شرکت بوتان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861634770


شماره ثبت:
4083
تعداد بازدید:
37
تأسیس:
1332/5/18
آدرس:
تهران سهروردي شمالي كوچه نيكو قدم پلاك 54 1551814419

اشخاص

عنوان طبق آگهی
منصوره خلیلی عراقی 1149217
محسن خلیلی عراقی 1149217
عباس اسرار حقیقی 1149218
سعید خلیلی عراقی 11144345
محمدحسن استحقاری 12662248
فرهنگ مهربانی 12662459
آقای شهریار خاشع 12991138
غلامحسین داودآبادی 12991138
محمدتقی سمنانی 13562237
خسرو کاردگر 13562237
آقای فاتح برائی 14319678
مسعود حسین مردی 14319678

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1061154
آگهی تصمیمات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین داودآبادی به ک. م۰۳۸۱۵۸۲۸۹۲ به نمایندگی شرکت ابکوه سامان بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۶۴۹۴۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149217
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن خلیلی عراقی کدملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سعید خلیلی عراقی کدملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره منصوره خلیلی عراقی کدملی ۰۰۳۰۵۱۰۲۷۹ و محمدحسن استحقاری کدملی ۳۲۵۶۰۹۹۶۶۱ و غلامحسین داودآبادی کدملی ۰۳۸۱۵۸۲۸۹۲ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۹۱۵۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149218
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن خلیلی عراقی کدملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ و سعید خلیلی عراقی کدملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ و منصوره خلیلی عراقی کدملی ۰۰۳۰۵۱۰۲۷۹ و محمدحسن استحقاری کدملی ۳۲۵۶۰۹۹۶۶۱ و شرکت آبکوه سامان به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خسرو کاردگر کدملی ۶۵۹۹۷۸۲۵۵۸ و فرهنگ مهربانی کدملی ۰۰۳۹۹۹۰۷۶۱ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به عنوان بازرس اصلی آقای عباس اسرارحقیقی به شماره ملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۱۵۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196357
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: هیات مدیره میتواند مرکز اصلی شرکت را تعیین نماید و در داخل یا خارج از کشور , شعبه یا نمایندگی هایی دایر یا منحل نماید. پ۱۷۱۴۰۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196379
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان سهروردی شمالی کوچه شهید نیکوقدم پلاک۵۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۱۴۰۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405968
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۰۸۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن خلیلی عراقی به کد ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید خلیلی عراقی به کد ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور خلیلی عراقی به کد ملی ۰۰۳۰۵۱۰۲۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد حسن استحقاری به کد ملی ۳۲۵۶۰۹۹۶۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و غلامحسین داود آبادی به کد ملی ۰۳۸۱۵۸۲۸۹۲ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء قائم مقام مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۵۰۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584876
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیداران ش م۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی ک م ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۲۹۶۲۱۵۸۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9577420
آگهی تصمیمات شرکت بوتان سهامی عام ثبت شده بشماره۴۰۸۳و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محسن خلیلی عراقی سعید خلیلی عراقی منصوره خلیلی عراقی محمدحسن استحقاری شهریار خاشع بسمت اعضای اصلی و خسرو کاردگر فرهنگ مهربان بسمت اعضای علی البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۸۹ محسن خلیلی عراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید خلیلی عراقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10039704
آگهی تصمیمات شرکت بوتان سهامی عام ثبت شده به شماره۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11144345
آگهی تصمیمات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت۴۰۸۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۵۷۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار حقیقی به کد ملی۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهریار خاشع به کد ملی۳۲۳۰۶۹۵۳۹۹ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ و محسن خلیلی عراقی به کد ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ و سعید خلیلی عراقی به کدملی۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ و محمدحسن استحقاری به کد ملی۳۲۵۶۰۹۹۶۶۱ و منصوره خلیلی عراقی به کد ملی۰۰۳۰۵۱۰۲۷۹ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و خسرو کاردگر به کد ملی۶۵۹۹۷۸۲۵۵۸ و فرهنگ مهربانی به کد ملی۰۰۳۹۹۹۰۷۶۱ به سمت اعضا علی البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۴/۹۰ محسن خلیلی عراقی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید خلیلی عراقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662248
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آبکوه سامان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به نمایندگی آقای مهندس محسن خلیلی عراقی با شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. - شرکت بوتان ران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶ به نمایندگی آقای محمد حسن استحقاری با شماره ملی ۳۲۵۶۰۹۹۶۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶ به نمایندگی آقای غلامحسین داودآبادی با شماره ملی ۰۳۸۱۵۸۲۸۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۵۳۹ به نمایندگی آقای خسرو کاردگر با شماره ملی ۶۵۹۹۷۸۲۵۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره. - شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۲۵۰۸ به نمایندگی آقای شهریار خاشع با شماره ملی ۳۲۳۰۶۹۵۳۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای فاتح برائی با شماره ملی ۳۷۶۰۱۲۸۰۰۹ (خارج از اعضا هیات مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۴۱۱۲۷۱۲۷۵۷۷۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662459
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آبکوه سامان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸، شرکت بوتان ران (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶، شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۵۳۹، شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۲۵۰۸، شرکت بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶ به عنوان اعضا اصلی و شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ و آقای فرهنگ مهربانی با شماره ملی ۰۰۳۹۹۹۰۷۶۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند انتخاب شدند پ۹۴۱۱۲۷۱۹۹۲۶۱۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991138
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آبکوه سامان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به نمایندگی مهندس محسن خلیلی عراقی با شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت بوتان ران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶ به نمایندگی فاتح برائی با شماره ملی ۳۷۶۰۱۲۸۰۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. شرکت بوتان یکتا بیتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶ به نمایندگی غلامحسین داودآبادی با شماره ملی ۰۳۸۱۵۸۲۸۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۵۳۹ به نمایندگی خسرو کاردگر با شماره ملی ۶۵۹۹۷۸۲۵۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت کالا وخدمات مهندسی بوتان با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۲۵۰۸به نمایندگی شهریار خاشع با شماره ملی ۳۲۳۰۶۹۵۳۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ودرغیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۰۷۹۸۱۶۸۶۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331425
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسیدمؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۲۱۰۸۸۱۵۵۵۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562229
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ و شرکت بوتان ران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶ و شرکت بوتان یکتا بیتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶ و شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۵۳۹ و شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. - روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۵۷۶۷۷۹۹۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562237
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محسن خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خسرو کاردگر به شماره ملی ۶۵۹۹۷۸۲۵۵۸ به نمایندگی از شرکت بوتان ران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد تقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به نمایندگی از شرکت بوتان یکتا بیتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین داود آبادی به شماره ملی ۰۳۸۱۵۸۲۸۹۲ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۵۳۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و فاتح برایی به شماره ملی ۳۷۶۰۱۲۸۰۰۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۵۵۸۴۵۲۰۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562241
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - پس از الحاق مواردی، موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تامین، خرید، فروش، ذخیره سازی و توزیع عمده و خرده کلیه مواد و فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی و تامین، نصب و تعمیر ادوات و لوازم مرتبط با آن مواد و فرآورده‌ها و همچنین تاسیس و ایجاد جایگاه‌های توزیع مواد و فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی و انجام امور بازرگانی مجاز داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات و مشارکت با سایر شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم. پ۹۶۰۵۲۵۱۸۶۱۵۴۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183321
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۰۳۵۷۲۹۶۹۲۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319678
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰

آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود با شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶ به نماینده گی شرکت بوتان ران ش. م ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶ جایگزین آقای خسرو کاردگر شد. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر تعیین گردیدند: شرکت گروه توسعه بوتان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به نمایندگی آقای محسن خلیلی عراقی با شماره ملی۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بوتان یکتا بیتا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶ به نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی تولا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ به نمایندگی آقای فاتح برائی با شماره ملی ۳۷۶۰۱۲۸۰۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۵۳۹ به نمایندگی آقای غلامحسین داود آبادی با شماره ملی ۰۳۸۱۵۸۲۸۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بوتان ران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶ به نمایندگی آقای مسعود حسینمردی با شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه