شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861629011


شماره ثبت:
11670
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1346/6/2
آدرس:
خ پاسداران شمالي م صياد شيرازي نبش نارنجستان 8 پ 523ساختمان برج آسمان 1957617114

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی عزتی 1535404
عباس بذرافکن 1535405
اسماعیل قمی جوادی 1667230
آقای مصیب محمدیان شمالی 1667230
آقای علی یوسف پور 1667230
آقای ناصر آدابی 10130990
آقای محمدصادق مفتح 10130990
خانم ایران دخت عطاریان 10130990
آقای قاسم نبی پور 10130990
آقای محمدحسین داج مر 10130990
صادق نجفی خضرلو 10130990
آقای غلامحسین گلپرور 10130990
آقای علی اکبر مهرفرد 12674640
آقای علی قنبری 12745685
آقای محمد سعیدی 12745685
آقای علیرضا تقوی 12745685
آقای علی اکبر غنجی 12774628
آقای مجتبی خسرو تاج 13181343
محمد سوری 13181355
آقای محمدعلی یزدان جو 13181355
امیر سامان ترابی 13181355
آقای احمد شهبازبیگی روزبهانی 13181355
علی جعفری سمنانی 13181355

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1535404
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۲ومجوز شماره ۳۵۴۶۳/ص مورخ ۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران داررای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۸۲۶با نمایندگی آقای عباس قبادی دارای ک. م ۵۹۶۹۶۶۹۲۹۶به عنوان عضو هیأت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (جانشین آقای محمدصادق مفتح در گروه ب) تعیین و مقرر گردید کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل یا افراد معرفی شده از طرف ایشان (گروه الف) به همراه هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا افراد معرفی شده از سوی ایشان (گروه ب) به شرح ذیل با مهر شرکت معتبر باشد. گروه الف: آقای محمدحسین داجمر ک. م۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ وآقای ناصر آدابی ک. م ۰۳۸۰۷۶۱۴۲۲وآقای علی جعفری سمنانی ک. م ۴۵۹۰۹۷۰۰۰۲۳ و آقای اسماعیل قمی جوادی ک. م ۰۴۲۰۶۲۲۵۶۵ گروه ب: آقایان: عباس قبادی ک. م۵۹۶۹۶۶۹۲۹۶ و علی یوسف پور ک. م ۴۶۸۹۳۷۶۲۲۹وصادق نجفی خضرلو ک. م ۵۰۶۹۸۰۵۱۵۰ و خانم ایراندخت عطاریان ک. م ۰۷۹۳۲۳۰۳۵۷وآقای علی عزتی ک. م۱۶۰۱۶۹۵۶۷۵وعلیرضا تقوی ۲۹۹۱۴۳۲۹۶۹ پ۹۳۰۴۳۰۲۵۳۲۹۸۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535405
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۸/۹۲ ومجوز شماره ۲۹۵۸۲/ص مورخ ۱۲/۸/۹۲سازمان بنادر وکشتیرانی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۸۲۶با نمایندگی آقای عباس قبادی ش. م ۵۹۶۹۶۶۹۲۹۶ به عنوان عضو ونایب رئیس هیأت مدیره، آقای محمد حسین داجمر دارای ش. م ۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، خانم ایراندخت عطاریان ک. م۰۰۷۹۳۲۳۰۳۵۷بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری بعنوان عضو هیئت مدیره، علی یوسف پور ش. م ۴۶۸۹۲۷۶۲۲۹بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰بعنوان عضوهیئت مدیره، صادق نجفی خضرلو ش. م ۵۰۶۹۸۰۵۱۵۰بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان باشناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ عضو هیئت مدیره وحسین عطایی بعنوان دبیر هیئت مدیره تعیین وحدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه می‌باشد. پ۹۳۰۴۳۰۱۹۴۱۳۵۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535407
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۲ ومجوز شماره۲۸۲۷۸/ص مورخ ۲۹/۷/۹۲سازمان بنادر وکشتیرانی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضائ هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹، صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۸۲۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. تراز نامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۹۲تصویب شد. پ۹۳۰۴۳۰۹۵۲۱۳۵۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667230
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۱۶۸۹/ص/۹۳ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۳ سازمان بنادرودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصیب محمدیان شمالی با کدملی ۴۵۰۰۳۹۵۰۴۰ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۸۲۶ (به جای آقای عباس قبادی در گروه ب) وخانم ایراندخت عطاریان ک. م۰۰۷۹۳۲۳۰۳۵۷بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین و مقرر گردید به استناد ماده ۴۴ اساسنامه کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل یا افراد معرفی شده از طرف ایشان (گروه الف) به همراه هر یک از اعضای هیأت مدیره ویا افراد معرفی شده از سوی ایشان (گروه ب) به شرح ذیل با مهر شرکت معتبر باشد. گروه الف: آآقای محمدحسین داجمر ک. م۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ وآقای ناصر آدابی ک. م ۰۳۸۰۷۶۱۴۳۲وآقای علی جعفری سمنانی ک. م ۴۵۹۰۹۷۰۰۲۳وآقای اسماعیل قمی جوادی ک. م ۰۴۲۰۶۳۲۵۶۵ گروه ب: آقایان: مصیب محمدیان شمالی با کدملی ۴۵۰۰۳۹۵۰۴۰وعلی یوسف پور ک. م ۴۶۸۹۳۷۶۲۳۹وصادق نجفی خضرلو ک. م ۵۰۶۹۸۰۵۱۵۰وخانم ایراندخت عطاریان ک. م ۰۷۹۳۲۳۰۳۵۷وآقای علی عزتی ک. م۱۶۰۱۶۹۵۶۷۵وعلیرضا تقوی با کدملی ۲۹۹۱۴۳۲۹۶۹ پ۹۳۰۷۲۷۲۵۰۹۱۷۸۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876550
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۶۷۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/۸۹ ایران دخت عطاریان به جای محمدمهدی راسخ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند امضا کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل یا افراد معرفی شده از طرف ایشان گروه الف همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا افراد معرفی شده از طرف ایشان از گروه ب همراه با مهر شرکت معتبر است افراد گروه الف به شرح ذیل محمدحسین داجمر و احمد سرکندی و علی جعفری سمنانی و اسماعیل قمی جوادی و گروه ب عبارتند از محمدصادق مفتح و علی یوسف پور و صادق نجفی خضرلو و ایران دخت عطاریان و قاسم نبی پور غلامحسین گلپرور و علیرضا تقوی و فرهاد وزین رام. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10130990
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۶۷۰و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۷/۹۰ ناصر آدابی به کدملی۰۳۸۰۷۶۱۴۳۲ بعنوان معاون مالی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جایگزین احمد سرکندی در گروه الف گردید و باستناد ماده۴۴ اساسنامه کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل یا افراد معرفی شده از طرف ایشان (گروه الف) به همراه هریک از اعضای هیئت مدیره و یا افراد معرفی شده از سوی ایشان (گروه ب) به شرح ذیل با مهرشرکت معتبراست. گروه الف: محمدحسین داجمر به کدملی۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ و ناصر آدابی و علی جعفری سمنانی به کدملی۴۵۹۰۹۷۰۰۲۳ و اسماعیل قمی جوادی به کدملی۰۴۲۰۶۳۲۵۶۵. گروه ب: محمدصادق مفتح به کدملی۰۳۸۳۵۵۱۴۴۷ و علی یوسف پور به کدملی۴۶۸۹۳۷۶۲۳۹ و صادق نجفی خضرلو به کدملی۵۰۶۹۸۰۵۱۵۰ و ایران دخت عطاریان به کدملی۰۷۹۳۲۳۰۳۵۷ و غلامحسین گلپرور به کدملی۰۰۴۲۵۰۴۸۶۴ و قاسم نبی پور به کدملی۲۹۹۲۳۷۵۰۵۵ و علیرضا تقوی به کدملی۲۹۹۱۴۳۲۹۶۹ و فرهاد وزین رام به کدملی۰۰۴۵۳۰۰۱۷۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674640
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۴۷۴۹/ص/۹۴ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ سازمان بنادروکشتیرانی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد سعیدی با کدملی شماره ۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای علی قنبری با کدملی شماره ۵۵۵۸۸۰۵۷۳۰ به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۸۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی یزدان جو با کدملی شماره ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی یوسف پور با کدملی شماره ۴۶۸۹۳۷۶۲۳۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر مهرفرد با کدملی شماره ۴۲۸۴۱۴۸۱۳۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه اختیارات تفویض شده از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مجامع، هیأت‌ها و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب دستورالعمل‌های داخلی شرکت در چهارچوب ایین نامه‌های مصوب. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه، تشویق و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و مأموریت‌ها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. (تا سقف ۱۰۰ هزار دلار (ارزی) و یک میلیارد ریال (ریالی)) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند و مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی تا سقف ۵ میلیون دلار (پرونده‌های ارزی) و یک میلیارد ریال (پرونده‌های ریالی) مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونین یا کارکنان شرکت تفویض نماید. پ۹۴۱۲۰۴۴۲۲۵۷۸۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745685
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۰۰۶۲/ص/۹۴ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یک نفر از اعضای گروه (ب) و در غیاب مدیرعامل یک نفر از اعضای گروه (الف) به همراه یک نفر از اعضای گروه (ب) به شرح ذیل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. گروه (الف) آقایان محمد سعیدی کدم ۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷ علی یوسف پور کدم ۴۶۸۹۳۷۶۲۳۹ احمد شهباز بیگی روزبهانی کدم ۴۰۷۲۵۸۲۰۳۴ گروه (ب) آقایان علی قنبری کدم ۵۵۵۸۸۰۵۷۳۰ محمدعلی یزدان جو کدم ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ علی جعفری سمنانی کدم۴۵۹۰۹۷۰۰۲۳ امیر سامان ترابی زاده کدم ۰۰۳۹۳۶۲۲۰۵ علیرضا تقوی کدم ۲۹۹۱۴۳۲۹۶۹ پ۹۵۰۱۲۵۷۴۴۴۲۷۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774628
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ و بموجب مجوز شماره ۲۴۴۴ /ص/۹۵ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر غنجی فشکی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۳۹۰۰۹ به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۱۲۴۷۰۲۷۵۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181343
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۶۳۶۰/ص/۹۵ مورخ ۹/۸/۹۵ سازمان بنادر و در یا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب نامه شماره ۱۲۰۸۹۷/۶۰ مورخ ۲۶/۵/۹۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و با استناد به مصوبه شماره.۵۱۵۱۱/ت۵۳۳۱۲ ه مورخ ۳/۵/۹۵ هیات وزیران آقای مجتبی خسرو تاج با کدملی ۰۷۹۳۱۷۸۶۹۱ به عنوان عضو هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت سهامی عام) جانشین آقای علی قنبری کدملی ۵۵۵۸۸۰۵۷۳۰ تعیین گردید …در نتیجه اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد سعیدی کدملی ۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷ را به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای مجتبی خسروتاج کدملی ۰۷۹۳۱۷۸۶۹۱ را به عنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای علی اکبر غنجی فشکی کدملی ۰۰۵۳۰۳۹۰۰۹ به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب گردیدند.. هیات مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل را به شرح پیوست (قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه) تعیین و تفویض نمود. اختیارات مفوضه هیات مدیره به مدیرعامل موضوع بند ۵ صورتجلسه مورخ ۲۷/۵/۹۵ بشرح ذیل تعیین گردید:. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مجامع، هیأت‌ها و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،. تصویب دستورالعمل‌های داخلی شرکت در چهارچوب آیین نامه‌های مصوب.. اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران.. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه، تشویق و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و مأموریت‌ها.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات (تا سقف ۱۰۰ هزار دلار (ارزی) و یک میلیارد ریال (ریالی)). اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.. به امانت گذاردن هر نوع سند و مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دغاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.. اتخاذ تصمیم درخصوص دعاوی تا سقف ۵ میلیون دلار (پرونده‌های ارزی) و یک میلیارد ریال (پرونده‌های ریالی).. مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونین یا کارکنان شرکت تفویض نماید. پ۹۵۰۹۲۰۹۰۵۴۱۹۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181355
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۷۴۷۶/ص/۹۵ مورخ ۱۸/۸/۹۵ سازمان بنادر و در یا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب نامه شماره ۱۵۸۳۳۹/۶۰ مورخ۱۴/۷/۹۵ وزارت صنعت، معدن وتجارت و با استناد به مصوبه شماره ۵۱۵۱۱/ت۵۳۳۱۲ ه مورخ ۳/۵/۹۵ هیئت وزیران آقای محمد سوری با کدملی۳۹۷۸۶۰۷۳۵۲ به عنوان عضو هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت سهامی عام) جانشین آقای علی اکبر مهرفرد کدملی ۴۲۸۴۱۴۸۱۳۳ تعیین گردیدند. در نتیجه اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای محمد سعیدی با کدملی (۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷) رابه عنوان رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وآقای مجتبی خسروتاج با کدملی (۰۷۹۳۱۷۸۶۹۱) را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد سوری با کدملی۳۹۷۸۶۰۷۳۵۲ به عنوان عضو هیئت و آقای علی اکبر غنجی فشکی کدملی ۰۰۵۳۰۳۹۰۰۹ را به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب نمودند. کلیه اسناد تعهدآور واوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یک نفر از اعضای گروه «ب» ودر غیاب مدیرعامل یک نفر از اعضای گروه «الف» به همراه یک نفر از اعضای گروه «ب» به شرح ذیل با مهر شرکت معتبرمی باشد. گروه (الف) آقای محمد سعیدی ۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷ آقای علی یوسف پور ۴۶۸۹۳۷۶۲۳۹ آقای احمد شهباز بیگی روزبهانی ۴۰۷۲۵۸۲۰۳۴ گروه (ب) آقای مجتبی خسرو تاج ۰۷۹۳۱۷۸۶۹۱ آقای محمد علی یزدان جو ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ آقای علی جعفری سمنانی ۴۵۹۰۹۷۰۰۲۳ آقای امیرسامان ترابی زاده ۰۰۳۹۳۶۲۲۰۵ آقای علیرضا تقوی ۲۹۹۱۴۳۲۹۶۹ محمد سوری کدملی ۳۹۷۸۶۰۷۳۵۲ هیات مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل را عینا مطابق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۷/۵/۹۵ تعیین و تفویض نمود. پ۹۵۰۹۲۰۵۸۰۵۲۸۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201587
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۹۸۸۶/ ص / ۹۵ مورخ ۱۳/۹/۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و ایران به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۳۰۲۱۵۸۵۵۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167599
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ و تاییدیه به شماره ۱۹۶۵۲ / ص / ۹۷ مورخ۸/۵/۹۷ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۸۲۶ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ پ۹۷۰۵۲۲۴۸۹۷۶۰۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه