شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861613541


شماره ثبت:
1132
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1369/10/4
آدرس:
استان يزد - شهرستان اشكذر - بخش خضرآباد - دهستان كذاب - روستا فولادآلياژي-جاده فولاد الياژي-خيابان (نيروگاه سيكل تركيبي )-پلاك 0-طبقه همكف- 8945151959

اشخاص

عنوان طبق آگهی
موسی صادقی 971826
آقای فرهنگ مجاهد 971826
آقای علیرضا زهره وندی 971826
آقای سید مصطفی خبیری 971826
آقای سید جابر حسینی بندرآبادی 13751478
آقای حسن خدابخش 13751478
علی دیدار 13751478
ب حمیدرضا رضایی 13751478
فرید گلشن 13751489
خسرو جمالی 13751489
آقای ضیاء مهدل 13751489
آقای رامین کیهان 14261898

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 716192
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱) صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲) موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بعنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان راهبرد بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ۳) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۱۰۵۷۳۷۵ مسئول ثبت شرکتهای یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971826
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی عام شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۴/۸/۹۱ تصمیم ذیل اتخاذ گردید: با توجه به استعفای اکثریت اعضای هیئت مدیره در نتیجه اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان فرید گلشن نیر به کد ملی ۵۵۲۹۴۴۲۹۵۱ و موسی صادقی به کد ملی ۶۴۱۹۵۷۰۱۳۱ و علیرضا زهره وندی به کد ملی ۰۴۵۰۵۸۴۰۲۱ شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶ و شرکت خدمات فولاد آلیاژ آریا شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۹۰۳۸ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و شرکت سرمایه گذاری استان یزد شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱ و آقای فرهنگ مجاهد به کد ملی ۴۴۳۰۴۹۶۱۴۵ (اعضای علی البدل هیئت مدیره) و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۱آقای موسی صادقی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید جابر حسینی بندرآبادی به کد ملی ۴۴۳۰۴۴۷۰۴۷ به نمایندگی از شرکت گسترش خدمات فولاد آلیاژ آریا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مصطفی خبیری به کد ملی ۴۴۳۲۴۶۶۱۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا و علیرضا زهره وندی و فرید گلشن نیر بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای عبدالرسول زارع (مدیرعامل) به کد ملی ۵۰۳۹۸۶۲۲۳۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان یزد و آقای فرهنگ مجاهد بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره و فرید گلشن نیر بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها و سفته و بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۲۴۰۳۶۴۸ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110395
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شماره ثبت ۱۸۳۳ سهامی عام و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ تراز مالی سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بعنوان بازرس اصلی و موسسه مالی آگاه نگر بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۴۸۷۰۷۸ مسئول ثبت شرکت‌های یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1670673
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتحساب عملکرد سود و زیان و ترازنامه شرکت در سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حافظ گام به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه ابرار اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۸۹۴۸۷۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715080
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۳ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ چهل میلیارد ریال به مبلغ هشتاد و دو میلیارد ریال منقسم به ۸۲۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی عادی بانام از محل مطالبات حال شده اشخاص و آورده نقدی تصویب گردید. ش۹۳۰۹۰۹۲۱۷۶۴۶۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765647
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای حمیدرضا رضایی کدملی ۲۰۹۰۲۱۷۹۸۷ شرکت کشت کاران کیهان شرکت خبرگان تجارت البرز آقای فرید گلشن نیر کدملی ۵۵۲۹۴۴۲۹۵۱ شرکت هوراسپندپاد بعنوان اعضای اصلی و آقای علیرضا زهره وندی به شماره ملی ۰۴۵۰۵۸۴۰۲۱ آقای سید جابر حسینی بندرآبادی به شماره ملی ۴۴۳۰۴۴۷۰۴۷ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۱۰۱۵۲۱۲۳۴۳۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765653
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دیدار به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خبرگان تجارت البرز آقای سیدجابر حسینی بندرآبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو موظف به نمایندگی از شرکت کشتکاران کیهان آقای فریبرز پرنا به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت هوراسپندپاد آقای حمیدرضا رضایی به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرید گلشن نیر به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و حق امضای اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها بروات و قرار دادها با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیررئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان نایب رئیس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۱۰۱۵۴۴۱۵۱۰۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10158604
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱) صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲) موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بعنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان راهبرد بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ۳) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مسئول ثبت شرکتهای یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10685339
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۳ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید ۲ سرمایه شرکت مبلغ سی میلیارد ریال که به سی میلیون سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10739638
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولادی آلیاژی یزد سهامی عام به شماره ثبت۱۸۳۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی فاطر به سمت بازرس قانونی و آقای محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکت سرمایه گزاری ایساتیس پویا و شرکت مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان و آقای سید جابر حسینی و آقای سید جلال هاشمی و آقای علی اکبر جعفری ندوشن به سمت اعضای اصلی و شرکت سرمایه گزاری استان یزد و آقای محمدباقر میرحسینی به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۰ آقای سید جابر حسینی بندرآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر جعفری ندوشن به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید جلال هاشمی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا دهقان بنادکی به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا و آقای فرید گلشن نیر به نمایندگی از شرکت مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و همچنین مقرر گردید اوراق عادی با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963112
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی و شرکت حسابرسی ره بین بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد و صورتهای مالی منتهی به سال۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۰۵۲۳۳۶۶۵۰۱۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091525
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ سرمایه شرکت از مبلغ۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال که مبلغ۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده اشخاص ومبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۱۳۴۰۰۰۰۰۰ سهم۱۰۰۰ریالی با نام که تماما پرداخت شده میباشد. ش۹۵۰۸۰۳۴۵۰۵۳۱۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092457
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

آگهی اصلاحی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزدسهامی عام به شماره ثبت۱۸۳۳ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱پیروآگهی مکانیزه به شماره ۱۳۹۵۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۳۵۰۶مورخ ۰۳/۱۳۹۵۰۸وبه استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵اعلام میداردمتن صحیح آگهی بشرح ذیل میباشد: سرمایه شرکت ازمبلغ۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال که مبلغ۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ازمحل تبدیل مطالبات حال شده وآورده نقدی اشخاص ومبلغ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال از محل سودانباشته افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۱۳۴۰۰۰۰۰۰سهم۱۰۰۰ریالی بانام که تماماپرداخت شده می‌باشد. ش۹۵۰۸۰۴۱۰۶۳۸۵۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751478
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزدسهامی عام به شماره ثبت۱۸۳۳وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجابرحسینی بندرآبادی به کدملی۴۴۳۰۴۴۷۰۴۷به سمت رئیس هیئت مدیره وعضو مظف وآقای علی دیداربه کدملی۰۰۶۱۱۱۲۸۰۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای فرید گلشن نیر به کدملی ۵۵۲۹۴۴۲۹۵۱ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره وآقای حسن خدابخش به کدملی۰۰۶۸۱۰۳۸۱۶به سمت عضوهیئت مدیره و آقای حمیدرضا رضایی به کدملی۲۰۹۰۲۱۷۹۸۷به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی ازشرکت گسترش فولاد سیلندر یزد انتخاب گردیدند وحق امضااوراق عادی با امضا مدیرعامل وممهوربه مهرشرکت وکلیه اوراق و اسناد تعهدآورشرکت از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و قرارداد‌ها با امضا ثابت مدیرعامل و متغیررئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان نائب رئیس یایکی از اعضا هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس اساسنامه و قانون تجارت خواهد بود ش۹۶۰۹۱۹۴۶۵۶۰۴۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751489
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزدسهامی عام به شماره ثبت۱۸۳۳وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای فرید گلشن نیر به کدملی۵۵۲۹۴۴۲۹۵۱وآقای حسن خدابخش به کدملی۰۰۶۸۱۰۳۸۱۶وآقای علی دیداربه کدملی۰۰۶۱۱۱۲۸۰۱وشرکت گسترش فولاد سیلندریزدبه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۶۱۴۳وآقای سیدجابرحسینی بندرآبادی به کدملی ۴۴۳۰۴۴۷۰۴۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای ضیاء مهدل به کدملی ۰۴۴۰۰۸۹۵۳۰وآقای خسرو جمالی به کدملی ۲۵۷۲۳۸۵۰۴۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره وموسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی اانتخاب گردیدندو روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵بتصویب رسید. ش۹۶۰۹۱۹۳۳۰۳۱۴۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874773
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی یزد به واحد ثبتی اشکذر به نشانی استان یزد شهرستان اشکذر بخش خضرآباد دهستان کذاب روستا فولادآلیاژی جاده فولاد الیاژی خیابان (نیروگاه سیکل ترکیبی) پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۸۹۴۵۱۵۱۹۵۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۱۲۶۳۰۱۸۴۹۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008136
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۱۳۹۶ شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی عام از واحد ثبتی یزد به واحد ثبتی اشکذر به آدرس استان یزد شهرستان اشکذر بخش خضرآباد دهستان کذاب روستا فولاد آلیاژی جاده فولاد آلیاژی خیابان (نیروگاه سیکل ترکیبی) پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۸۹۴۵۱۵۱۹۵۹ انتقال یافته لذا تحت شماره ۱۱۳۲در این اداره به ثبت رسیده است. ش۹۷۰۲۱۰۱۱۹۷۱۴۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261898
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۷ آقای رامین کیهان با کد ملی ۲۱۶۰۰۵۸۹۶۳ بعنوان نماینده شرکت گسترش فولاد سیلندر یزد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۶۱۴۳ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ش۹۷۰۷۲۴۹۹۵۸۸۳۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه