شرکت مقره سازی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861639681


شماره ثبت:
162
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1353/5/2
آدرس:
شهر صنعتي كاوه 3914347315

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای امین معاضدی 1343762
اکرم علیاری 1406751
زهره مظفری 1406751
آیدا خسروی سیرکی 12709636
فاطمه آب برین 12709636
سارا کورنگی اصفهانی 12771228
محمد باقر معماریان 12771228
مهدی کورنگی اصفهانی 14220908
حمید دبیری 14220908
برات رضائیان 14225729

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1048724
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ و ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل در آن حال گردیده است. ۱ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و خانم اکرم علیاری بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعه‌ای شرکت تعیین گردید. ۳ فرهاد امیرپور بسمت رئیس و مهدی کورنگی اصفهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا لونی از طرف شرکت مدیا تجارت پویا بموجب حکم شماره ۲۵۷۱/م/ت/۹۱ ۱۳/۱۲/۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. محمدباقر معماریان از طرف شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالا آب و برق (ساتکاب) بموجب حکم شماره ۱۰۰/۱۶۸۷۹/۹۰ ۲۲/۹/۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی حسینی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب (صبا) بموجب حکم شماره ۵۶۹۲/۲۰۳/۹۰ ۲۲/۹/۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره در سمت‌های خود ابقا شدند. ۴ کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۴۳۲۷۰ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343762
آگهی تغییرات و تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۶۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۸/۹۲ شرکت که در تاریخ ۹/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات و تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ امین معاضدی بشماره ملی ۰۰۵۵۸۶۷۳۹۱ (از طرف شرکت مدیا تجارت پویا بموجب حکم شماره ۲۵۲ ۹۲ مورخ ۲۵/۸/۹۲) بجای آقای غلامرضا لونی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲ کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل (آقای امین معاضدی) و یکی از اعضاء هیئت مدیره (فرهاد امیر پور، مهدی کورنگی، محمد باقر معماریان، سید مهدی حسینی) و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۸۵۶۱۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۰۲۸۸۷ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406639
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایرن سهام عام شماره ثبت ۱۶۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ ۱۹/۱۲/۹۲ شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید. ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی که تماما پرداخت شده می‌باشد. ش۱۸۰۵۶۰۰ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406751
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایرن سهامی عام شماره ثبت ۱۶۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ مورد تصویب واقع شد. ۲ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و خانم اکرم علیاری بشماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ مهدی کورنگی اصفهانی بشماره ملی ۱۲۸۴۴۵۵۳۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و زهره مظفری بشماره ملی ۰۰۴۱۰۷۴۴۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین معاضدی بشماره ملی ۰۰۵۵۸۶۷۳۹۱ به نمایندگی از شرکت مدیا تجارت پویا به حکم شماره ۲۵۶۹۲ ۱۲/۱۲/۹۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد باقر معماریان بشماره ملی ۰۶۰۲۳۱۰۵۷۴ به نمایندگی از شرکت ساتکاب بموجب حکم شماره ۹۲/۱۹۷۸۹/۱۰۰ ۱۳/۱۲/۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره و فاطمه آب برین بشماره ملی ۰۰۶۴۲۶۲۱۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۰۵۵۹۸ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704430
آگهی تصمیمات شرکت مقره سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۶۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ با استعفا امین معاضدی از نمایندگی شرکت مدیا تجارت پویا موافقت و سارا کورنگی بموجب حکم شماره ۰۴۵/۹۳ ۷/۷/۹۳ بنمایندگی از شرکت مدیا تجارت پویا بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲ زهره مظفری بسمت رئیس هیئت مدیره، مهدی کورنگی اصفهانی مدیرعامل و نایب رئیس، شرکت ساتکاب بنمایندگی محمد باقر معماریان و فاطمه آب برین بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل باامضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی باامضا مدیرعامل و یا مشاور عالی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۸۸۹۳۹۸ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9544784
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ بابک پیروز به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی حسینی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدباقر معماریان به نمایندگی از طرف شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت و ساخت و تهیه کالای آب و برق (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و داریوش پاک بین به نمایندگی از طرف شرکت مواد ویژه لیا (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا صالحی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی توسعه قویم (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ با توجه به استعفاء مدیرعامل مطابق مفاد اساسنامه (ماده ۴۳) بابک پیروز به عنوان سرپرست تا تعیین مدیرعامل انتخاب گردید. ثبت اسناد شهرستان ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946862
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره۱۶۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۷/۷/۸۹ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ به جای آقای کیومرث مومنی آقای مهدی حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تا پایان تصدی دوره هیئت مدیره انتخاب شد. ۲ حسن خورسندمودب (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل (حسن خورسندمودب) و یکی از اعضاء هیئت مدیره (سید حسین طبسی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) و محمدباقر معماریان به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) (سهامی خاص) مهدی حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت برق و آب صبا (سهامی عام) میرزا علی آیت الهی به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم (سهامی خاص) مصطفی محمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه (سهامی عام) و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10256904
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱. صورت‌های مالی شامل ترازنامه بتاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۱ سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳. موسسه حسابرسی کوشا منش بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و احمد موسوی بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ تعیین گردیدند. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10375545
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۱۶۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۶/۹/۹۰ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه به تاریخ ۳۱/۶/۹۰ سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی کوشامنش بسمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و احمد موسوی بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم، شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و برق (صبا) شرکت مواد ویژه لیا بسمت اعضاء هیئت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد شهرستان ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10524890
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۹/۸۸ شرکت در تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ ترازنامه و صورتهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی کوشامنش بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی، احمد موسوی بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10630066
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/۸۹ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ به جای آقای علی دقیقیان آقای میرزا علی آیت اللهی به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم (سهامی خاص) به سمت عضو جدید هیئت مدیره تا پایان تصدی دوره هیئت مدیره (۱۱/۳/۱۳۹۰) انتخاب شدند. ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709636
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت مدیا تجارت پویا (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۲۸۹۳ مهدی کورنگی اصفهانی با شماره ملی ۱۲۸۴۴۵۵۳۱۹ شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۷۲۱ آیدا خسروی سیرکی به شماره ملی۱۲۸۸۶۳۶۳۴۲ فاطمه آب برین با شماره ملی۰۰۶۴۲۶۲۱۵۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی منتهی ۳۱/۶/۱۳۹۵ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. / ش۹۴۱۲۲۴۹۲۷۲۵۰۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771228
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سارا کورنگی اصفهانی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۹۵۴۵۷ به نمایندگی شرکت مدیا تجارت پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۸۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی کورنگی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۵۵۳۱۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، محمد باقر معماریان به شماره ملی ۰۶۰۲۳۱۰۸۱۴ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۷۲۱ و آیدا خسروی سیرکی به شماره ملی ۱۲۸۸۶۳۶۳۴۲ و فاطمه آب برین به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۲۱۵۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۵۰۲۱۱۶۹۰۳۸۲۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548632
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ و نامه تاییدیه شماره ۷۱۶۸/۲۰ مورخ ۳۱/۳/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۳روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۱۶۷۴۲۵۶۳۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016606
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه وحساب سودو زیان شرکت منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۲۱۷۳۸۳۷۸۲۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220908
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۱۴۲۹۸ مورخ ۵/۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱شرکت مدیا تجارت پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۸۹۳، مهدی کورنگی اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۵۵۳۱۹، برات رضائیان به شماره ملی ۰۸۷۲۷۳۸۱۶۷، حمید دبیری به شماره ملی ۰۰۵۹۳۵۰۰۰۸ و فاطمه آب برین به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۲۱۵۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. / ش۹۷۰۶۲۶۹۶۱۵۴۷۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225729
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۱۴۲۹۸ مورخ ۵/۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱سارا کورنگی اصفهانی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۹۵۴۵۷ به نمایندگی از شرکت مدیا تجارت پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۸۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی کورنگی اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۵۵۳۱۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، فاطمه آب برین به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۲۱۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، برات رضائیان به شماره ملی ۰۸۷۲۷۳۸۱۶۷ و حمید دبیری به شماره ملی ۰۰۵۹۳۵۰۰۰۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۷۰۷۰۱۱۳۱۶۱۳۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه