد عبدزاده ش ملی ۴۵۲۹۷۳۰۰۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفا دارو بسمت مدیرعامل و عضو و مهدی محمدزاده ش ملی ۴۹۲۹۵۲۸۵۵۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی کیمیدارو بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حسن زاده خاکمردانی ش ملی ۲۸۰۲۴۳۷۸۰۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابر ابن حیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس شفیعی ش ملی ۰۳۸۳۹۷۲۱۸۳ به نمایندگی از شرکت رامو فارمین و خانم ملیحه غنی ش ملی ۰۰۷۶۷۶۹۴۵۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بسمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۸۳۰۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419971
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام شماره ثبت۱۱۲۳۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۸ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ سهم عادی بانام ۱۰۰۰ ریالی است از محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ ۱/۲/۹۳ تکمیل امضا گردید. پ۱۸۱۰۰۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530766
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۴۲۵۲۴۸۴۴۶۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614115
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ناصر طاهری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۰۸۸۲ به جای آقای عباس شفیعی به شماره ملی ۰۳۸۳۹۷۲۱۸۳، به نمایندگی از شرکت راموفارمین به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴، به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۹۱۶۴۵۴۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9817763
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ واصل گردید: شاهین آخوندزاده بستی به کد ملی ۰۰۳۹۴۲۵۸۲۷ بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حسن زاده خاکمردانی به کد ملی ۲۸۰۲۴۳۷۸۰۱ بنمایندگی از شرکت داروسازی جابرابن حیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس کبریایی زاده به شماره ملی ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عباس شفیعی به کد ملی ۰۳۸۳۹۷۲۱۸۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۹۰۵ و داود شجاعی زاده به کد ملی ۰۰۴۷۴۶۷۱۱۸ بنمایندگی از صندوقهای بازنشستگی پس از انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9985039
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: رضا ابوفاضلی به ک م ۰۰۴۷۲۸۱۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به ش م ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به ش م ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ به نمایندگی عباس کبریایی زاده به ک م ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حسن زاده خاکمردانی به ک م ۲۸۰۲۴۳۷۸۰۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس شفیعی به ک م ۰۳۷۳۹۷۲۱۸۳ و داود شجاعی زاده به ک م ۰۰۴۷۴۶۷۱۱۸ و هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق مفاد صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10988367
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام به شماره ثبت۱۱۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۷ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11021786
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به ش ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و شرکت داروسازی جابربن حیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ و صندوق بازنشستگی رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت اعضاء اصلی و شرکت خدماتی تدارک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ایران به ش ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ اعضاء علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12892499
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۴۱۴۲۸۹۶۴۴۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316436
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی دارابی به شماره ملی ۰۴۹۱۲۰۳۶۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وحیدرضا میرآبی به شماره ملی ۴۶۰۹۶۵۲۹۰۰ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابرابن حیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره سید ناصر طاهری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۰۸۸۲ به نمایندگی از شرکت داروسازی راموفارمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جمال شیرازی به شماره ملی ۰۴۹۰۷۷۹۴۳۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ملیحه غنی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۶۹۴۵۳ به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره پ۹۵۱۲۰۱۹۸۳۷۲۴۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448929
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید. اشخاص ذیل برای مدت ۲ سال بعنوان هیئت مدیره انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری شفا دارو بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ شرکت صنعتی کیمیدارو بشناسه ملی۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ شرکت داروسازی راموفارمین بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴ شرکت داروسازی جابرابن حیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475281
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی دارابی به شماره ملی ۰۴۹۱۲۰۳۶۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وحیدرضا میرآبی به شماره ملی ۴۶۰۹۶۵۲۹۰۰ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابرابن حیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا جعفر آقایی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۷۷۰۸۰ به نمایندگی از شرکت داروسازی راموفارمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جمال شیرازی به شماره ملی ۰۴۹۰۷۷۹۴۳۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ملیحه غنی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۶۹۴۵۳ به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۲۸۷۹۹۳۲۵۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660731
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی دارابی به کدملی ۰۴۹۱۲۰۳۶۸۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وحید رضا میرآبی به کدملی ۴۶۰۹۶۵۲۹۰۰ به نمایندگی از طرف شرکت دارو سازی جابرابن حیان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد رضا جعفر آقایی به کدملی ۰۴۵۱۶۷۷۰۸۰ به نمایندگی از طرف شرکت دارو سازی راموفارمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جمال شیرازی به کدملی ۰۴۹۰۷۷۹۴۳۳ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ملیحه غنی به کدملی ۰۰۷۶۷۶۹۴۵۳ به نمایندگی از طرف گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آنها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بر اساس ماده ۴۲ اساسنامه و مفاد ماده ۱۲۸ اصلاحی قانون تجارت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع صاحبان سهام نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی، حقوقی، کلیه ادارات دولتی و موسسات، شرکت‌های خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری، قضایی و غیره تنظیم آیین نامه‌های داخلی و ارائه آنها برای بررسی و تصویب هیئت مدیره استخدام، عزل و نصب کارکنان شرکت بر اساس چارت سازمانی تصویب شده توسط هیئت مدیره و همچنین تنبیه و تشویق آنان طبق آیین نامه مربوطه توضیح: عزل و نصب مدیران یا معاونین بلافصل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره انجام میگیرد. تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و پرداخت مخارج و هزینه‌های مربوطه در چارچوب قوانین جاری کشور و بودجه و ضوابط مصوب هیئت مدیره. انجام هزینه‌های شرکت در قالب بودجه و اعتبارات مصوب هیئت مدیره اعم از جاری و سرمایه‌ای با رعایت آیین‌های ذیربط شرکت. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی ایران. توضیح: افتتاح حساب نزد بانکهای خارج از کشور با تصویب هیئت مدیره امکان پذیر می‌باشد. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود و هزینه‌های متعلقه. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانک و موسسات و واخواست اینگونه اوراق. اخذ هرگونه تسهیلات بانکی و ایجاد تعهدات با تصویب هیئت مدیره تنظیم آیین نامه خرید و فروش محصولات، مواد اولیه، جانبی و بسته بندی موضوع فعالیت شرکت، با تصویب هیئت مدیره. انعقاد هر نوع قرار داد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت بر اساس مصوبات هیئت مدیره یا در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره مربوطه تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هیئت مدیره تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری پس از تصویب هیئت مدیره تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل، مشاور و تعیین جانشین آنها و دادن وکالتنامه به غیر اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعوی تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز داراییها و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. پ۹۶۰۷۲۴۶۱۸۸۱۷۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14089219
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۴۰۳۶۳۹۹۵۰۸۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14411393
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز ۰۶۱ ۳۷۹۵۴۹ / ۹۷۹ مورخ ۲۷/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ ۳۱۲۳۹۵۷۸۸۴۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۰۹۷۸۱۶۵ مورخ ۱/۱۰/۹۷ بانک ملت شعبه ظفر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۱۰۱۵۳۰۷۸۵۶۵۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک