شرکت قند شازند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861588839


شماره ثبت:
55
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1344/9/24
آدرس:
محل كارخانه 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
یداله معمارزاده 13271097
حمیدرضا سمائی 13271124
غلامرضا اسمعیلی نراقی 13271124

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 745690
آگهی تغییرات شرکت قند شازند سهامی عام شماره ثبت ۵۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹

طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۴/۹۱ که در مورخه ۸/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده است؛ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ انتخاب سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال ۱۳۹۱ شرکت تعیین گردید. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۸۹۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۶۳۷۸۹۴ رئیس ثبت اسناد شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008403
آگهی تغییرات شرکت قند شازند سهامی عام شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۶/۹۱ که در مورخ ۲۰/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده است تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با نمایندگی آقای عبدالمجید شواربی مقدم ش ش ۷۰۱ فرزند عبدالباقی و کد ملی ۰۰۵۰۱۸۰۶۱۴ و شرکت سرمایه گذاری پانید پارس به نمایندگی مجید حسینی آملی فرزند حمید ش ش ۱۹۴۸ و کد ملی ۰۰۵۷۰۶۱۷۸۵ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با نمایندگی آقای محسن طیبی فرزند پرویز ش ش ۴۳۱ و کد ملی ۲۰۶۲۸۶۱۹۰۷ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن با نمایندگی آقای حاجعلی رود باری فرزند نجاتعلی ش ش ۱۸ و کد ملی ۴۳۲۳۸۹۸۱۸۵ و آستان قدس رضوی با نمایندگی اصغر داوطلب فرزند باقر ش ش ۷۲۷ و کد ملی ۰۸۲۸۹۰۱۲۴۴ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ آقایان حاجعلی رود باری بسمت رئیس هیئت مدیره محسن طیبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل عبدالمجید شواربی مقدم و مجید حسینی آملی و اصغر داوطلب هر سه بسمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و غیره با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح اساسنامه، تصمیمات هیئت مدیره و صورت جلسه هیئت مدیره می‌باشد. ش۸۹۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۹۱۷۲۴۷ رئیس ثبت اسناد شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069617
آگهی تغییرات شرکت قند شازند سهامی عام شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۹۲ تغییرات فوق در شرکت بعمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ آقایان حمید رضا سمائی و یداله معمار زاده و غلامرضا اسماعیلی نراقی بعنوان مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ بموجب صورت جلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۲/۲/۹۲ آقای حمید رضا سمائی کد ملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید تا براساس ضوابط و مقررات جاری نسبت به انجام وظایف محموله با همکاری آقایان یداله معمارزاده کد ملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و غلامرضا اسماعیلی نراقی کد ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ مدیران تصفیه اقدام نمایند. مقرر شد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چکها و بروات با امضا متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۸۹۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۳۸۹۶۸ رئیس ثبت اسناد شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163040
آگهی تغییرات شرکت قند شازند سهامی عام شماره ثبت ۵۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۲ که در مورخه ۱۰/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده است تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر شماره ثبت ۷۲۵۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۲۱ بعنوان ناظر تصفیه شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردید. ش۸۹۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۰۵۷۴۲ رئیس ثبت اسناد شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653807
آگهی تغییرات شرکت قند شازند (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۵ با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹ (در حال تصفیه)

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۰۴/۹۳ که در تاریخ ۱۱/۰۶/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت ۷۲۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان ناظر تصفیه برای سال مالی ۹۳ انتخاب شد. ش۸۹۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۰۵۴۴۴ رئیس ثبت اسناد و املاک شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853545
آگهی تغییرات شرکت قند شازند (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۵ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه مورخه ۱۰/۴/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ شرکت به تصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه ناشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۸۹ انتخاب گردید. ۴ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت سرمایه گذاری پانید پارس، شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن و موسسه سازمان اقتصادی رضوی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۵ طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۴/۸۹ آقای عباس صبوحی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به عنوان رئیس هیئت مدیره حسن صابری حسین آباد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پانید پارس به عنوان نائب رئیس و مدیرعامل، عبدالمجید شواربی مقدم به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و محسن طیبی به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا و غفور خرامهر به نمایندگی از موسسه سازمان اقتصادی رضوی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10940421
آگهی تغییرات شرکت قند شازند سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۵ بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۱۱/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ آقای حاجعلی رودباری بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محسن طیبی بنمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا بعنوان نایب رئیس و مدیرعامل شرکت و آقای مجید حسینی آملی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پانید پارس بعنوان عضو هیئت مدیره و آقایان عبدالمجید شورابی مقدم و غفور خرامهر بترتیب بنمایندگی از بنیاد مستضعفان و سازمان اقتصادی رضوی بعنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و غیره با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ حدود اختیارات مدیرعامل: اختیارات مندرج در صورت جلسه فوق مشتمل بر ۹ بند به مدیرعامل تفویض گردید. رئیس ثبت شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10960776
آگهی تغییرات شرکت قند شازند سهامی عام شماره ثبت ۵۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹

طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۴/۹۱ که در مورخه ۸/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده است؛ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ انتخاب سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال ۱۳۹۱ شرکت تعیین گردید. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. رئیس ثبت اسناد شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271097
آگهی تغییرات شرکت قند شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ عملکرد هیات تصفیه در سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۲ رضا سمائی به کدملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ ویداله معمارزداه به کدملی۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و غلامرضا اسماعیلی نراقی به کدملی۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظرتصفیه برای سال مالی۱۳۹۳ انتخاب گردید. ش۹۵۱۱۰۴۵۱۰۱۹۴۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271124
آگهی تغییرات شرکت قند شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ عملکرد هیات تصفیه در سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ حمیدرضا سمائی به کدملی۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ ویداله معمار زاده به کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و غلامرضا اسماعیلی نراقی به کدملی۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ به عنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه برای سال مالی۱۳۹۴ انتخاب گردید. / ش۹۵۱۱۰۴۴۱۳۷۲۲۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه